Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studium oboru Chemie konzervování – restaurování pro studenty z Iráku

 

Masarykova univerzita, Brno, 2006

Studium oboru Chemie konzervování - restaurování pro studenty z Iráku
Výše poskytnuté dotace: 88 000,- Kč

Péče o kulturní dědictví, ke kterému patří jednak stavební památky a jednak sbírkové předměty, deponované v muzeích, archivech a jiných kulturních institucích, patří k základním činnostem každého národa. Potřeba této péče vyvstává především tam, kde tato péče byla z nějakého důvodů a po jistou dobu zanedbávána a kde hrozí nebezpečí, že dojde k nenávratnému zničení předmětů významné historické, umělecké či jiné hodnoty. Aby tato péče mohla předmětům kulturního dědictví věnována, je zapotřebí mít k dispozici odborníky, kteří tuto odbornou péči zajistí, především kvalifikované konzervátory, restaurátory, chemiky vzdělané v oboru konzervování-restaurování i jiné odborníky. Je snad nade vší pochybnost, že Irák, země na památky a předměty kulturního dědictví velmi bohatá, má těchto odborníků nedostatek. Proto nabídla Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity této zemi pomoc ve smyslu výchovy specialistů v oboru Chemie konzervování-restaurování.
Cílem studia oboru Chemie konzervování-restaurování na PřF MU je vychovat odborníky, kteří budou, při dodržování profesní etiky, schopni stanovit diagnózu poškození materiálů těchto předmětů, dokáží navrhovat vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, za pomoci kvalifikovaných odborníků dokáží spolupracovat při konzervačním nebo restaurátorském zásahu a umí vést odpovídající dokumentaci. Studium se věnuje chemickému přístupu při ošetřování předmětů kulturního dědictví zhotovených ze všech základních materiálů - kovy, kámen, sklo, keramika, papír, textil, kůže, dřevo. Seznamuje studenty jednak s chemickými látkami, přípravky a metodikami, které se při aplikaci v oblasti péče o kulturní dědictví používají, jednak se základními analytickými a diagnostickými metodami, které je zapotřebí znát, aby mohl být kvalifikovaný konzervátorsko-restaurátorský zásah proveden.
Samotný projekt vzdělávání iráckých studentů v oblasti chemie konzervování-restaurování je koncipován do tří částí, a to na jazykový kurs češtiny (1 rok), na bakalářské studium (3 roky), a na navazující magisterské studium (2 roky), přičemž v roce 2006 byla řešena první část.
V rámci projektu, který byl řešen na PřF MU za dotační pomoci MZV ČR, byl v září 2006 přijat ke studiu jeden irácký student bagdádské univerzity, který od září roku 2006 absolvoval první semestr jazykového kurzu. A dá se říci, že velmi úspěšně, neboť hodnocení vyučujících byla velmi pozitivní.
Financování pobytu a studia iráckého studenta bylo umožněno díky dotaci MZV ČR ve výší 88 tis. Kč a příspěvku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve výši přesahující částku 22 tis. Kč. Tyto finance stačily na pokrytí pobytových (letenka, stipendium, ubytování, zdravotní pojištění) a studijních nákladů (úhrada exkurzí, nákup studijní literatury).
Jako řešitel projektu velmi oceňuji spolupráci všech složek, které se na řešení projektu jakkoliv podílely, jmenovitě tedy Oddělení transformační spolupráce MZV ČR a vedení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
řešitel projektu

V Brně 9.2. 2007

.