Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení mimořádného výběrového dotačního řízení na podporu projektů v oblasti vzdělávání pro Bělorusko

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje mimořádné výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti vzdělávání pro Bělorusko

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNÉ VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
PRO BĚLORUSKO


Preambule

Dotační výběrové řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády ze dne 29. března 2006 č. 344, k návrhu na poskytnutí pomoci perzekvovaným členům běloruské opozice a na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku.


I. Předmět dotace

Předmětem řízení je výběr nabídek stipendií, stáží, krátkodobých studijních pobytů a dalších typů vzdělávacích projektů (včetně distančních).

Cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol a mladí lidé z Běloruska, jejichž možnosti vzdělávání jsou omezeny kvůli účasti v hnutí za demokracii a lidská práva.

Preferované tématické zaměření vzdělávacích projektů: humanitní a společenské vědy, evropská studia, mezinárodní vztahy, právo, ekonomie, žurnalistika, jazyky, státní správa a samospráva a role neziskového sektoru v demokratické společnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí má rovněž zájem o návrhy projektů na podporu účasti běloruských studentů v evropských vzdělávacích programech (např. Erasmus Mundus).


II. Oprávněné subjekty - příjemci dotace

O dotace na projekty transformační spolupráce se mohou ucházet:

· občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů),
· obecně prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech),
· nadace a nadační fondy (dle zákona č. 277/1998 Sb. o nadacích a nadačních fondech),
· církevní právnické osoby (dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností),
· územní samosprávné celky (dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.) a
· vysoké školy (dle zákona č. 111/1998 ve znění pozdějších předpisů).


III. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

1. Dodržení předepsaného způsobu předložení návrhu projektu.
2. Soulad návrhu projektu s vyhlašovaným předmětem dotace.
3. Vyplnění závazných formulářů žádosti, rozpočtu projektu a ostatních formulářů vyžadovaných poskytovatelem.


IV. Použití dotace

1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány pro toto výběrové dotační řízení není stanovena. Výše prostředků, které mohou být požadovány na jednotlivé projekty není omezena. MZV nepožaduje spolufinancování ze strany příjemce dotace, ale případný vklad vlastních prostředků do projektu (resp. prostředků spolupředkladatelů návrhu projektu či jeho partnerů) bude při posuzování návrhů projektů kladně bodově hodnocen (viz bod X. - Kritéria pro hodnocení návrhů projektů).

2. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů projektu, jmenovitě těch, které jsou uvedeny jako uznatelné v Příloze č. VII tohoto vyhlášení.

3. Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

4. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí), může příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset let nebo více) a najaté prostory jsou určeny pro plnění hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je mu stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor.

5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí dotace se jednotlivým uchazečům sdělují formou dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání, Dotace bude přiznána rozhodnutím poskytovatele.

6. Realizace celého projektu, včetně využití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby bylo vždy možné dohledat příslušné účetní doklady.


V. Finanční podpora

Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí MZV ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2006 a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny. Případné změny výdajů v Rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku může MZV ČR provést na základě písemné žádosti příjemce dotace vydáním nového Rozhodnutí. (Toto Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.) V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MZV ČR písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Rozhodnutí zohlední ustanovení uvedená v Příloze č. 2 "Usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" a bude obsahovat tyto náležitosti:

a) název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace,
b) název a adresu poskytovatele,
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytována,
d) výši poskytnutých finančních prostředků (součástí Rozhodnutí je celkový plánovaný nákladový rozpočet projektu),
e) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář,
f) závazný ukazatel finanční spoluúčasti realizátora,
g) datum účinnosti uznatelných nákladů,
h) datum ukončení realizace projektu (ukončení realizace projektu je okamžik ukončení všech naplánovaných aktivit),
i) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů,
j) stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí,
k) den vydání Rozhodnutí.

Poskytovatel může v Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit další podmínky, podmínky méně závažné nebo naopak uvést, které ze stanovených podmínek jsou méně závažné.

Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2006ve smluvní výši. Poskytnutí dotace je vázáno přidělením prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli výběrového řízení (MZV ČR).

Nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace je projektový dokument strukturovaný podle vzorové osnovy uvedené v Příloze I s titulní stranou upravenou grafické podoby uvedené v Příloze II, vyplněný identifikační formulář projektu uvedený v Příloze III, vyplněnou tabulku výstupů a finančního rámce projektu dle Přílohy IV, rozpočet podle vzorové struktury v Příloze V a časový harmonogram aktivit projektu podle Přílohy VI.


VI. Kontrola využití dotace

MZV ČR je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání dotací. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České republiky. Příjemce dotace umožní na požádání ústředního státního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu.


VII. Finanční zúčtování dotace se státním rozpočtem

Po skončení roku příjemce dotace vyhotoví v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace v návaznosti na vyhlášku č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, a to nejpozději do 15. února následujícího roku. V tomto termínu bude proveden odvod nepoužité dotace na depozitní účet poskytovatele vedený u ČNB č. 6015-17228-001/0710 (do 31.12. 2006 na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta).

V rámci vyúčtování příjemce uvede:
· celkový schválený rozpočet projektu,
· rozpočet dotace na rok 2006,
· celkové skutečné výdaje na projekt (včetně vlastních zdrojů) v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31.12. 2006,
· skutečnou výši dotace, která byla použita na realizaci projektu v roce 2006 v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31.12. 2006,
· částku nepoužité dotace, kterou příjemce odvede v rámci finančního vypořádání.

Příjemce dotace je povinen současně s vyúčtováním dotace zaslat zprávu o realizaci projektu a svých dalších aktivitách v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta.

Příjemce dotace je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem a vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku

Poskytovatel je oprávněn ověřovat správnost věcného poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Příjemce umožní na požádání ústředního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci.

Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných právní předpisů V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude mu dotace příslušným ústředním orgánem poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může určit příslušný ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.


VIII. Způsob podání

Výběrové řízení bude vyhlášeno dne 20. dubna 2006.

Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Oddělení transformační spolupráce
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Příjem přihlášek končí dne 26. května 2006 ve 12 hod. Přihlášky zasílané doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Žádost se podává v obálce označené:

a) nápisem "PROJEKTY PRO BĚLORUSKO",
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou,
c) textem "NEOTEVÍRAT".

Náležitosti žádosti:

1. Projekt se předkládá (včetně povinných příloh I-VI uvedených v bodě 2. níže) ve třech vyhotoveních (jeden originál a dvě kopie) a v elektronické podobě (v jednom exempláři na elektronickém médiu, preferován je CD-ROM).
2. Součástí žádosti o dotaci je žadatelem zpracovaný návrh projektu strukturovaný podle vzorové osnovy uvedené v Příloze I a vyhovující Předmětu dotace dle odstavce I tohoto vyhlášení.
3. Návrh projektu musí obsahovat titulní stranu upravenou podle grafické podoby uvedené v Příloze II, vyplněný identifikační formulář projektu uvedený v Příloze III, vyplněnou tabulku výstupů a finančního rámce projektu dle Přílohy IV, rozpočet podle vzorové struktury v Příloze V a časový harmonogram aktivit projektu podle Přílohy VI.
4. Nedílnou přílohou originálu žádosti o dotaci jsou tyto přílohy:

a) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
c) kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne straší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich závazky po lhůtě splatnosti,
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),
g) čestné prohlášení že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu,
h) soupis jednotlivých projektů, které žadatel již v minulosti realizoval za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, s uvedením názvu projektu a čísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace,
i) seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu.

5. Poskytovatel může žadateli umožnit dodání některých dokladů uvedených v bodě 4. výše dodatečně.
6. Doklady uvedené v bodě 4. nemusejí předkládat žadatelé, kteří se v letošním roce již zúčastnili výběrového dotačního řízení na projekty transformační spolupráce.


IX. Posouzení přihlášeného projektu

Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména s ohledem na formální správnost a podmínky účasti ve výběrovém řízení.

1. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro účely těchto pravidel považuje například:
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh;
b) neplatnost předepsaných příloh (např. absence úředního ověření apod.);
c) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.);
d) chyby ve výpočtech a propočtech.

2. Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení výsledků výběru komise.

3. Hodnotící komise vybere projekty a stanoví doporučenou výši dotace. Hodnotící komise rovněž navrhne seznam náhradních projektů pro případ, že některý ze žadatelů nevrátí poskytovateli jím podepsané a jemu doručené Rozhodnutí.

4. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn dne 26. 6. 2006 na webových stránkách internetového serveru poskytovatele www.mzv.cz/transformace.

5. Úspěšní žadatelé obdrží od poskytovatele "Rozhodnutí o poskytnutí dotace", a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.


X. Kritéria pro hodnocení návrhů projektů

1. Přínos projektu, resp. odůvodněný předpoklad potřebnosti a přínosu projektu pro rozvoj v cílové zemi (max. 30 bodů);
2. Kvalita zpracování projektu, jeho odborná úroveň (max. 10 bodů);
3. Praktická proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska (max. 10 bodů);
4. Účelnost vynaložení finančních prostředků stanovenému cíli, včetně poměru režijních nákladů k nákladům ostatním (max. 15 bodů);
5. Odborná úroveň organizace a řešitelského týmu - praxe, zkušenosti, vlastní výsledky činnosti, úspěšnost při realizaci obdobných projektů (max. 15 bodů);
6. Využití jiných zdrojů financování (mimo státní rozpočet ČR), finanční spoluúčast předkladatele projektu (max. 20 bodů).

Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů.


XI. Závěrečné ustanovení

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodů.

.