Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2006

 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 2006

Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno 15. prosince 2005, uzávěrka pro předkládání návrhů projektů byla 31. ledna 2006. Do data uzávěrky příjmu projektů bylo na MZV ČR doručeno celkem 35 projektů.

Obálková komise, která zasedala 1. února 2006, zkontrolovala jednotlivé nabídky po formální stránce z hlediska pońadavkç vyhlášených v podmínkách soutŤńe. Obálková komise ve složení: Ivo Šihlavý, poradce náměstka ministra pro dvoustranné vztahy, Gabriela Dlouhá, vedoucí oddělení transformační spolupráce, Magdaléna Kopicová, pracovnice oddělení transformační spolupráce a Helena Štohanzlová, pracovnice oddělení transformační spolupráce, vyřadila 2 projekty (z toho jeden na žádost předkladatele), které nesplňovaly podmínky účasti ve výběrovém dotačním řízení specifikované ve vyhlášení tohoto řízení. Vyhovující projekty byly postoupeny do 1. hodnotícího kola, kde byly posuzovány pracovníky oddělení transformační spolupráce. Všechny projekty byly konzultovány s příslušnými teritoriálními odbory MZV ČR a zastupitelskými úřady ČR v cílových zemích. V 1. kole, které probíhalo od 2. února 2006 do 14. února 2006, byly projekty posouzeny a bodově ohodnoceny dle kritérií avizovaných ve vyhlášení výběrového řízení :

- Přínos projektu, resp. odůvodněný předpoklad potřebnosti a přínosu projektu pro rozvoj v cílové zemi (max. 30 bodů)
- Zpracování projektu, jeho odborná úroveň (max. 10 bodů)
- Praktická proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska (max. 10 bodů)
- Účelnost vynaložení finančních prostředků stanovenému cíli, včetně poměru režijních nákladů k nákladům ostatním (max. 15 bodů)
- Odborná úroveň organizace a řešitelského týmu - praxe, zkušenosti, vlastní výsledky činnosti, úspěšnost při realizaci obdobných projektů (max. 15 bodů)
- Využití jiných zdrojů financování (mimo státní rozpočet ČR), finanční spoluúčast předkladatele projektu (max. 20 bodů)
Projekt mohl dosáhnout maximálního počtu 100 bodů, přičemž do 2. kola postoupily projekty, které přesáhly hranici 50 bodů. Tuto podmínku splnilo 29 projektů.

Složení hodnotící komise 2. kola, která projekty hodnotila od 15. února 2006 do 24. února 2006 :
Jaroslav Bašta, 1. náměstek ministra pro aktuální politické otázky
Jaromír Plíšek, vrchní ředitel Teritoriální sekce I
Hana Ševčíková, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce
Veronika Stromšíková, ředitelka Odboru lidských práv
Martin Klepetko, zástupce ředitele Odboru analýz a plánování
Gabriela Dlouhá, vedoucí Oddělení transformační spolupráce
Petr Jelínek, ředitel Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů

Hodnotící komise 2. kola vybrala následující projekty (viz tabulka), s jejichž předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, na jehož základě bude vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace.

O výsledcích výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2006 a následném průběhu dohadovacího řízení budou předkladatelé informováni písemně (elektronickou poštou).

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Oddělení transformační spolupráce MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů a zároveň si Vás dovoluje předběžně informovat o plánovaném vypsání doplňkového výběrového dotačního řízení, které bude vyhlášeno přibližně v polovině roku 2006.

V Praze, dne 1. března 2006


Projekty jsou seřazeny podle úspěšnosti ve výběrovém dotačním řízení.

Název organizace

Název projektu

Člověk v tísni

Zvýšení kapacity podněsterských NGOs

Agora Central Europe

Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku

Člověk v tísni

Podpora demokratické opozice na Kubě

Člověk v tísni

Centrum pro podporu demokracie v Barmě

Asociace pro mezinárodní otázky

Evropská alternativa pro Bělorusko

Nadace VIA

Transformační spolupráce s BCIF - fáze 2

Univerzita Pardubice

Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče

Čtyři dny

Mostar Site Specific

Rada pro mezinárodní vztahy

Spolupráce při transformaci SČH, BaH

Svaz měst a obcí

Rozvoj samosprávné demokracie v Bělorusku

Univerzita Hradec Králové

Výuka pro skupinu studentů z Iráku, Běloruska a Ukrajiny

Centrum pro studium demokracie a kultury Brno

Jak končí starý režim a začíná nový

Fakulta humanitních studií UK

Vědecká konference - Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model

Člověk v tísni

Pomoc politicky pronásledovaným a diskuse o české transformaci v Bělorusku

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Podpora činnosti NNO pracujících s běženci a vnitřně přesídlenými v Gruzii

Institut pro evropskou politiku Europeum

Rozhovory s mocí - Bělorusko

Forum 2000

Sdílená zkušenost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR

Vzdělávání zastupitelů - transfer zkušeností ČR - Gruzie

Prague Security Studies Institute

Přenos české zkušeností a fungování bezpečnostního systému: Ukrajina, Moldavsko

.