Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dohadovací proces s úspěšnými žadateli o dotaci

 

Všichni žadatelé o dotaci jsou po zasedání Komise informováni v systému Grantys o výsledku posuzování jejich žádosti. Neúspěšní žadatelé mají právo být seznámeni se základními důvody zamítnutí jejich žádosti. V rozhodnutí o neudělení dotace jsou uvedeny důvody, proč byl jejich návrh projektu nevyhovující.

Úspěšní žadatelé jsou seznámeni s výší přiznané dotace a případnými požadavky na dopracování projektu. Zároveň je stanoven termín, do kdy je třeba předložený projekt dopracovat a předložit k finální kontrole.

S úspěšnými žadateli je tímto zahájen dohadovací proces. Dohadovací proces je založen na jednání s potenciálními příjemci dotace poté, co Komise doporučila jejich žádosti o dotaci k podpoře. Cílem je vyžádat si dodatečné dokumenty nutné k vydání Rozhodnutí a dohodnout se s potenciálními příjemci na případných změnách v návrhu projektu, které byly doporučeny Komisí.

Schválení žadatelé o dotace jsou povinni předložit všechny dodatečné dokumenty, o jejichž nutnosti předkládání ve fázi dohadovacího procesu byli informováni v zadání výběrového dotačního řízení. Dodatečné dokumenty budou nahrány formou příloh do souborů u subjektu v systému Grantys. Pokud je žadatel vyzván k dopracování projektu, příslušné přílohy nahraje do souborů projektu v systému Grantys.

Jsou to následující dokumenty:

  • doklad o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,
  • doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
  • kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
  • originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich závazky po lhůtě splatnosti, pokud jsou doklady získané datovou schránkou, není třeba je opatřit konverzí, pokud je poskytnut scan kopie originálu, konverzi je nutné přiložit
  • kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,
  • čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),
  • čestné prohlášení že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu.

V případě, že žadatelé dotace nepřijmou změnu rozpočtu nebo nedoloží požadované dokumenty do smluvené lhůty, nebude na jejich projekt poskytnuta dotace. V tomto případě pracovníci TRANS zahájí dohadovací proces s žadatelem o dotaci, jehož žádost byla zařazena do rezervního seznamu.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí oddělení TRANS Zdeňku Caisovou (zdenka_caisova@mzv.cz, tel: 224 18 2756).

.