Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Závěrečná/roční zpráva projektu transformační spolupráce

 

Všechny pokyny pro správné podání Závěrečné zprávy a vyúčtování najdete v příslušných bodech Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Věnujte prosím proto důkladnou pozornost zejména následujícím bodům: 

3.1. Příjemce je povinen do 15. 2. 2021 předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu, pokud není s poskytovatelem písemně dohodnuto jinak. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu příjemce nahraje se všemi náležitostmi do příslušného formuláře v sekci „Zprávy“ u daného projektu v systému Grantys (Závěrečná zpráva o realizaci projektu programu TRANS). Příjemce je povinen k vyúčtování přiložit výpis z hlavní účetní knihy projektu a přehled nepřímých výdajů s vyznačením druhu dodávané služby/výrobku a peněžní částky a případně včetně příslušné metodiky příjemce. Spolu s Přehledem čerpání rozpočtu je nahraje do příloh závěrečné zprávy. Upozorňujeme, že počet znaků ve formuláři závěrečné zprávy je omezený.

V rámci finančního vypořádání příjemce dotace dále předloží externí audit správnosti vynaložení finančních prostředků na realizaci projektu, vypracovaný auditorem s platným oprávněním Komory auditorů České republiky. Příjemce dotace nižší než 300 tis. Kč na rok, který v souladu s čl. 1.5 tohoto rozhodnutí nepředloží externí audit, doloží v rámci finančního vypořádání soupis platných účetních dokladů (dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) a přehled všech smluv uzavřených v rámci realizace projektu.

3.4. V závěrečné zprávě o realizaci projektu příjemce uvede:

  • celkový schválený rozpočet projektu na rok 2021
  • rozpočet dotace na rok 2021
  • celkové skutečné výdaje na projekt (včetně vlastních zdrojů) v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31. 12. 2021
  • skutečnou výši dotace, která byla použita na realizaci projektu v roce 2021 v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31. 12. 2021
  • částku nepoužité dotace, kterou příjemce odvede v rámci finančního vypořádání.

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu je příjemce dotace povinen do 15. 2. 2022 předložit rovněž zastupitelskému úřadu ČR v přijímající zemi, pokud není s poskytovatelem dotace dohodnuto jinak. 

3.6.  Pokud budou celkové skutečné výdaje příjemce na projekt nižší než rozpočtované (stanovené v rozhodnutí), tj. podíl poskytnuté dotace na celkových výdajích příjemce při realizaci projektu se zvýší, musí příjemce prostředky připadající na překročený podíl vrátit. Příjemce je povinen v rámci finančního vypořádání dotace tyto prostředky převést na depozitní účet poskytovatele, a to v termínu od 01.01.2022 do 15.02.2022. Příjemce je povinen neprodleně písemně informovat poskytovatele. Písemná informace musí obsahovat přesnou částku a datum odvodu, identifikační údaje projektu a číslo účtu, z něhož byl odvod proveden. Jako variabilní symbol platby se uvede číslo rozhodnutí.

3.7. Pokud příjemce zjistí ještě v roce 2021, že výdaje na projekt budou nižší než výdaje rozpočtované, je povinen poměrnou část dotace převést na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 31. 12. 2021 s tím, že připsání vratky se musí uskutečnit ještě v roce 2021. Příjemce je povinen neprodleně písemně informovat poskytovatele. Písemná informace musí obsahovat přesnou částku a datum odvodu, identifikační údaje projektu a číslo účtu, z něhož byl odvod proveden. Jako variabilní symbol platby se uvede číslo rozhodnutí.

přílohy

Závěrečné vyúčtování 51 kB xls (Excel tabulka) 9.1.2020

.