Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny v rozpočtu

 

Většinu informací týkajících se změn/přesunů v rozpočtu najdete v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čl. 1.8:

Příjemce je povinen předem prostřednictvím systému Grantys (Žádost o změnu dotačního projektu TRANS v sekci Zprávy) požádat poskytovatele o schválení přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami strukturovaného rozpočtu projektu (příloha č. 2 tohoto rozhodnutí), který by přesáhl 15 % schválené hodnoty kapitoly, z níž je přesun prováděn, nebo částku 50 tis. Kč (podle toho, která částka je vyšší), a to nejpozději do 15. 11. 2021. Příjemce je oprávněn provádět menší než výše uvedené přesuny bez předchozího schválení poskytovatele, nicméně přesuny z a do kapitol „Osobní náklady“ a „Cestovní výdaje“ je nově třeba hlásit a mít je poskytovatelem schváleny.

Při provádění změn ve strukturovaném rozpočtu nesmí být navýšena původní schválená hodnota kapitoly „Administrativní (nepřímé) výdaje“, přičemž podíl administrativních výdajů na konečném celkovém rozpočtu projektu nesmí přesáhnout 7 %. Příjemce je vždy povinen pomocí formuláře v systému Grantys (Žádost o změnu dotačního projektu TRANS v sekci Zprávy) požádat poskytovatele o schválení přesunu finančních prostředků týkajících se kapitol „Osobní náklady“ a „Cestovní výdaje“, a to včetně přesunů mezi jednotlivými položkami těchto kapitol, s výjimkou změn způsobených kursovými výkyvy. O všech přesunech je příjemce povinen informovat poskytovatele nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci projektu.

Oznamování změn:

Velké změny:

Příjemce je povinen poskytovateli sdělit svůj záměr uskutečnit „velkou“ změnu v projektu a požádat jej o souhlas pomocí formuláře v systému Grantys. Teprve po kladném stanovisku ze strany poskytovatele a vydáním dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace je příjemce oprávněn přistoupit k realizaci dané změny. Velkou změnou se v této souvislosti rozumí přesun mezi rozpočtovými kapitolami projektu, jehož objem převyšuje 15 % objemu zdrojové kapitoly (té, z níž je částka přesouvána) či 50 000,- Kč (podle toho, která z těchto dvou částek je vyšší).

Malé změny:

V případě „malé“ změny, tedy změny oproti původní podobě rozpočtu, kdy dochází k přesunu buďto v rámci rozpočtových kapitol, či mezi kapitolami v případě, že objem přesouvaných prostředků nepřesáhne 50 000 Kč či 15 % zdrojové kapitoly (podle toho, která částka je vyšší), je povinností příjemce dotace informovat poskytovatele v průběžné či závěrečné zprávě. Nově je nutné informovat poskytovatele o přesunech z a do kapitol Osobní náklady a Cestovní výdaje předem a musejí být schváleny. Jiné změny poskytovatel nemusí autorizovat před jejich provedením, příjemce je tedy může realizovat i bez vědomí poskytovatele. 

Skutečnost, že nemusí být tyto změny v předstihu schvalovány nicméně neznamená, že veškeré „malé“ přesuny bude poskytovatel považovat za oprávněné a podporující cíle projektu. V případě, že se bude jednat o úpravu jdoucí proti zamýšleným cílům projektu, která nebude dostatečně zdůvodněna (např. zrušení semináře pro cílovou skupinu projektu a vybavení kanceláře příjemce z ušetřených prostředků), je poskytovatel nadále oprávněn tuto změnu, v okamžiku, kdy se o ní dozví, odmítnout a požadovat vrácení takto vynaložených prostředků.

Příjemcům proto doporučujeme v případech, kdy mají pochybnost o tom, jak bude jimi zamýšlená „malá“ změna poskytovatelem vnímána, jej v předstihu kontaktovat (e-mail, telefon) a svůj úmysl konzultovat. Vyhne se tak případnému nepříjemnému překvapení na konci projektu. Toto doporučení na druhé straně není výzvou k oznamování všech drobných přesunů. Uvědomujeme si, že původní rozpočet je pouze kvalifikovaným odhadem a že projekt je živý organismus, který se vyvíjí. Drobné změny v rozpočtu jsou tedy zcela přirozené. Obecně platí, že jakákoli úprava rozpočtu ve prospěch navýšení výdajů na aktivity, z nichž mají užitek cílové skupiny projektu (např. na úkor mzdových, cestovních či režijních nákladů), jsou vítány.

.