Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Programovací mise v BaH
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvojové programovací mise do prioritních zemí pokračují: Bosna a Hercegovina, Gruzie

 

Ve dnech 15.–19. 5. 2017 se uskutečnily mise zástupců MZV a České rozvojové agentury (ČRA) do Bosny a Hercegoviny a do Gruzie. Jejich úkolem bylo ověřit, zda návrhy programů rozvojové spolupráce ČR na následujících šest let odpovídají skutečným potřebám a prioritám partnerských  zemí. Mise také upevnily součinnost s veřejnou správou v těchto zemích a zmapovaly možné synergie s ostatními aktéry.

Programy bilaterální rozvojové spolupráce ČR pro období 2018–2023 pro šest prioritních zemí (Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Etiopie, Zambie, Kambodža) vznikají jako konsenzuální dokumenty napříč českou státní správou a za aktivní účasti samospráv a nevládní i podnikatelské sféry. Jsou koncipovány jako základ koordinované a konsolidované rozvojové spolupráce ČR ve vybraných prioritních zemích, s cílem dále posílit její udržitelnost, koherenci i viditelnost.

Programy vycházejí z potřeb a priorit partnerských zemí, stejně jako ze zkušeností ČR z dosavadních rozvojových aktivit.

Prioritními oblastmi spolupráce v Bosně a Hercegovině jsou: udržitelné nakládání s přírodními zdroji (zacílení na vodu a sanitaci), ekonomický rozvoj s důrazem na obnovitelné zdroje energie (zejm. solární, geotermální a biomasu) a řádná demokratická správa věcí veřejných s důrazem na budování kapacit institucí schopných přebírat závazky plynoucí z procesu integrace země do EU.

Prioritami v Gruzii jsou inkluzívní sociální rozvoj integrující podporu zdravotnictví (prevence úmrtnosti na nepřenosná onemocnění) a posílení systému sociální ochrany (zejm. marginalizovaných skupin obyvatel), rozvoj venkova formou vícesektorové podpory vybranému horskému regionu (prevence katastrof, ochrana ekosystémů, udržitelné hospodaření, rozvoj turistiky, budování kapacit) a řádná demokratická správa věcí veřejných ve vztahu k již zmíněným prioritním oblastem a zejm. s ohledem na plnění závazků vyplývajících z Asociační dohody s EU.

Do Bosny a Hercegoviny směřuje cca 15 % českého rozpočtu na bilaterální rozvojové projekty, Gruzie má přibližně 9 % podíl. Rozvojové projekty jsou důležitým nástrojem české zahraniční politiky a jejích širších priorit vůči těmto zemím, především podpory jejich teritoriální integrity, demokratických, ekonomických a sociálních reforem a pomoci v jejich přibližování k EU.  

Programovací mise zástupců MZV a ČRA jednaly se zástupci všech partnerských zainteresovaných ministerstev, vybraných regionálních samospráv, s dalšími donory a realizátory projektů. Podle jejich odezvy odpovídají návrhy programů aktuálním potřebám daných zemí a zároveň českým specifickým zkušenostem a možnostem. Programy budou nyní v dílčích detailech upraveny a znovu projednány s ostatními aktéry v ČR. Poté budou programy přijaty jako rámec pro českou rozvojovou spolupráci v Bosně a Hercegovině resp. v Gruzii na nejbližších šest let.

Programovací mise v Gruzii 2

Programovací mise v Gruzii 2

Programovací mise v Gruzii

Programovací mise v Gruzii

.