Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2013

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.09.2016.)

V návaznosti na Operační strategii humanitární pomoci ČR na rok 2013 bylo zpracováno střednědobé vyhodnocení, které reflektuje aktuální humanitární potřeby a navrhuje využití zůstatku humanitárního rozpočtu do konce roku.

Střednědobé hodnocení čerpání rozpočtu na humanitární pomoc v roce 2013

Počátkem ledna byla schválena Operační strategie humanitární pomoci na rok 2013 (č.j. 90985/2013-ORS), která na pozadí globálních humanitárních výzev, námětů ZÚ ČR a v návaznosti na humanitární pomoc poskytnutou Českou republikou do zahraničí v roce 2012 rozvrhla poskytování pomoci ze schváleného rozpočtu na humanitární pomoc na rok 2013. Vzhledem k operativnímu charakteru plánování a poskytování humanitární pomoci ORS v návaznosti na tuto operační strategii předkládá střednědobé vyhodnocení.

Čerpání humanitárního rozpočtu v lednu - červenci 2013

Na humanitární pomoc pro rok 2013 byly usnesením vlády č. 413 z 13. června 2012 vyčleněny celkem 73 mil. Kč. V období od 1. ledna do 31. července 2013 byla schválena pomoc v celkové výši 45.335.000 Kč, tj. 62 %celkového rozpočtu.

V souladu s Operační strategií vyhlásilo MZV na přelomu roku 2012/13 výběrové dotační řízení na projekty humanitární pomoci, a to ve dvou dotačních podtitulech: komplexní krize (zařazeny Afghánistán, Barma, Etiopie, Jižní Súdán a Konžská demokratická republika) a okamžitá pomoc (zařazena Sýrie, včetně sousedních zemí postižených přílivem syrských uprchlíků). Výběrového řízení, jež probíhalo tradičně dvoukolově od prosince 2012 do března 2013, se zúčastnilo 8 neziskových organizací s celkem 17 náměty; 11 námětů bylo podáno v kategorii komplexní krize, 6 na pomoc Sýrii. Hodnotící komise k realizaci doporučila 10 projektů v celkové hodnotě 22,935 mil. Kč. Mezi sedmi schválenými projekty pro země s komplexní krizí bylo vybráno po dvou projektech pro Barmu a Jižní Súdán, po jednom pro Afghánistán, Etiopii a Konžskou demokratickou republiku. Ze tří schválených projektů pro oběti konfliktu v Sýrii se jeden zaměřuje na severní oblasti Sýrie (tento projekt byl dodatečně navýšen o 2 mil. Kč), další na Jordánsko + jih Sýrie, třetí podporuje uprchlíky soustředěné v táboře Zátárí v Jordánsku (u obou těchto projektů se navýšení předpokládá během III. čtvrtletí).

Pomoc obyvatelstvu Sýrie a syrským uprchlíkům v regionu byla poskytována i mimo dotační projekty. Dalších 5 mil. Kč bylo věnováno na regionální výzvu OSN pro Sýrii (z toho 1,5 mil. Kč cíleně na pomoc palestinským uprchlíkům v Sýrii prostřednictvím UNRWA), realizaci projektu v hodnotě 2,75 mil. Kč v Libanonu zajistilo velvyslanectví ČR v Bejrútu. ČR tak od počátku konfliktu věnovala na humanitární pomoc Sýrii již přes 40 mil. Kč.  

Během prvního pololetí 2013 nedošlo k žádné přírodní katastrofě značného rozsahu.V rámci průběžného reagování na okamžité humanitární potřeby tak nebyla poskytnuta žádná pomoc v souvislosti s přírodními katastrofami. V lednu 2013 byla schválena pomoc pro konfliktem postižené obyvatelstvo Mali (3 mil. Kč), v červenci pro oblasti Hondurasu postižené epidemií horečky dengue (2,5 mil. Kč).

Ve shodě s Operační strategií byla během druhého čtvrtletí 2013 schválena pomoc Jemenu a barmským uprchlíkům v Malajsii, která navazovala na humanitární aktivity z předchozího roku 2012.

Ve sledovaném období bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 18 humanitárních projektů ve 25 zemích. Na implementaci schválené humanitární pomoci se podílely ze 61 % české i zahraniční nevládní organizace (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Lékaři bez hranic, Magna Děti v tísni a Omega plus), ze 33 % mezinárodní organizace (ICRC, IOM, UNHCR, UNRWA a WFP), zbývajících 6 % připadá na ZÚ ČR v Bejrútu.

 

Aktuální humanitární situace ve světě

V současné době největší humanitární prostředky globálně směřují do Sýrie, Jordánska, Libanonu, Iráku a Turecka v souvislosti s dopady syrského konfliktu uvnitř této země i v celém regionu. Přes značné úsilí dárců, včetně ČR, jsou obě globální humanitární výzvy OSN (SHARP žádající 1,41 mld. USD na pomoc téměř 7 mil. lidí uvnitř Sýrie – a RRP žádající 2,98 mld. USD na pomoc 5,5 mil. uprchlíkům v regionu) naplněny pouze z 35, resp. 36 %.

Pokud jde o kombinaci komplexních humanitárních problémů a aktuálních konfliktů, nadále velmi vážná a spíše dále se zhoršující situace panuje ve Středoafrické republice, která je zároveň spolu se sousedním Čadem donory opomíjena (výzva OSN pro SAR je naplněna pouze ze 30 %, pro Čad z 36 %). V obou těchto zemích je přitom problémem nejen nedostatek prostředků, ale také obtížný přístup ke strádajícím civilistům ve vnitrozemí.

V posledních měsících se však zhoršuje bezpečnostní i humanitární situace také v Somálsku, Jemenu a Súdánu (jak Dárfúr, tak oblasti při hranicích s Jižním Súdánem). Přes značnou politicko-bezpečnostní pozornost zůstává silně podfinancována humanitární pomoc pro Mali a celkově oblast Sahelu.

Humanitární dopady přírodních katastrof a epidemií zůstávají pod vlivem krize v Sýrii rovněž na okraji pozornosti. Donoři postupně opuštějí Haiti, ačkoliv zde přetrvávají naléhavé potřeby jak v oblasti zdravotní péče, zdrojů obživy a sanitace, tak pokud jde o prevenci katastrof i epidemií. Také současná epidemie horečky dengue ve střední Americe je málo sledovaná (ČR na její řešení přispěla prostřednictvím Lékařů bez hranic v Hondurasu).

Naopak nejlépe financovanou výzvou OSN je humanitární program pro Zimbabwe (66 %) – kde se navíc nenaplnily obavy z možného zhoršení humanitární situace vlivem voleb. Solidně jsou pokrývány humanitární potřeby v Afghánistánu, Jižním Súdánu, Konžské demokratické republice a Palestině (v průměru kolem 55 % v červenci 2013).

Ústřední fond OSN pro reakci na katastrofy (CERF) získal od začátku roku do konce července 421 mil. USD, což je obdobné loňskému výsledku (426 mil. ve stejném období r. 2012). Ostatní humanitární fondy OSN zaměřené na konkrétní země či regiony obdržely do konce července 229 mil. USD, což je výrazně méně než v r. 2012 a činí to pouze 4,5 % celkového financování humanitárních výzev OSN. NGOs, jejichž projekty jsou zapojeny do Konsolidované výzvy OSN, získaly touto cestou pouze 30 % požadovaných prostředků (agencie OSN kolem 40 %).

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) ve své analýze za leden – květen 2013 rovněž akcentuje situaci v Sýrii, kde podporuje Syrský arabský Červený půlměsíc (SARC) při poskytování pomoci se snahou o dosah v celé zemi, se zaměřením na vodu, sanitaci, základní zdravotní péči a práci s oběťmi násilí. Přes intenzivní dialog se všemi stranami konfliktu a snahu o zachovávání nestrannosti má ICRC v Sýrii problémy s přístupem do částí země pod kontrolou opozičních sil. ICRC působí také v Libanonu, kde ve spolupráci s libanonským ČK pomáhá uprchlíkům ze Sýrie s přístupem k základním službám (přístřeší, voda, potraviny, zdravotní péče a ochrana).

Z dalších krizových oblastí ICRC upozorňuje na eskalující situaci v súdánském Dárfúru, kde se podílí na ochraně civilního obyvatelstva a snaží se působit na ozbrojené skupiny i vládní úřady, aby respektovaly zásady Mezinárodního humanitárního práva (IHL). Obdobně ICRC působí také v Jižním Súdánu, Konžské demokratické republice a Somálsku

Koncem května ICRC pozastavil v důsledku teroristického útoku proti sídlu mise v Jalalabádu své mnohaleté působení v Afghánistánu, zaměřené na prosazování zásad IHL, na práci s vězni a oběťmi násilí.

Návrh čerpání humanitárního rozpočtu do konce roku 2013

            Z výše popsané humanitární situace ve světě i dosavadního čerpání humanitárního rozpočtu MZV vyplývá, v návaznosti na schválenou Operační strategii, několik priorit pro financování humanitární pomoci do konce roku 2013:

1)      průběžné sledování humanitární situace v Sýrii a celém regionu (navýšení dotačních projektů na základě obdržených žádostí, případné další příspěvky na pomoc uvnitř Sýrie i v sousedních zemích);

2)      příspěvek na podfinancované a z hlediska humanitárních potřeb naléhavé výzvy OSN a ICRC (Středoafrická republika, Čad, Somálsko, Súdán) + každoroční příspěvek pro CERF a OCHA;

3)      případná návazná pomoc v Sahelu/Mali a v zemích Afrického rohu s cílem posilovat odolnost vůči katastrofám i konfliktům v regionálním kontextu (v rámci Akčního plánu EU k odolnosti);

4)      naplnění závazku v oblasti potravinové pomoci, nejspíše ve spolupráci s WFP.

Dosavadní čerpání humanitárního rozpočtu spolu s výhledem do konce roku 2013 je shrnuto v následujícím přehledu:

Termín Plánovaná částka leden (Kč) Skutečné čerpání leden - červenec (Kč) Konkretizace
I.čtvrtletí

16.000.000

10.000.000

13.935.000

11.000.000

Dotační řízení:

Afghánistán, Barma, DRC, Etiopie, Jižní Súdán

Sýrie + region

II. čtvrtletí  15.000.000 14.900.000 Follow-up hum. pomoci 2012 (Jemen, Libanon, Malajsie, Sýrie)
Průběžně 12.000.000 5.500.000 Ad hoc humanitární krize (Honduras, Mali)
Výhled   45.335.000 Pomoc leden – červenec 2013
III. čtvrtletí 5.000.000 5.000.000 Potravinová pomoc
III. – IV. čtvrtletí 12.000.000 12.000.000

Účelové příspěvky/CAP:

CERF, OCHA, UNHCR, UNICEF, UNRWA, WFP

IV. čtvrtletí 3.000.000 3.000.000 DRR a LRRD aktivity, odolnost
Průběžně 12.000.000 7.665.000 Ad hoc humanitární krize
Celkem 73.000.000 73.000.000  
.