Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2014

 

Od ledna do konce července 2015 byl humanitární rozpočet MZV navýšen ze 73 na 90,3 mil. Kč. Podpořeno bylo celkem 26 humanitárních projektů v 19 zemích v hodnotě 62,4 mil. Kč.

Střednědobé hodnocení čerpání rozpočtu

na humanitární pomoc v roce 2015

 

V únoru 2015 schválilo kolegium MZV Operační strategii humanitární pomoci na rok 2015 (č.j. 92623/2015-ORS), která na pozadí globálních humanitárních výzev, námětů ZÚ ČR a v návaznosti na humanitární pomoc poskytnutou Českou republikou do zahraničí v roce 2014 rozvrhla poskytování pomoci ze schváleného rozpočtu na humanitární pomoc na rok 2015. Vzhledem k operativnímu charakteru plánování a poskytování humanitární pomoci ORS v návaznosti na tuto operační strategii předkládá střednědobé vyhodnocení doplněné náměty na využití zbývajících prostředků na humanitární pomoc do konce roku 2015.

 

Čerpání humanitárního rozpočtu MZV od ledna do konce června 2015

Na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí pro rok 2015 byly usnesením vlády č. 480 z 25. června 2014 vyčleněny celkem 73 mil. Kč. Tento rozpočet byl během prvního pololetí 2015 navýšen o 10 mil. Kč na další pomoc ebolou postiženým zemím Západní Afriky (na základě UV č. 152 ze 4. 3. 2015) a o 7,3 mil. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na ZRS v roce 2014 na další pomoc pro Ukrajinu (na základě rozhodnutí kolegia MZV z 29. 4. 2015). Celkem tak rozpočet určený na humanitární pomoc dosáhl výše 90,3 mil. Kč.[1]

V souladu s Operační strategií humanitární pomoci ČR na rok 2015 proběhla v období od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 celkem čtyři dotační řízení. Na pomoc Ukrajině byly schváleny 4 projekty v hodnotě 7,7 mil. Kč; ve druhém čtvrtletí byla jedna z těchto dotací (ČČK) navýšena o 3,14 mil. Kč. V dotačním řízení pro země s komplexními problémy (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní Súdán, Sahel) bylo podpořeno 8 projektů v celkové hodnotě 15.923.625 Kč; na okamžitou pomoc pro Irák a Sýrii bylo vybráno po třech projektech za celkem 15 mil. Kč. Ad hoc byla v červnu 2015 schválena i pokračující dotace ve výši 120.000 Kč pro občanské sdružení Omega plus, která bude proplacena během července 2015. K 30. 6. tak byly vyplaceny humanitární dotace v souhrnné výši 41.781.603 Kč.

V souladu s Operační strategií a aktuálními potřebami byla dále během prvního pololetí, v návaznosti na pomoc poskytnutou v roce 2014, realizována další humanitární pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu Ukrajiny (humanitární konvoj a tři ozdravné pobyty ukrajinských dětí v ČR, které však nebyly hrazeny z humanitárního rozpočtu MZV), ebolou postiženým zemím Západní Afriky a syrským uprchlíkům v Libanonu - celkem šlo o 14.650.065 Kč, včetně plného využití prostředků dle UV 152/2015.

V rámci průběžné ad hoc pomoci byla poskytnuta okamžitá humanitární pomoc v souvislosti se záplavami v Malawi a Mosambiku (3 mil. Kč přes IFRC) a s konfliktem v Jemenu (3 mil. Kč přes IOM).  

 MV ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále GŘ HZS) – se během prvního pololetí podílelo na realizaci humanitárního konvoje do Kyjeva (244.465 Kč uhrazeno vnějším rozpočtovým opatřením). V květnu 2015 pak zajistilo čtyřtýdenní pobyt českého traumatýmu v zemětřesením postiženém Nepálu spolu s návaznou zdravotnickou materiální pomocí (tato pomoc byla realizována na základě usnesení vlády č. 314 z 27. dubna 2015 a bude financována z vládní rozpočtové rezervy do výše 20 mil. Kč).

Od ledna do konce června 2015 bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 26 humanitárních projektů v 19 zemích v celkové hodnotě 62,4 mil. Kč.

Na implementaci schválené humanitární pomoci se podílely 67 % české neziskové organizace (ADRA, Care, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Lékaři bez hranic, Magna Děti v tísni a Omega plus), 26 % mezinárodní organizace (IFRC, IOM, UNICEF, UNDP), zbývajících 7 % připadá na ZÚ ČR v Bejrútu a na GŘ HZS.

 

Aktuální humanitární situace ve světě

V letošním roce přibyly k dosavadním třem humanitárním krizím nejvyššího stupně (Sýrie, Jižní Súdán a Středoafrická republika) další, rovněž konfliktem podmíněné krize v Iráku a Jemenu. Vlivem probíhajícího vnitřního konfliktu přetrvává špatná humanitární situace také na Ukrajině. Uvedené krize mají závažné nejen vnitřní, ale i regionální dopady (syrská zejména na Irák, Libanon, Jordánsko a Turecko; jihosúdánská na Etiopii, Súdán a Ugandu; středoafrická na Čad, Kamerun a obě Konga). Pomoc v těchto zemích potřebují miliony lidí, přičemž ve většině případů není zajišten pravidelný humanitární přístup ani dostatečné financování, ačkoliv dárci souhrnně vynakládají na humanitární potřeby vyvolané dlouhodobými konflikty 80 % svých fondů.

V částečné souvislosti s těmito konflikty v současné době i na humanitární oblast dopadá vyhrocená migrační krize ve Středomoří a v oblasti západního Balkánu. Na jedné straně sílí tlak na financování pomoci uprchlíkům (humanitární) a ekonomickým migrantům (rozvojové) v místech jejich původu, na straně druhé se o pomoc nejen s azylovými a migračními procedurami, ale i s konkrétním zaopatřením migrantů hlásí i přijímající evropské země (ve vztahu k ČR např. Bulharsko, Maďarsko a Srbsko).

Humanitární dopady přírodních katastrof a epidemií vyvolávají méně pozornosti, s výjimkou epidemie eboly v Západní Africe, která od podzimu 2014 získala mezinárodní pozornost i masivní odezvu. I když se nadále objevují ojedinělé případy nové nákazy, mezinárodní odezva pomalu přechází v rozvojovou podporu na obnovu zdravotnictví i další veřejné infrastruktury v postižených zemích (Guinea, Libérie, Sierra Leone). Aktuálně svět pomáhá také s obnovou Nepálu po dubnovém ničivém zemětřesení.

Ve stínu těchto závažných krizí pak zůstávají humanitární potřeby zemí postižených suchem a podvýživou (Sahel, Africký roh), pravidelnými katastrofami a cholerou (Haiti), ale i potřeby obnovy Gazy po loňském konfliktu.

       

Návrh čerpání humanitárního rozpočtu do konce roku 2015

            Z výše popsané humanitární situace ve světě i dosavadního čerpání humanitárního rozpočtu MZV vyplývá, v návaznosti na schválenou Operační strategii a doporučení SM New York a Ženeva a ZÚ Řím/FAO, několik priorit pro financování humanitární pomoci do konce roku 2015, uvedených v předpokládaném chronologickém pořádku:

  1. realizace rozjednané pomoci uprchlíkům v Gaze prostřednictvím UNRWA v návaznosti na donorský závazek z Káhiry 2014;
  2. naplnění závazku v oblasti potravinové a nutriční pomoci ve spolupráci s WFP (nejspíše v Jemenu, kde je kritická migrační a humanitární situace, včetně potravinové);
  3. další pomoc do Iráku (ICRC), případně též Jižního Súdánu, Sýrie a Středoafrické republiky (UNHCR, UNICEF, IOM, WFP) vzhledem k potřebám vnitřně vysídlených osob v důsledku konfliktu a uprchlíků v okolních zemích;
  4. zasazení se o využití případného zůstatku z 20 mil. Kč, uvolněných vládou na vyslání českého traumatýmu do Nepálu, na další pomoc Nepálu;
  5. v případě dostatečného zůstatku příspěvek do fondu na pomoc Haiti (UNICEF) a na podfinancované krize (CERF).

 

Dosavadní čerpání humanitárního rozpočtu na základě schválení Operační strategie spolu s výhledem do konce roku 2015 je shrnuto v následujícím přehledu.

Termín

Plánovaná částka leden

(Kč)

Skutečné čerpání leden – červen (Kč)

Konkretizace

I.čtvrtletí

 

  8.000.000

10.000.000

 

10.000.000

10.000.000

 

10.857.978

15.923.690

 

  7.500.000

  7.500.000

Dotační řízení:

Ukrajina

Komplexní krize (Barma, Etiopie, Jižní Súdán, Sahel)

Irák

Sýrie + region

II. čtvrtletí 

  6.000.000

+17.300.000*

14.650.065

Follow-up hum. pomoci 2014 (ebola, Libanon, Ukrajina)

Průběžně

12.000.000

  6.000.000

Ad hoc humanitární krize (záplavy Malawi a Mosambik, konflikt Jemen)

Celkem

73.300.000

62.431.733

Pomoc leden – červen 2015

Výhled

Plánovaná částka leden (Kč)

Plánovaná částka červenec (Kč)

Pomoc červenec – prosinec 2015 – návrh

III. – IV. čtvrtletí

17.000.000

 

 

 

 

 

 

 

  7.300.000

14.990.332

z toho:

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.990.332

 

  6.877.935

 

Účelové příspěvky: výzvy OSN (CAP), DRR, potravinová pomoc:

ICRC – Irák (CAP)

UNRWA – PAÚ (CAP)

WFP – Jemen (potrav.pomoc, CAP)

UNICEF – Haiti (DRR, CAP)

CERF (CAP)

 

Ukrajina: navýšení dotací ADRA a ČvT, pobyty dětí

Průběžně

12.000.000

 6.000.000

Ad hoc humanitární krize (evt. zůstatek na UNHCR – SAR, ICRC/UNICEF Sýrie a navýšení CERF)

Celkem

90.300.000

90.300.000

 

* navýšení rozpočtu určené na další pomoc ebolou postiženým zemím Západní Afriky (10 mil. Kč) a konfliktem postižené Ukrajině (7,3 mil. Kč)

 


[1] Kromě toho byly do humanitárního rozpočtu MZV zahrnuty také účelově vázané prostředky na náklady ZÚ Ammán při zajišťování programu MEDEVAC (dle UV 788/2013 a 870/2014) v souhrnné výši 308.620 Kč.

.