Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2017

 

Na rok 2017 byl na humanitární pomoc schválen rozpočet ve výši 130 mil. Kč, který byl navýšen o 20 mil. Kč pro Sýrii. Od ledna do konce června ministr zahraničních věcí schválil 30 humanitárních projektů v 19 zemích v hodnotě 110 mil. Kč.

Usnesením vlády č. 631 z 11. července 2016 byla na humanitární pomoc poskytovanou ČR do zahraničí pro rok 2017 vyčleněna částka 130 mil. Kč. Její čerpání, spolu s očekávanými 20 mil. Kč pro Sýrii (prostředky dle usnesení vlády 588/2016) bylo rozvrženo v Operační strategii humanitární pomoci na rok 2017.

Vzhledem k vývoji globálních humanitárních potřeb a pokročilému čerpání rozpočtu na humanitární pomoc předkládá ORS střednědobé vyhodnocení naplňování Operační strategie a čerpání rozpočtu na humanitární pomoc v roce 2017 i náměty na využití zbývajících prostředků do konce roku 2017.

 

NAPLŇOVÁNÍ OPERAČNÍ STRATEGIE A čerpání HUMANITÁRNÍHO rozpočtu OD lednA DO KONCE ČERVNa 2017

 

Operační strategie humanitární pomoci na rok 2017 počítala s rozpočtem na humanitární pomoc v celkové výši 150 mil. Kč, včetně 20 mil. Kč pro Sýrii. V průběhu prvního pololetí roku 2017 došlo k dalšímu účelovému posílení rozpočtu na humanitární pomoc (další prostředky pro Sýrii + NNV 2016), který k 30. červnu 2017 činil 159.203.572  Kč.

V souladu s Operační strategií humanitární pomoci ČR na rok 2017 proběhla v období od 19. 12. 2016 do 18. 3. 2017 tři dotační výběrová řízení:

 • na okamžitou pomoc pro Irák a irácké + syrské uprchlíky v regionu bylo schváleno sedm projektů realizátorů ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR a Magna v celkové výši 26.862.090 Kč;

 • na pomoc zemím s komplexními problémy (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní Súdán, Nepál, Nigérie, Středoafrická republika) bylo schváleno sedm dotačních projektů realizátorů ADRA, CARE ČR, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Magna a Siriri v celkové výši 26.676.825 Kč;

 • třetí dotační titul pro Sýrii byl hrazen z prostředků dle UV 588/2016 na rok 2017 v rámci ukazatele „Obnova Sýrie“ – podpořeno bylo pět projektů realizátorů ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR a Magna v celkové hodnotě 19.774.869 Kč – další projekt ČČK v celkové výši 7.319.610 Kč byl hrazen rovněž z prostředků dle UV 588/2016, z kategorie materiální pomoc.

   

  Vedle dotačních řízení byla z humanitárního rozpočtu MZV podpořena reakce na přírodní katastrofy: krutou zimu v Mongolsku (2 mil. Kč), záplavy a sesuvy půdy na Filipínách (1 mil. Kč) a Srí Lance (2,5 mil. Kč), na sucho a podvýživu v Africkém rohu    (s důrazem na Etiopii a Somálsko – 5 mil. Kč). V souvislosti s konfliktem v Jemenu poskytla ČR 10 mil. Kč na zdravotní péči a přístup vnitřně vysídlených obyvatel k vodě a obživě; pro konfliktem postižené děti na Ukrajině byly schváleny ozdravné pobyty v hodnotě 3.361.567 Kč; na pokračující pomoc pro navrátilce do Afghánistánu bylo vyčleněno 5 mil. Kč.

  Z humanitárního rozpočtu MZV byla dále podpořena výroba obvazů pro leprosália v Africe a Indii (120.000 Kč) a účast ČR na zasedání Globální platformy pro snižování rizika katastrof v Cancúnu (100.000 Kč).

  Z NNV2016 pro Sýrii bylo uhrazeno 2 x 234.000,- Kč tj. 468.000,- Kč Správě státních hmotných rezerv za dodávky sušeného mléka do Sýrie v březnu 2017. Na NNV 2016 ve výši 400.000 Kč na náklady související s realizací programu MEDEVAC byl vystaven souhlas s čerpáním pro ZÚ Ammán.

Od ledna do konce června 2017 tak bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 30 humanitárních projektů v 19 zemích v celkové hodnotě 110.182.961 Kč. Naplněny byly všechny hlavní priority I. – II. čtvrtletí stanovené v Operační strategii humanitární pomoci na rok 2017 i většina námětů získaných na podzim 2016 od ZÚ a SM ČR v zahraničí.

Na implementaci schválené humanitární pomoci se podílely 78,5 % české neziskové humanitární organizace, 18 % mezinárodní humanitární organizace a 3,5 % místní instituce v cílové zemi v součinnosti s příslušnými ZÚ ČR.

V červnu byl do schvalovacího procesu zaslán návrh na obnovu lesů po požárech v Chile (3 mil. Kč). Dále jsou rezervovány prostředky na obnovu lesů v Izraeli (1,1 mil. Kč, realizátor nadále identifikuje vhodný projekt) a na podporu vnitřně vysídleného obyvatelstva na Ukrajině (1.638.433 Kč).

V červnu 2017 proběhlo v Ženevě první výroční zasedání signatářů dokumentu Grand Bargain, který v návaznosti na první Světový humanitární summit z května 2016 shrnul deset okruhů závazků pro efektivní humanitární pomoc, k nimž se přihlásila také ČR. Závazky se týkají zejména posíleného úsilí o včasnou reakci, prevenci a odolnost, zapojování a budování místních kapacit postižených zemí, předvídatelného financování, propojování humanitárních a rozvojových aktivit a dodržování humanitárních principů a zásad mezinárodního humanitárního práva. ČR od června 2016 přijala několik opatření, jež naplňování těchto závazků usnadní – zejména výrazné navýšení celkového rozpočtu na humanitární pomoc v letech 2017-19 a zvýšení limitu na jednotlivou humanitární operaci z pěti na deset mil. Kč usnesením vlády č. 468 z 21. června 2017.

 

Aktuální humanitární situace VE SVĚTĚ

 

V letošním roce pokračují závažné humanitární krize v souvislosti s konflikty zejména v Sýrii a Iráku, Jemenu a Jižním Súdánu. Přes mírné zlepšení přetrvává špatná humanitární situace také ve Středoafrické republice a na Ukrajině. Souběh vnitřního konfliktu a klimatických dopadů zhoršuje humanitární situaci také v Nigérii, Somálsku a celkově regionech Afrického rohu i Sahelu, na což na jaře 2017 a znovu v červnu donory upozornil generální tajemník OSN, který vedle humanitárního a rozvojového úsilí vyzval také k politicko-diplomatické iniciativě k ukončení konfliktů. Uvedené krize mají závažné nejen vnitřní, ale i regionální dopady (syrská zejména na Irák, Libanon, Jordánsko a Turecko; jihosúdánská na Etiopii, Súdán a Ugandu; středoafrická a nigerijská na Čad, Kamerun a obě Konga) a přetrvává u nich problém s dostupností pomoci k potřebným vzhledem k nedostatku financí i zejména též nepříznivé bezpečnostní situaci a nerespektování humanitárních zásad aktéry konfliktů.

V částečné souvislosti s konflikty a dopady klimatických změn, ale i celkové chudoby a nerovností pokračuje globální migrační krize s bezprecedentními počty nuceně vysídlených uprchlíků a vnitřně vysídlených (IDPs) zejména v Africe a na Blízkém východě, se sekundárními dopady na Evropu. Právě v kontextu migrační krize sílí mezinárodní tlak na větší propojování humanitárních, rozvojových a bezpečnostních aktivit a posilování odolnosti v humanitární i bezpečnostní rovině. Výrazem tohoto úsilí jsou vedle politických iniciativ OSN i EU (globální kompakty k migraci a uprchlíkům, migrační kompakty EU, závěry Rady EU k propojování humanitárních a rozvojových aktivit, příprava sdělení ke komplexnímu pojetí odolnosti ve vnějších vztazích EU) také konkrétní realizace, zejména ze svěřeneckých fondů EU pro Afriku a pro Sýrii (MADAD), do nichž jsou zčásti zapojeni i čeští realizátoři. Migrační krize se odráží též v realizaci posílených bilaterálních programů ČR v gesci MV zaměřených na pomoc zemím a uprchlíkům pod silnými migračními tlaky (zejména Blízký východ, severní Afrika a západní Balkán) a na zdravotnickou pomoc (MEDEVAC – hlavní aktivity pro syrské uprchlíky v Jordánsku, dále v Iráku a na Ukrajině).

Pokud jde o přírodní katastrofy, v řadě zemí jižní a východní Afriky, jihovýchodní Asie i Latinské Ameriky pokračují dopady jevu El Niňo (dlouhodobé sucho následované podvýživou, ničivé záplavy a sesuvy půdy). Sucho a požáry zasáhly v roce 2017 také evropské země. Pokud jde o epidemie, v současné době je nejzávažnější epidemie cholery v Jemenu, kde reakci značně komplikuje celková bezpečnostní situace.

Na jaře 2017 proběhly velké dárcovské konference k Sýrii a regionu (4. – 5. 4. v Bruselu), k Jemenu (25. 4. v Ženevě) a Somálsku (11. 5. v Londýně). ČR se zavázala k poskytnutí až 220 mil. Kč na pomoc Sýrii a regionu v průběhu roku 2017 (k 30. 6. schváleny a realizovány aktivity za více než polovinu slíbených prostředků) a k poskytnutí celkem 1 mil. USD pro Jemen v letech 2017-18 (k 30. 6. poskytnuto 10 mil. Kč, do konce roku 2017 plánovány další 4 mil., v roce 2018 zbývajících 12 mil. Kč). ČR zároveň v prvním pololetí naplnila svůj závazek přijatý na dárcovské konferenci pro Středoafrickou republiku (17. 11. 2016 v Bruselu), kde slíbila 100 tisíc USD, ve skutečnosti poskytla 4 mil. Kč, tj. více než 160 tisíc USD.

 

Návrh čerpání HUMANITÁRNÍHO rozpočtu do konce roku 2017

 

            Prioritní návrhy na podporu z humanitárního rozpočtu MZV do konce roku 2017 vycházejí z výše popsané humanitární situace ve světě, dosavadního čerpání humanitárního rozpočtu MZV a přijatých závazků zejména z dárcovských konferencí. Zohledněny jsou také náměty obdržené od ZÚ a SM ČR v zahraničí i od globálních humanitárních aktérů a souběžné aktivity v gesci MV (MEDEVAC a program asistence zemím pod silnými migračními tlaky). Priority pro financování z humanitárního rozpočtu MZV do konce roku 2017 jsou uvedeny v předpokládaném chronologickém pořadí realizace:

 1. implementace návrhů, které jsou čerstvě schváleny/ve schvalovacím procesu (pomoc navrátilcům v Afghánistánu, obnova po záplavách na Srí Lance a po požárech v Chile, další materiální dodávka do Sýrie) – celkem 12,1 mil. Kč, z toho 1,6 mil. z prostředků pro Sýrii dle UV 588/2016;

 2. realizace rozjednané pomoci afghánským uprchlíkům v Íránu a Pákistánu v součinnosti s UNHCR ve výši 5 mil. Kč (afghánští uprchlíci tvoří 30% příchozích do Evropy, z toho 40 % přichází z Íránu, kde dlouhodobě pobývá 1 mil. registrovaných a až 2 mil. neregistrovaných uprchlíků z Afghánistánu, ve srovnání s jinými zeměmi je pomoc směřovaná celkově na afghánské uprchlíky a zejména do Íránu trvale velmi omezená);

 3. naplnění závazku z dárcovské konference k Jemenu (25. 4.) v oblasti potravinové a nutriční pomoci ve spolupráci s WFP – i vzhledem k současné vyhrocené výživové situaci, komplikované epidemií cholery, přislíbeny 4 mil. Kč;

 4. podpora humanitárního programu UNICEF (nejspíše v Iráku, Jižním Súdánu nebo Somálsku), v jednání prostřednictvím SM New York, s evt. návazností na společné téma snižování rizika katastrof a konfliktů a ochrany dětí v konfliktech – do 5 mil. Kč;

 5. podpora humanitárních projektů UNRWA v Gaze/PAÚ a Sýrii (vzhledem k přetrvávajícímu, byť ne optimálnímu rozdělení odpovědností v rámci OSN je UNRWA jediným garantem pomoci lidem se statutem palestinského uprchlíka, a to včetně syrské krize; zároveň čelí trvale kritickému nedostatku financí na projekty i vlastní provoz) - 3 – 5 mil. Kč s tím, že pomoc v Sýrii může být financována z prostředků dle UV 588/2016 (předběžně 2 mil. Kč);

 6. případná další pomoc v zemích a regionech zasažených konfliktem s podfinancovanými humanitárními potřebami: zejména Barma/Myanmar (Arakanský stát), Irák (osvobozovaná území), Libye (follow-up závěrů ER, na příslušné výzvy IOM nebo UNHCR), Jižní Súdán, Středoafrická republika; – dohromady 10 – 15 mil. Kč;

 7. z případného zůstatku příspěvek do fondu na podfinancované krize CERF, do svěřeneckého fondu na řešení cholery na Haiti a evt. i na podporu UNOCHA (zajišťování humanitárního přístupu, obhajoba hlavních humanitárních zásad, mobilizace zdrojů a koordinace humanitární reakce) – dohromady do 8 mil. Kč.

   

  Do konce roku 2017 by měl být humanitární rozpočet MZV ČR na rok 2017 plně vyčerpán, včetně prostředků pro Sýrii dle UV 588/2016 vyčleněných na humanitární pomoc.

   

Shrnutí: implementace Operační strategie HP ČR 2017 + náměty do konce roku

 

Termín dle Oper. strat.

Plánovaná částka (Kč)

Rámcový způsob využití

Konkrétní schválené návrhy

I. – IV. čtvrtletí

30.000.000

 

Ad hoc humanitární krize (průběžně dle potřeb)

1 mil. Filipíny

2 mil. Mongolsko

5 mil. Africký roh

10 mil. Jemen

3,36 mil. Ukrajina

2,5 mil. Srí Lanka

0,12 mil. Afrika a Indie

0,1 mil. DRR Cancún

I.čtvrtletí

 

 

40.000.000

 

 

 

20.000.000

 

20.000.000

Dotační řízení:

 

Komplexní krize (B/M, Etiopie,  Jižní Súdán, Keňa, Nepál, Nigérie, SAR)

 

Irák + iráčtí a syrští uprchlíci

 

Sýrie (UV 588/2016)

 

 

26 676 825 (7 projektů)

 

 

 

26 862 090 (7 projektů)

 

19 774 869 (5 projektů)

+ 7 319 610 (1 projekt)

I. - II. čtvrtletí

10.000.000

Urgentní přislíbené projekty:

Afghánistán/Pákistán/Írán uprchlíci

 

Izrael obnova lesů po požárech

 

 

Nigérie konflikt a podvýživa

 

IOM Afghánistán 5 mil. Kč, UNHCR probíhá identifikace

 

Židovský národní fond = probíhá identifikace projektu

 

Řešeno dotací Charitě ČR

III - IV. čtvrtletí

30.000.000

 

Další náměty ZÚ, mezinárodní spolupráce (zejm. Haiti, Jemen, PAÚ, Ukrajina)

 

Střednědobé vyhod. – náměty:

Afghán.uprchlíci Írán+Pákistán

Jemen WFP

UNICEF – Afrika/BV konflikt

UNRWA – PAÚ i Sýrie

Podfinanc. konflikty

TF Haiti + CERF + OCHA

V procesu schvalování:

Chile 3 mil.

Ukrajina 1,64 mil.

 

 

5 mil.

4 mil.

do 5 mil.

3 - 5 mil. (UV 588/2017?)

10 – 15 mil. (více projektů)

do 8 mil.

 

Celkem

Plánovaný rozpočet (Kč)

150.000.000

Upravený rozpočet (Kč):

 

159.203.572

Schválené závazky

k 30. 6. 2017 (Kč):

110.182.961

 

.