Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární dotační řízení - Sýrie

 

Usnesením vlády č. 588/2016 byly schváleny mimořádné prostředky na pomoc Sýrii. MZV v této souvislosti vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

vyhlašuje

                     

 

Dotační výzva Sýrie (DOC, 56 KB)

 

k podávání PROJEKTů na poskytnutí HUMANITÁRNÍ POMOCI

obyvatelstvu sýrie v roce 2016

PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE a další oprávněné subjekty

V rámci dotačního titulu

„ÚČELOVÁ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V RÁMCI POSKYTNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI“

 

Preambule

 

Dotační titul je vyhlašován v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena e), f) a i) zákona č. 218/2000 Sb., v návaznosti na usnesení vlády č. 588 z 27. června 2016 o poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 - 2019 a odpovídá usnesení vlády č. 470 z 15. 6. 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

 

I. Předmět výzvy

 

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb vnitřně vysídlených osob a na poskytování humanitární ochrany nejzranitelnějším skupinám obyvatel se zaměřením na vzdělávání a zajištění základních zdrojů obživy. Geograficky má být pomoc zaměřena dovnitř Sýrie, do kterékoliv části země postižené probíhajícím konfliktem, včetně příhraniční a přeshraničí pomoci poskytované syrskému obyvatelstvu. Výzva se netýká pomoci poskytované uprchlíkům ze Sýrie v sousedních či dalších zemích.

 

Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty mohou do 29. srpna 2016 do 14:00 hod. podávat MZV projekty zpracované dle přiložené osnovy.

 

Každý předkladatel může předložit maximálně jeden projekt s termínem realizace od 1. 9. do 31. 12. 2016. Žadatelé, kterým byla poskytnuta dotace na pomoc uvnitř Sýrie v rámci dotační výzvy MZV na okamžitou pomoc do Sýrie + regionu v roce 2016, mohou předložit buď žádost o navýšení stávající dotace (do max. souhrnné výše 5 mil. Kč) nebo další projekt týkající se jiné geografické či tematické oblasti pomoci.

 

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.

 

 

II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

 

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných na humanitární pomoc může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena e), f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací:

  • dotace spolkům;
  • dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely;
  • dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem.

 

 

III. Způsob podání

 

Projekty musí být doručeny v listinné i elektronické podobě, ve dvou tištěných exemplářích, spolu s vyplněnou „Přihláškou do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2016“. Doručení je možné poštou nebo osobně tak, aby projekty byly doručeny nejpozději 29. 8. 2016 do 14:00 hod. na adresu:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

 

Obálka musí být označena „Humanitární pomoc – Výzva Sýrie 2016“ a „NEOTEVÍRAT“ a musí obsahovat také název a adresu žadatele.

 

Případné dotazy zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: hana_volna@mzv.cz

 

 

IV. KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

Pro dotační titul „Účelová dotace pro nestátní neziskové organizace v rámci poskytnutí humanitární pomoci“ MZV ČR stanovuje tato závazná hodnotící kritéria:

 

  1. Přínos pro příjemce pomoci (max. 35 bodů)

 

  1. Schopnost realizace (max. 25 bodů)

 

  1. Respektování charakteru a principů poskytování humanitární pomoci (max. 20 bodů)

 

  1. Účelnost vynaložení finančních prostředků (max. 10 bodů)

 

  1. Využití jiných zdrojů financování, finanční udržitelnost (max. 10 bodů)

 

 

 

 

V. HARMONOGRAM

 

Výzva je vyhlášena 4. 8. 2016 s termínem pro podání projektů nejpozději 29. 8. 2016 do 14:00 hodin. Výsledky výběru projektů budou zveřejněny nejpozději 12. 9. 2016. V případě schválení projektu k realizaci bude předkladateli vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a v závislosti na rozpočtových možnostech MZV mu budou uvolněny finanční prostředky. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.

 

 

Dotační řízení Sýrie - přihláška (DOC, 69 KB)

Projektove podklady (ZIP, 81 KB)

.