Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sýrie - vyhlášení humanitárního dotačního řízení

 

(Archivní článek, platnost skončena 21.08.2013.)

MZV ČR vyhlašuje dotační řízení na projekty humanitární pomoci ve prospěch obyvatelstva Sýrie a syrských uprchlíků v sousedních zemích. Termín pro podávání námětů je stanoven na 29. 8. 14:00 hod., formulář přihlášky je připojen.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR vyhlašuje 

v ý z v u k podávání námětů na poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu Sýrie v roce 2012

pro nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty
v rámci dotačního titulu
Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, podprogram „Okamžitá pomoc

Preambule

Dotační titul je vyhlašován v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb. a odpovídá usnesení vlády č. 450 z 15. 6. 2011 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v souladu s usnesením vlády č. 1311 z 12. 10. 2005 o Pravidlech pro výběr a financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a v souladu s usnesením vlády č. 407 ze 2. 6. 2011. Na dotaci není právní nárok.

I. Předmět výzvy

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie v sousedních zemích (Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění náhradního přístřeší a základních životních potřeb uprchlíků či vnitřně vysídlených osob a na poskytování humanitární ochrany.

Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty mohou své projekty podávat do 29. srpna 2012 do 14:00 hod. s využitím formuláře přiloženého k této výzvě v rámci dotačního titulu MZV „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci“ v roce 2012, podprogram „Okamžitá pomoc“.

Každý předkladatel může předložit maximálně jeden projekt (příhraniční přesah je možný).

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt bude max. 2,5 mil. Kč; dotace může činit až 100% nákladů projektu.  

II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných na humanitární pomoc může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena f), g) nebo j). Jedná se o tyto typy dotací:

  • dotace občanským sdružením;
  • dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely;
  • dotace nadacím a nadačním fondům.

III. Způsob podání

Vyplněná „Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2012 – Identifikace projektu“ musí být doručena ve dvou tištěných exemplářích nejpozději 29. 8. 2012 do 14:00 hod. poštou nebo osobně na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské nám. 5
118 00  Praha 1

Obálka musí být označena „Humanitární pomoc – Výzva MZV 2012/Sýrie“ a „NEOTEVÍRAT“ a musí obsahovat také název a adresu žadatele.

Náměty přikládejte rovněž v elektronické formě nebo je elektronicky zasílejte na e-mailovou kontaktní adresu: hana_volna@mzv.cz

IV. Kriteria hodnocení

Pro dotační titul „Účelová dotace pro nestátní neziskové organizace v rámci poskytnutí humanitární pomoci“ MZV ČR stanovuje tato závazná hodnotící kritéria:

  1. Přínos pro příjemce pomoci (max. 35 bodů)
  2. Schopnost realizace (max. 25 bodů)
  3. Respektování charakteru a principů poskytování humanitární pomoci (max. 20 bodů)
  4. Účelnost vynaložení finančních prostředků (max. 10 bodů)
  5. Využití jiných zdrojů financování, finanční udržitelnost (max. 10 bodů)

V. Harmonogram

Výzva bude vyhlášena 21. 8. 2011 s termínem pro podání projektů do 29. 8. 2012 do 14:00 hodin. Výsledky výběru projektů budou zveřejněny do 7. 9. 2012. V případě schválení projektu bude předkladatel vyzván k dopracování úplného projektového dokumentu, včetně přehledu aktivit a strukturovaného rozpočtu, na jehož základě bude vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a v závislosti na rozpočtových možnostech MZV mu budou uvolněny finanční prostředky. Projekty musí být realizovány do konce roku 2012.

VI. Závěrečné ustanovení

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.

přílohy

Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci 70 kB doc (Word dokument) 22.8.2012

.