Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2013

 

V roce 2013 bylo z humanitárního rozpočtu MZV ve výši 73 mil. Kč podpořeno 27 humanitárních projektů ve 30 zemích světa.

Poskytování humanitární pomoci (dále HP) do zahraničí se řídí zákonem č. 151/2010 Sb.[1]. Podle tohoto zákona je Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zodpovědné za realizaci HP v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V souladu se Zásadami zahraniční spolupráce po vstupu ČR do EU (usnesení vlády ze dne 31. března 2004 č. 302 ve znění usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 690) je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč; o poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda. V roce 2013 nepřesáhla žádná ze schválených humanitárních aktivit hodnotu 5 mil. Kč.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2013 usnesením vlády ze dne 13. června 2012 č. 413 vyčleněna částka 73 mil. Kč v rámci rozpočtu MZV. Na základě usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 788 byl dále humanitární ukazatel rozpočtu MZV navýšen o částku 150 tisíc Kč, která byla převedena z rozpočtu MV a účelově vázána na úhradu nákladů zastupitelského úřadu České republiky v Ammánu vzniklých v souvislosti s realizací programu humanitárních evakuací (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánsku.

Účelem předkládané zprávy je podat členům vlády informaci o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2013. Informace je doplněna tabulkovým přehledem finančních závazků učiněných v rámci schválené částky a konečného stavu jejího čerpání k 31. prosinci 2013.

Základní přehled o humanitární pomoci ČR v roce 2013

V souladu s definicí HP obsaženou v zákonu 151/2010 Sb. poskytovalo MZV z humanitárního rozpočtu na rok 2013 jak okamžitou pomoc zaměřenou na záchranu životů při katastrofách a konfliktech, tak následnou pomoc při obnově základních životních podmínek. Součástí HP ČR byla rovněž pomoc při vleklých (komplexních) humanitárních krizích. V souladu se zákonem bylo poskytování humanitární pomoci průběžně konzultováno s MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, které mj. úspěšně nominovalo českého experta do mise, jež v listopadu 2013 mapovala humanitární potřeby po ničivém tajfunu Haiyan na Filipínách.

HP ČR byla v r. 2013 poskytována v duchu mezinárodních humanitárních principů lidskosti (cílem je záchrana lidských životů), nestrannosti (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti), neutrality (humanitární pomoc nestraní žádnému aktérovi konfliktů) a nezávislosti (pomoc se neřídí politickými ani jinými zájmy dárce ani příjemce), k nimž se ČR přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství (GHD). V červenci 2013 ČR spolu s Dánskem ukončila roční předsednictví v globální iniciativě GHD, které obě země společně vykonávaly od července 2012.

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2013, která byla na počátku roku tradičně zpracována v rámci MZV, byla předložena Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, stejně jako její střednědobé vyhodnocení ze srpna 2013 (oba dokumenty jsou přístupné na www.mzv.cz/pomoc, stejně jako hlavní výstupy z předsednictví v GHD).

Nejzávažnější humanitární krizi po celý rok 2013 představoval pokračující konflikt v Sýrii a jeho negativní dopady nejen na většinu obyvatel uvnitř země, ale i na okolní státy (hl. Jordánsko, Libanon, Irák a Turecko, které dohromady přijaly již přes 3,5 mil. uprchlíků ze Sýrie). Přes značné úsilí mezinárodní humanitární komunity se vzhledem k trvalému zhoršování bezpečnostní situace nepodařilo zvrátit negativní trend rostoucích humanitárních potřeb a klesající dostupnosti humanitární pomoci. ČR během roku 2013 přispěla na pomoc uvnitř země i v regionu (Irák, Jordánsko a Libanon) z humanitárního rozpočtu MZV celkovou částkou 28,75 mil. Kč. (Kromě toho vláda na návrh MV schválila v listopadu 2013 poskytnutí 50 mil. Kč z rozpočtu MV na podporu azylových systémů Turecka a Bulharska v souvislosti s přílivem uprchlíků ze Sýrie do těchto zemí.)

ČR přispěla na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty také v Mali a ve Středoafrické republice a na postkonfliktní podporu vnitřně vysídleného obyvatelstva, navrátilců i uprchlíků v Barmě/Myanmaru (včetně barmských uprchlíků v Malajsii), Jemenu, Konžské demokratické republice či Somálsku. Celkem tak bylo na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty vynaloženo 47,5 mil. Kč, tj. 65 % celkového rozpočtu.

            V souvislosti s přírodními katastrofami podpořila ČR v roce 2013 zejména Filipíny po sérii podzimních katastrof, jež vyvrcholily supertajfunem Haiyan. Dále ČR podpořila obnovu zdrojů obživy po suchu v Afghánistánu, Etiopii a Jižním Súdánu i reakci na epidemii horečky dengue v Hondurasu. Celkem bylo na tuto pomoc vynaloženo 12,5 mil. Kč.

            Zbylých 13 mil. Kč bylo rozděleno mezi země s komplexními humanitárními problémy – včetně prioritních zemí ZRS ČR Afghánistánu a Etiopie, a to zejména na podporu zdravotní péče a výživy, přístupu k pitné vodě a sanitaci a budování udržitelných zdrojů vlastní obživy.

            Z částky 150 000 Kč, vyčleněné na náklady ZÚ Ammán v souvislosti s realizací programu MEDEVAC pro syrské uprchlíky v Jordánsku, bylo do konce roku 2013 vyčerpáno 14 268,26 Kč - zbývající prostředky ve výši 135 731 Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

             Na realizaci humanitární pomoci ČR v zahraničí se v roce 2013 podílely české i zahraniční nevládní organizace (55,6 % prostředků), mezinárodní organizace (36,78 %) a zastupitelské úřady ČR v Ammánu a Bejrútu (7,62 %).

Geografický přehled humanitární pomoci ČR realizované v roce 2013

Výčet je podán abecedně dle cílových zemí, zatímco tabulkový přehled obsažený v příloze je řazen chronologicky dle data schválení jednotlivých akcí.

Afghánistán: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byl částkou 2 mil. Kč podpořen projekt Charity ČR ve spolupráci s afghánskou misí slovenské organizace Človek v ohrození zaměřený na posílení potravinového zabezpečení místních komunit v provincii Faryab. ČR rovněž podpořila afghánské uprchlíky v Íránu (viz Írán).

Afrika: organizace Omega Plus, která zajišťuje výrobu obvazů pro leprosália v Africe (mj.     v Etiopii, Nigérii, Tanzanii, Ugandě a Zambii) a v Indii, získala dotaci ve výši 150 000 Kč na podporu distribuce vyrobených obvazů do cílových destinací.

Barma/Myanmar: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byly poskytnuty dotace po 2 mil. Kč na pokračující projekty organizací ADRA a Člověk v tísni. Obě organizace se soustředily na poskytování základní zdravotní a nutriční péče v postkonfliktních oblastech, ADRA na jihovýchodě a Člověk v tísni na severu země.

CERF: Ústřední fond OSN pro naléhavou pomoc rozděluje ročně 400 – 500 mil. USD formou grantů a v omezeném rozsahu i půjček na okamžitou pomoc při náhlých katastrofách, ale i na podporu opomíjených krizí. V r. 2013 CERF vynaložil nejvíce prostředků na okamžitou pomoc po sérii přírodních katastrof na Filipínách, a dále na rostoucí humanitární potřeby v Súdánu a Sýrii. ČR přispívá do tohoto fondu každoročně, tentokrát šlo o zůstatek humanitárního rozpočtu v závěru roku, který činil 2,3 mil. Kč.

Etiopie: v rámci dotačního řízení pro země s komplexními humanitárními problémy byl v návaznosti na program rozvojové spolupráce ČR s Etiopií podpořen 2 mil. Kč projekt neziskové organizace ADRA zaměřený na zajištění vodních zdrojů pro komunity v oblasti Garilee a Dhabab v jižní Etiopii.

Filipíny: po ničivém úderu tajfunu Haiyan věnovala ČR 4 mil. Kč na okamžitou pomoc pro statisíce postižených prostřednictvím Filipínského červeného kříže, který jako jeden z mála měl od počátku přístup i do nejodlehlejších postižených oblastí. Následně byl v rámci vyhodnocovací a podpůrné mise Evropské komise na Filipíny vyslán český expert nominovaný generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. 

Honduras: v červenci byla částkou 2,5 mil. Kč podpořena okamžitá reakce na epidemii horečky denge ve venkovských oblastech Hondurasu. Podpořený projekt organizace Lékaři bez hranic zajistil tříměsíční služby mobilního lékařského týmu a vytvořil též novou specializovanou nemocniční jednotku v administrativním centru San Pedro Sula.

Irák: v rámci pomoci uprchlíkům ze Sýrie v sousedních zemích byl částkou 3 mil. Kč podpořen projekt Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Iráku, který se zaměřuje jak na provoz největšího uprchlického tábora Domiz, tak na podporu udržitelných zdrojů obživy pro irácké navrátilce ze Sýrie i nově příchozí uprchlíky v místních komunitách.

Írán: na základě výzvy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a v návaznosti na předchozí podporu z let 2010-11 poskytla ČR 2 mil. Kč na zajištění zdravotní péče pro afghánské uprchlíky v Íránu, kde nadále zůstává 1,4 mil. registrovaných a odhadem téměř milion neregistrovaných uprchlíků z Afghánistánu.

Jemen: vzhledem ke kritické nutriční situaci v zemi a s přihlédnutím k závazkům ČR v kontextu ukončování rozvojové spolupráce bylo částkou 4 mil. Kč podpořeno pokračování projektu Světového potravinového programu (WFP), který dívkám ze zranitelných rodin zajišťuje náležitou výživu a zároveň i zapojení do vzdělávacího procesu.

Jižní Súdán: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byly podpořeny dva projekty, každý částkou 2 mil. Kč. Organizace Magna Děti v tísni pokračovala v zajišťování základní zdravotní a nutriční péče pro matky, děti a další ohrožené skupiny obyvatelstva kraje Terekeka. Člověk v tísni v nově podpořeném projektu zajistil integraci navrátilců ze Súdánu do místních zemědělských komunit v Jižním Súdánu, včetně základní zdravotní péče.   

Jordánsko: v dotačním řízení na pomoc uprchlíkům ze Sýrie byl podpořen projekt Humanitárního a rozvojového střediska Diakonie ČCE zaměřený na zajištění oděvů a obuvi pro děti v uprchlickém táboře Zátárí. Původní dotace ve výši 3 mil. Kč byla vzhledem k pokračujícímu přílivu nových uprchlíků na podzim 2013 navýšena na 5 mil. Kč. Dále byl ve stejném dotačním řízení podpořen projekt Charity ČR zaměřený zčásti na syrské uprchlíky žijící rozptýleně v místních komunitách na severu Jordánska a zčásti na pomoc vysídlenému obyvatelstvu přímo v Sýrii – také tato dotace byla navýšena z 3 mil. Kč na 4,99 mil. Kč.

V říjnu 2013 byl schválen peněžní dar pro jordánské ministerstvo zdravotnictví na zajišťování zdravotní péče (zejména ve veřejných nemocničních zařízeních) pro syrské uprchlíky – na tento dar navázalo vyslání českého lékařského týmu do vybrané jordánské nemocnice a realizace programu MEDEVAC pro 3 dětské pacienty s vrozenou srdeční vadou v gesci Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví.

Konžská demokratická republika (KDR): v rámci dotačního výběrového řízení na pomoc zemím s komplexní humanitární krizí byl dotací ve výši 1,9 mil. Kč podpořen projekt Lékařů bez hranic spočívající v poskytování komplexní zdravotní a psychosociální péče obětem sexuálního násilí v oblasti Ituri na východě KDR.

Libanon: vzhledem k trvalému přílivu uprchlíků ze Sýrie do Libanonu a zároveň zahlceným kapacitám místních humanitárních organizací byl na návrh zastupitelského úřadu ČR v Bejrútu identifikován a jeho prostřednictvím také realizován projekt, který zajistil rozšíření kapacit a zázemí vybrané školy v obci Bednayel pro začlenění dětí syrských uprchlíků. Z původně schválené částky 2,75 mil. Kč bylo nakonec vyčerpáno 2,56 mil. Kč.

Malajsie: ČR tradičně podporuje barmské uprchlíky v Malajsii (2007-9 mobilní klinika, 2010-12 terénní vzdělávání dětí). V roce 2013 byl částkou 3 mil. Kč podpořen projekt Mezinárodní organizace pro migraci zaměřený na nově příchozí uprchlíky z etnika Rohingya, kteří z Barmy prchají z důvodu mezietnického násilí. Projekt zajišťuje základní zdravotní péči a podporu při hledání přístřeší a zdrojů obživy pro několik tisíc lidí.

Mali: v souvislosti s vyhrocením interního konfliktu poskytla ČR na počátku roku 2013 okamžitou humanitární pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu na severu země ve výši 3 mil. Kč prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), který jako jeden z mála humanitárních aktérů v oblasti působil i po dobu otevřených bojových akcí.

Palestina: v rámci každoroční podpory humanitárních projektů na palestinských územích byl na žádost Agentury OSN pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) v roce 2013 částkou 2,5 mil. Kč podpořen program potravinové pomoci zranitelným uprchlíkům na palestinských územích, zejména v Gaze. Dále ČR podpořila též péči UNRWA o palestinské uprchlíky prchající ze Sýrie převážně do Libanonu (1,5 mil. Kč v rámci příspěvku na regionální výzvu OSN pro Sýrii).

 

Somálsko: v této zemi v roce 2013 přetrvávaly zásadní dopady chronické podvýživy v důsledku sucha a hladomoru z předchozích let. ČR proto uvolnila 2 mil. Kč na podporu programu Dětského fondu OSN (UNICEF) zaměřeného na výživu, zdraví, vzdělávání a ochranu dětí.

Středoafrická republika (SAR): na podzim 2013 zareagovala ČR na zhoršující se humanitární situaci v důsledku vnitřního konfliktu a celkového selhání infrastruktury v zemi. Částkou 2 mil. Kč byl podpořen projekt Charity SAR ve prospěch výživy, ochrany a vzdělávání vysídlených dětí.

Sýrie: v průběhu roku 2013 poskytla ČR z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc obyvatelstvu Sýrie i syrským uprchlíkům v okolních zemích celkem 28,75 mil. Kč. V dotačním řízení byly podpořeny tři projekty (celkem 9 mil. Kč, po navýšení 14,99 Kč): Člověk v tísni pokračoval v pomoci na severu Sýrie (s přeshraničním přístupem z Turecka) v oblastech Aleppa a Idlíbu, kde zajišťoval rozvoz mouky do pekáren, odvoz odpadků, zásobování léky a provoz škol. Charita ČR uvnitř Sýrie poskytovala zdravotní a psychosociální péči v jižních oblastech země a v Damašku (další část projektu se věnovala syrským uprchlíkům v Jordánsku).     Třetí podpořený dotační projekt Diakonie ČCE se zaměřil na pomoc v uprchlickém táboře Zátárí v Jordánsku.

Částkou 5 mil. Kč ČR přispěla na regionální výzvu OSN pro Sýrii, a to 3,5 mil. Kč pro UNHCR (registrace uprchlíků a provoz uprchlických zařízení zejména v Jordánsku, zčásti v Iráku, Turecku a Libanonu) a 1,5 mil. Kč pro UNRWA (pomoc palestinským uprchlíkům postiženým konfliktem v Sýrii).

Další tři podpory se týkaly uprchlíků v jednotlivých sousedních zemích: částkou 2,75 mil. Kč byla podpořena libanonská škola se syrskými uprchlíky v Bednayel; 3 mil. Kč byly věnovány na projekt IOM pro syrské uprchlíky a irácké navrátilce ze Sýrie v Iráku. Další 3 mil. Kč činil peněžní dar pro jordánské ministerstvo zdravotnictví.

(Viz též Irák, Jordánsko, Libanon.)

Zimbabwe: v návaznosti na pomoc poskytnutou v předchozích letech byl v roce 2013 částkou 3 mil. Kč podpořen projekt organizace Lékaři bez hranic zaměřený na zdravotní i nutriční péči a ochranu pro vysídlené obyvatelstvo v lidnatých provinciích Epworth a Harare.

Závěr

Česká republika v r. 2013 přispívala k záchraně lidských životů a zmírňování utrpení civilistů zejména v konfliktních oblastech, ale i při tajfunu, suchu a dalších přírodních katastrofách, pomohla též při řešení komplexních humanitárních krizí a posilování odolnosti vůči nim. Vzhledem k množství humanitárních potřeb bylo navrženo využití celého rozpočtu určeného na humanitární pomoc České republiky v zahraničí ve výši 73 mil. Kč; skutečné čerpání činilo 72 999 949,44 Kč, tj. 99,99 % vyčleněných prostředků. Při započítání dodatečných účelově vázaných prostředků na MEDEVAC v Jordánsku ve výši 150 tisíc Kč, které byly do rozpočtu MZV převedeny v závěru roku, celkový rozpočet činil 73,15 mil. Kč, čerpání k 31. 12. 2013 pak 73 014 217,70 Kč, tj. 99,8 %.

 


[1] Zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a      o změně souvisejících zákonů, v platnosti od 1. 7. 2010.

přílohy

tabulkaHP2013 73 kB doc (Word dokument) 26.3.2014

.