Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2014

 

V roce 2014 podpořila Česká republika z humanitárního rozpočtu MZV celkem 35 projektů ve 26 zemích postižených konfliktem, přírodní katastrofou či epidemií. Celkem bylo na tuto pomoc vynaloženo 83,58 mil. Kč.

                                                               Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2014

 

Poskytování humanitární pomoci (dále HP) do zahraničí se řídí zákonem č. 151/2010 Sb. Podle tohoto zákona je Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zodpovědné za realizaci HP v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V souladu s usnesením vlády ze dne 13. června 2012 č. 413 je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč; o poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda. V roce 2014 nepřesáhla žádná ze schválených humanitárních aktivit, financovaných z humanitárního rozpočtu MZV, hodnotu 5 mil. Kč.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2014 usnesením vlády ze dne 29. května 2013 č. 403 vyčleněna částka 73 mil. Kč v rámci rozpočtu MZV. V průběhu roku byl tento rozpočet postupně navýšen celkem o 9,64 mil. Kč   na konečných 82.636.536,74 Kč.

Vnitřním rozpočtovým opatřením ve výši 7,3 mil. Kč byly na základě doporučení Ministerstva financí ČR zajištěny prostředky na obnovu Filipín. Vnějším rozpočtovým opatřením pak byl rozpočet na humanitární pomoc navýšen o 3,22 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na zdravotnickou pomoc Bosně a Hercegovině (na základě usnesení vlády ze dne 21. května 2014 č. 383). Do humanitárního rozpočtu na rok 2015 byla rovněž zahrnuta částka 135.731,74 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) v návaznosti na usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 788 realizaci programu humanitárních evakuací (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánsku – na stejný účel byly v závěru roku do rozpočtu MZV převedeny prostředky ve výši 300.000 Kč (schválené usnesením vlády ze dne 27. října 2014 č. 870), které z důvodu ukončení účetního roku na ZÚ Ammán již nemohly být do konce roku 2014 čerpány a budou využity v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015. V průběhu roku došlo rovněž k přesunu částky 1.319.195 Kč z kapitoly MZV do kapitoly MV ČR na humanitární pomoc ve Slovinsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině, kterou realizovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS). 

Celkové čerpání závazného ukazatele „humanitární pomoc“ kapitoly MZV dosáhlo částky 82.270.021,79 Kč; se započtením přesunu prostředků do kapitoly MV ČR dosáhly celkové výdaje na humanitární pomoc ČR poskytnutou v roce 2014 do zahraničí výše 83.589.216,79 Kč.

Účelem předkládané zprávy je podat členům vlády informaci o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2014. Informace je doplněna tabulkovým přehledem konečného čerpání rozpočtu na humanitární pomoc k 31. prosinci 2014.

 

Základní přehled o humanitární pomoci ČR v roce 2014

V souladu s definicí HP obsaženou v zákonu 151/2010 Sb. poskytovalo MZV z humanitárního rozpočtu na rok 2014 jak okamžitou pomoc zaměřenou na záchranu životů při katastrofách a zejména konfliktech, tak následnou pomoc při obnově základních životních podmínek. Součástí HP ČR byla rovněž pomoc při vleklých (komplexních) humanitárních krizích. V souladu se zákonem bylo poskytování humanitární pomoci průběžně konzultováno s MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, které se přímo podílelo na realizaci humanitární pomoci ve Slovinsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině.

HP ČR byla v r. 2014 poskytována v duchu mezinárodních humanitárních principů lidskosti (cílem je záchrana lidských životů), nestrannosti (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti), neutrality (humanitární pomoc nestraní žádnému aktérovi konfliktů) a nezávislosti (pomoc se neřídí politickými ani jinými zájmy dárce ani příjemce), k nimž se ČR přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství (GHD). Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2014, která byla na počátku roku tradičně zpracována v rámci MZV, byla předložena Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, stejně jako její střednědobé vyhodnocení ze srpna 2014 (oba dokumenty jsou přístupné na www.mzv.cz/pomoc, stejně jako informace k jednotlivým dotačním řízením a dalším humanitárním aktivitám).

Během roku 2014 bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno celkem 35 humanitárních projektů ve 26 zemích v celkové hodnotě 83.589.216,79 Kč.

            Přes 40 % rozpočtu (celkem 35 mil. Kč) bylo vynaloženo na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty – z toho 20 mil. Kč pro obyvatelstvo Sýrie i uprchlíky ze Sýrie v Jordánsku a Libanonu. Dále byla tato pomoc realizována v Gaze, Iráku, Jižním Súdánu, ve Středoafrické republice a na Ukrajině.

            V souvislosti s přírodními katastrofami a epidemiemi podpořila ČR v roce 2014 zejména země Západní Afriky postižené epidemií eboly (8,8 mil. Kč z rozpočtu na HP), Bosnu a Hercegovinu se Srbskem po záplavách (8 mil. Kč) a Filipíny při obnově po tajfunu Haiyan a prevenci dalších katastrof (7,3 mil. Kč). Dále ČR podpořila obnovu po záplavách v Pákistánu a na karibských ostrovech Sv. Vincent a Grenadiny (celkem 3,8 mil Kč) a pomohla Slovinsku překonat rozsáhlé výpadky elektřiny v souvislosti se silnou námrazou (0,29 mil. Kč).

            Na potřeby zemí s komplexními a dlouhodobými humanitárními problémy – včetně Barmy/Myanmaru a prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR Etiopie – bylo vynaloženo 17 mil. Kč, zejména na podporu zdravotní péče a výživy, přístupu k pitné vodě a sanitaci, budování udržitelných zdrojů obživy a prevenci sucha.

            Z prostředků vyčleněných UV 788/2013 na náklady ZÚ Ammán v souvislosti s realizací programu MEDEVAC v Jordánsku bylo během roku 2014 vyčerpáno 127.111,96 Kč.

             Na realizaci humanitární pomoci ČR v zahraničí se v roce 2014 podílely české i zahraniční nevládní humanitární organizace (50 % prostředků), mezinárodní organizace ze systému OSN, z mezinárodního hnutí Červeného kříže a Mezinárodní organizace pro migraci (30 %), zastupitelské úřady ČR v Ammánu, Bejrútu, Bělehradu a Sarajevu a Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (15 %) a Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (5 %).

 

Geografický přehled humanitární pomoci ČR realizované v roce 2014

Výčet je podán abecedně dle cílových zemí, zatímco tabulkový přehled obsažený v příloze je řazen chronologicky dle data schválení jednotlivých akcí.

Afrika: organizace Omega Plus, která zajišťuje výrobu obvazů pro leprosália v Indii a Africe (mj. v Etiopii, Nigérii, Tanzanii, Ugandě a Zambii), získala dotaci ve výši 150.000 Kč na podporu distribuce vyrobených obvazů do cílových destinací.

Barma/Myanmar: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byla poskytnuta dotace ve výši 1,86 mil. Kč na pokračující projekt organizace ADRA, která zajišťuje základní zdravotní a nutriční péči v postkonfliktních oblastech na jihovýchodě země. Další 2 mil. Kč byly vyčleněny na dotační projekt Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové pomoci (dále jen Diakonie ČCE), který pomáhá vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v důsledku etnického konfliktu v Arakanském státě Barmy/Myanmaru.

Bosna a Hercegovina: v květnu 2014 postihly BaH ničivé záplavy. ČR reagovala jak na poptávku po okamžité pomoci, tak na potřebu následné pomoci s obnovou a rekonstrukcí. Z humanitárního rozpočtu MZV byly financovány nouzové balíčky pro evakuované obyvatelstvo poskytnuté Správou státních hmotných rezerv (707.840 Kč), nasazení velkokapacitních čerpadel generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (607.690 Kč – spolu s náklady na pomoc v Srbsku převedeno vnějším rozpočtovým opatřením do kapitoly MV ČR) i obnova zdravotnických zařízení v obcích Doboj a Maglaj prostřednictvím ZÚ ČR v Sarajevu (1,4 mil. Kč). Z prostředků ve výši 3,22 mil. Kč schválených usnesením vlády č. 383/2014 a převedených z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví bylo opět prostřednictvím ZÚ ČR v Sarajevu zakoupeno nové vybavení pro vyplavené zdravotnické laboratoře v obcích Šamac a Maglaj v celkové hodnotě 3,21 mil. Kč. Navazující pomoc s obnovou infrastruktury a služeb byla financována z rozpočtu na zahraniční rozvojovou spolupráci vzhledem k tomu, že BaH patří mezi prioritní země.  

Čad: v dotačním řízení na pomoc zemím s komplexními problémy byl 2 mil. Kč podpořen projekt Lékařů bez hranic zaměřený na poskytování urgentní i průběžné zdravotní péče matkám a dětem v oblasti, kde se vyskytují rovněž uprchlíci z okolních konfliktem postižených zemí.

Etiopie: v rámci dotačního řízení pro země s komplexními humanitárními problémy byl v návaznosti na program rozvojové spolupráce ČR s Etiopií podpořen 2 mil. Kč projekt Člověka v tísni zaměřený na adaptaci zemědělských aktivit místních komunit na opakované sucho, a dále částkou 1,2 mil. Kč projekt organizace ADRA zaměřený na zajištění vodních zdrojů pro místní komunity a uprchlíky v Somálském regionu Etiopie. V souvislosti s konfliktem v Jižním Súdánu byly 3 mil. Kč věnovány na pomoc jihosúdánským uprchlíkům v Etiopii prostřednictvím Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Filipíny: v návaznosti na sérii ničivých katastrof včetně supertajfunu Haiyan, kterým byly Filipíny vystaveny na podzim 2013, zajistilo MZV na jaře 2014 dodatečné prostředky v celkové výši 7,3 mil. Kč na obnovu v nejpostiženějších oblastech země a prevenci dalších katastrof. V dotačním řízení byly podpořeny tři projekty českých neziskových organizací ADRA, Člověk v tísni a Charita ČR, které v provinciích Aklan, Samar a Východní Samar pomohly při obnově obydlí a zemědělských živností, včetně zohlednění standardů snižujících riziko jejich opětovného zničení další přírodní katastrofou.

Gaza/PAÚ: v souvislosti s červencovým konfliktem uvolnilo MZV na okamžitou zdravotnickou pomoc civilnímu obyvatelstvu Gazy 3 mil. Kč prostřednictvím Organizace OSN na pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA).  

Irák: vzhledem k vyhrocení konfliktu v zemi poskytlo MZV v roce 2014 dvakrát humanitární pomoc v celkové výši 6 mil. Kč vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v severních oblastech Iráku. Ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) byly zajišťovány základní nepotravinové potřeby pro nové uprchlíky (3 mil. Kč). Další 3 mil. Kč byly věnovány na přípravu vysídlených civilistů na zimu prostřednictvím Dětského fondu OSN (UNICEF). 

Jižní Súdán: v rámci dotačního řízení pro země s komplexními problémy byly vzhledem k prohlubující se krizi podpořeny tři projekty, každý částkou 2 mil. Kč. Organizace Magna Děti v tísni pokračovala v zajišťování základní zdravotní a nutriční péče pro matky, děti a další ohrožené skupiny obyvatelstva kraje Terekeka a hlavního města Juba. Člověk v tísni pokračoval v podpoře integrace navrátilců ze Súdánu do místních zemědělských komunit v Jižním Súdánu. Charita ČR se zaměřila na zlepšování potravinového zabezpečení pasteveckých komunit cestou kvalitní veterinární péče a vakcinace hospodářských zvířat. Kromě toho byli částkou 3 mil. Kč podpořeni také jihosúdánští uprchlíci v Etiopii (viz Etiopie).   

Jordánsko: v dotačním řízení na pomoc uprchlíkům ze Sýrie byly podpořeny dva projekty. Diakonie ČCE zajistila hygienické potřeby a provoz mládežnického centra v uprchlickém táboře Zátárí (3 mil. Kč). Organizace Care ČR pomáhala syrským uprchlickým rodinám v Ammánu a okolí, a to jak při zajištění ubytování a zdrojů obživy, tak při řešení specifických zdravotních či sociálních problémů (rovněž 3 mil. Kč). Na podzim 2014 MZV vyčlenilo 3,5 mil. Kč na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku a Libanonu prostřednictvím UNHCR.

Libanon: vzhledem k trvalému přílivu uprchlíků ze Sýrie do Libanonu a dobrým zkušenostem z předchozího roku byla opět prostřednictvím ZÚ ČR v Bejrútu realizována podpora pěti škol a jednoho uprchlického tábora v jiholibanonské provincii Marjeyoun (celkem 4,6 mil. Kč).

Libérie: v souvislosti s epidemií eboly byla v září 2014 částkou 3 mil. Kč podpořena léčebná centra provozovaná Lékaři bez hranic. V prosinci 2014 byly další 2,85 mil. Kč vyčleněny na podporu léčby eboly prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC).

Pákistán: na obnovu po ničivých záplavách v provinciích Pandžáb a Kašmír věnovalo MZV 100.000 USD (v přepočtu 2,25 mil. Kč) prostřednictvím Pákistánského červeného půlměsíce.

Palestina: viz Gaza.  

Sierra Leone: léčba eboly v zemi byla podpořena částkou 3 mil. Kč pro léčebné centrum provozované Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) ve městě Kenema.

Slovinsko: na přelomu ledna a února požádalo prostřednictvím evropského krizového mechanismu o naléhavou humanitární asistenci, protože v zemi došlo v důsledku silné námrazy k plošnému výpadku elektrické sítě. GŘ HZS do Slovinska vyslalo postupně tři výkonné generátory s obsluhou, které v období od 3. do 22. února zajišťovaly nouzové dodávky elektřiny pro desetitisícové město Postojna. Náklady spojené s touto pomocí činily 291.300 Kč a byly GŘ HZS refundovány vnějším rozpočtovým opatřením z humanitárního rozpočtu MZV. 

Srbsko: podobně jako BaH, také Srbsko zasáhly v květnu 2014 ničivé záplavy. ČR prostřednictvím GŘ HZS na žádost Srbska poskytla velkokapacitní čerpadla, která byla nasazena v energetickém sektoru (náklady 420.205 Kč - – spolu s náklady na pomoc v BaH převedeno vnějším rozpočtovým opatřením do kapitoly MV ČR). Dále byly prostřednictvím ZÚ Bělehrad zakoupeny vysoušeče, dezinfekční prostředky a další potřeby pro bezprostřední obnovu obydlí v obcích, kde ČR realizovala projekty ZRS ČR (celkem 1,65 mil. Kč). Komplexní obnova již byla financována z rozvojových prostředků, protože Srbsko patří mezi prioritní země ZRS ČR.

Středoafrická republika (SAR): vzhledem k pokračujícímu konfliktu a jeho závažným humanitárním dopadům ČR v roce 2014 podpořila dotační projekt organizace SIRIRI zaměřený na zdravotní péči o vysídlené obyvatelstvo na severu země (1,98 mil. Kč) a dále distribuci potravinové pomoci pro vnitřní uprchlíky prostřednictvím Světového potravinového programu (WFP - 3 mil. Kč).

Svatý Vincent a Grenadiny: na návrh Stálé mise ČR při OSN v New Yorku a jejím prostřednictvím ČR podpořila obnovu obydlí po zimních záplavách a sesuvech půdy (1,5 mil. Kč).

Sýrie: v průběhu roku 2014 poskytla ČR z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc obyvatelstvu Sýrie i syrským uprchlíkům v okolních zemích celkem 20 mil. Kč. V dotačním řízení byly podpořeny čtyři projekty (celkem 12 mil. Kč): Člověk v tísni pokračoval v přeshraniční pomoci z Turecka na severu Sýrie v oblastech Aleppa a Idlíbu, kde zajišťoval rozvoz mouky do pekáren, odvoz odpadků, zásobování léky a provoz škol. Charita ČR se svými partnery uvnitř Sýrie poskytovala zdravotní a psychosociální péči v severních oblastech země i v Damašku a jeho okolí. Další dva projekty byly podpořeny v Jordánsku ve prospěch syrských uprchlíků v táboře Zátárí (Diakonie ČCE) i v Ammánu (Care ČR). Částkou 4,6 mil. Kč ČR byl podpořen projekt na podporu škol a uprchlického tábora v Libanonu. Další 3,5 mil. Kč byly uvolněny na regionální program UNHCR na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku a Libanonu. (Viz též Jordánsko, Libanon.)

Ukrajina: v souvislosti s konfliktem na Ukrajině byly z humanitárního rozpočtu MZV podpořeny dva dotační projekty organizací Člověk v tísni a Charita (celkem 3 mil. Kč), které poskytovaly zdravotní a psychosociální pomoc i podporu při hledání nových zdrojů obživy pro oběti zásahu na Majdanu i vnitřně vysídlené obyvatelstvo z Krymu a východu země. Další aktivity na pomoc konfliktem postiženým civilistům byly realizovány z prostředků schválených usnesením vlády z 12. března 2014 č. 167.

 

Závěr

Česká republika v r. 2014 přispívala k záchraně lidských životů a zmírňování utrpení civilistů zejména v konfliktních oblastech, ale i při záplavách, suchu či epidemii eboly a napomohla též při řešení komplexních humanitárních krizí a posilování odolnosti vůči nim. Vzhledem k množství humanitárních potřeb bylo navrženo využití celého rozpočtu určeného na humanitární pomoc České republiky v zahraničí v původní výši 73 mil. Kč, který byl v průběhu roku účelově navýšen. Skutečné výdaje na humanitární pomoc ČR poskytnutou v roce 2014 do zahraničí činily 83.589.216,79 Kč, tj. 99,56 % disponibilních prostředků. Nevyčerpány zůstaly z objektivních důvodů (konec účetního roku na ZÚ) pouze prostředky uvolněné usnesením vlády č. 870/2014 pro ZÚ Ammán, které budou využity v roce 2015. 

 

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2014 (DOC, 89 KB)


[1] Zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a      o změně souvisejících zákonů, v platnosti od 1. 7. 2010.

 

.