Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2015

 

V roce 2015 Česká republika podpořila celkem 46 humanitárních projektů ve 23 zemích částkou ve výši téměř 90 mil. Kč.

Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2015

 

Poskytování humanitární pomoci (dále HP) do zahraničí se řídí zákonem č. 151/2010 Sb.[1]. Podle tohoto zákona je Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zodpovědné za realizaci HP v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V souladu s usnesením vlády ze dne 13. června 2012 č. 413 je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout      o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč; o poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda. V roce 2015 nepřesáhla žádná ze schválených humanitárních aktivit, financovaných z humanitárního rozpočtu MZV, hodnotu 5 mil. Kč.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2015 usnesením vlády ze dne 25. června 2014 č. 480 vyčleněna částka 73 mil. Kč v rámci rozpočtu MZV. V průběhu roku byl tento rozpočet navýšen o 7,3 mil. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) MZV na další pomoc Ukrajině a o 10 mil. Kč (z kapitoly VPS) na základě usnesení vlády ze dne 4. března 2015 č. 152 k další humanitární pomoci ČR oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola.

Do humanitárního rozpočtu na rok 2015 byla rovněž zahrnuta částka 308.620 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) v návaznosti na usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 788 a ze dne 27. října 2014 č. 870 na realizaci programu humanitárních evakuací (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánsku, která byla v průběhu roku 2015 navýšena      o dalších 450.000 Kč v návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 45. 

Nad rámec humanitárního rozpočtu MZV vláda dále usnesením ze dne 27. dubna 2015 číslo 314 vyčlenila 20 mil. Kč na vyslání českého traumatýmu do Nepálu po ničivém zemětřesení a usnesením ze dne 2. listopadu 2015 č. 887 vyčlenila 105 milionů Kč na multilaterální příspěvky v souvislosti s migrací, z nichž část byla určena na podporu humanitárních aktivit Světového potravinového programu (WFP) a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Sýrii, Jordánsku a Libanonu.

V průběhu roku došlo na základě tří vnějších rozpočtových opatření k přesunu částky v celkové výši 3.059.081 Kč z kapitoly MZV do kapitoly MV ČR na zajištění materiální humanitární pomoci v Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii a Slovinsku a na logistické zajištění humanitárního konvoje na Ukrajinu ze strany Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS). 

Celkové čerpání v rámci závazného ukazatele „humanitární pomoc“ kapitoly MZV tak v roce 2015 dosáhlo částky 87.022.225,46 Kč; se započtením přesunu prostředků do kapitoly MV ČR dosáhly celkové výdaje na humanitární pomoc ČR do zahraničí hrazenou z humanitárního rozpočtu MZV v roce 2015 výše 90.081.306,46 Kč.

Účelem předkládané zprávy je podat členům vlády informaci o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2015. Informace je doplněna tabulkovým přehledem konečného čerpání rozpočtu na humanitární pomoc k 31. prosinci 2015.

 

Základní přehled o humanitární pomoci ČR v roce 2015

 

V souladu s definicí HP obsaženou v zákonu 151/2010 Sb. poskytovalo MZV z humanitárního rozpočtu na rok 2015 jak okamžitou pomoc zaměřenou na záchranu životů při katastrofách a zejména konfliktech, tak následnou pomoc při obnově základních životních podmínek. Součástí HP ČR byla rovněž pomoc při vleklých (komplexních) humanitárních krizích. V souladu se zákonem bylo poskytování humanitární pomoci průběžně konzultováno s MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, které se přímo podílelo na realizaci humanitární pomoci v Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Nepálu, Slovinsku a Ukrajině.

HP ČR byla v r. 2015 poskytována v duchu mezinárodních humanitárních principů lidskosti (cílem je záchrana lidských životů), nestrannosti (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti), neutrality (humanitární pomoc nestraní žádnému aktérovi konfliktů) a nezávislosti (pomoc se neřídí politickými ani jinými zájmy dárce ani příjemce), k nimž se ČR přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství (GHD). Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2015, která byla na počátku roku tradičně zpracována v rámci MZV, byla předložena Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, stejně jako její střednědobé vyhodnocení ze srpna 2015 (oba dokumenty jsou přístupné na www.mzv.cz/pomoc, stejně jako informace k jednotlivým dotačním řízením a dalším humanitárním aktivitám).

Během roku 2015 bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno celkem 43 humanitárních projektů ve 26 zemích.

            Přes 78 % rozpočtu (celkem 69,8 mil. Kč) bylo vynaloženo na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty a vysídlením. Šlo zejména o konflikty v Sýrii a Iráku včetně jejich regionálních dopadů (23 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV, 20 mil. Kč na příspěvky UNHCR a WFP dle usnesení vlády č. 887 z 2. listopadu 2015 a dále prostředky z programů v gesci MV). ČR podporovala konfliktem postižené a vysídlené obyvatelstvo také na Ukrajině (15 mil. Kč), v Jižním Súdánu a Středoafrické republice (10 mil. Kč). Ve IV. čtvrtletí ČR materiálně i finančně podpořila Chorvatsko, Maďarsko, Makedonii, Slovinsko a Srbsko (6,5 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV, 12,6 mil. z rozpočtu MV) kvůli dopadům uprchlické krize.

            V souvislosti s přírodními katastrofami a epidemiemi podpořila ČR v roce 2015 zejména země Západní Afriky postižené epidemií eboly (10 mil. Kč vyčleněných usnesením vlády č. 152 ze 4. března 2015), dále Barmu/Myanmar, Malawi a Mosambik při záplavách (5,5 mil. Kč) a Nepál po ničivém zemětřesení (měsíční působení traumatýmu, z vládních prostředků téměř 20 mil. Kč, z humanitárního rozpočtu MZV financování přepravních služeb ve výši 0,55 mil. Kč).

            Na potřeby zemí s komplexními a dlouhodobými humanitárními problémy (vedle výše zmíněných Barmy/Myanmaru, Jižního Súdánu a SAR dále Etiopie, Jemen, Niger a Palestina/Gaza) bylo vynaloženo dalších 8 mil. Kč z humanitárního rozpočtu a 5 mil. Kč z rozpočtu ČRA, zejména na potravinovou pomoc a na podporu zdravotní péče a výživy, na ochranu před násilím a obnovu obydlí i zdrojů obživy.

             Na realizaci humanitární pomoci ČR v zahraničí se v roce 2015 podílely české i zahraniční nevládní organizace (53,5 % prostředků), mezinárodní humanitární organizace (32,5 %), ZÚ ČR v Ammánu, Bejrútu a Kyjevě (8 %) a MV – GŘ HZS (6 %).

 

Geografický přehled humanitární pomoci ČR realizované v roce 2015

Výčet je podán abecedně dle cílových zemí, zatímco tabulkový přehled obsažený v příloze je řazen chronologicky dle data schválení jednotlivých akcí.

 

Afrika: organizace Omega Plus, která zajišťuje výrobu obvazů pro leprosália v Indii a Africe (mj. v Etiopii, Nigérii, Tanzanii, Ugandě a Zambii), získala dotaci ve výši 120.000 Kč na podporu distribuce vyrobených obvazů do cílových destinací. Viz též Indie; Západní Afrika.

 

Barma/Myanmar: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byla poskytnuta dotace ve výši 2 mil. Kč na projekt Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce (dále jen DČCE), který pomáhá vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v důsledku etnického konfliktu v Arakanském státě. Dotací ve výši 1,9 mil. Kč byl podpořen pokračující projekt organizace ADRA, která zajišťuje základní zdravotní a nutriční péči v postkonfliktních oblastech na jihovýchodě země. Při srpnových ničivých záplavách ČR podpořila částkou 2,5 mil. Kč distribuci potravinových balíčků pro vysídlené obyvatele prostřednictvím Světového potravinového programu (WFP).

 

Etiopie: v rámci dotačního řízení pro země s komplexními humanitárními problémy byl částkou 2 mil. Kč podpořen projekt organizace ADRA zaměřený na vybudování sanitárního zázemí pro uprchlíky z Jižního Súdánu v táborech na území Etiopie v oblasti Gambella. V závěru roku ČR v souvislosti s ničivým suchem způsobeným jevem El Niňo podpořila potravinovou pomoc (WFP); vzhledem k vyčerpání humanitárního rozpočtu byla pomoc ve výši 3 mil. Kč do této prioritní země bilaterální rozvojové spolupráce ČR poskytnuta z prostředků České rozvojové agentury.

 

Chorvatsko: v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy poskytlo GŘ HZS na žádost chorvatských úřadů zateplené stany s vybavením v hodnotě 1 mil. Kč (pomoc byla zároveň poskytnuta také do Makedonie a Slovinska, z celkových nákladů ve výši 2,6 mil. Kč hradily MZV a MV každé polovinu).

 

Indie: organizace Omega Plus, která zajišťuje výrobu obvazů pro leprosária v Indii a Africe, získala dotaci ve výši 120.000 Kč na nákup materiálu a distribuci vyrobených obvazů do cílových destinací. Viz též Afrika.

 

Irák: vzhledem k pokračujícímu konfliktu a rozsáhlému nucenému vysídlení obyvatelstva byla v roce 2015 poskytnuta humanitární pomoc v celkové výši 10,5 mil. Kč. V rámci dotačního řízení byly podpořeny tři projekty organizací Český červený kříž (ČČK), DČCE a Charita ČR (po 2,5 mil. Kč), které se zaměřily na potravinovou pomoc a poskytování hygienických potřeb i dalšího zázemí pro vnitřně přesídlené obyvatelstvo v severních oblastech země. Prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) byla částkou 3 mil. Kč podpořena také pomoc vysídleným v centrálních oblastech země.

 

Jemen: po obnovení konfliktu poskytla ČR 3 mil. Kč na podporu a ochranu vnitřně přesídleného obyvatelstva a evakuaci občanů třetích zemí prostřednictvím Mezinárodní organizace pro migraci.

 

Jižní Súdán: v rámci dotačního řízení pro země s komplexními problémy byly vzhledem k pokračujícímu konfliktu podpořeny dva projekty organizací Charita ČR a Magna Děti v tísni (po 2 mil. Kč) zaměřené na podporu zdrojů obživy obyvatelstva a na jeho ochranu před násilím, zejména genderově založeným. Dále byly podpořeny také dva projekty zaměřené na jihosúdánské uprchlíky v Etiopii a Ugandě (viz příslušné země).

 

Jordánsko: v dotačním řízení na pomoc uprchlíkům ze Sýrie byly částkou 2,5 mil. Kč podpořeny pokračující aktivity Diakonie ČCE v uprchlickém táboře Zátárí i na podporu uprchlíků v místních komunitách. Další pomoc byla vyčleněna usnesením vlády č. 887/2015 (20 mil. Kč na aktivity UNHCR a WFP), významné byly také aktivity v rámci programů v gesci MV (45 mil. Kč na infrastrukturu tábora Zátárí prostřednictvím UNHCR, 18,9 mil. na vysílání lékařských týmů v rámci programu MEDEVAC).

 

Libanon: vzhledem k množsví uprchlíků ze Sýrie byly v návaznosti na aktivity z předchozích dvou let podpořeny dva projekty identifikované ZÚ ČR v Bejrútu: podpora škol přijímajících syrské uprchlíky v regionu Tripolis a nemocnice v Tamnine (celkem 3,98 mil. Kč).

 

Maďarsko: v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy dodalo GŘ HZS na žádost místních úřadů materiální pomoc (rodinné stany) v hodnotě 2,54 mil. Kč, z níž MZV a MV hradily polovinu.

 

Makedonie: v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy poskytlo MZV v součinnosti s GŘ HZS a Správou státních hmotných rezerv (SSHR) dvakrát materiální pomoc na žádost makedonských úřadů. První dodávka zateplených stanů s vybavením v hodnotě 1,1 mil. Kč byla poskytnuta ze zásob GŘ HZS paralelně s obdobnou pomocí pro Chorvatsko a Slovinsko, z celkových nákladů ve výši 2,6 mil. Kč hradily MZV a MV každé polovinu. Druhá dodávka obsahující výkonnou elektrocentrálu, spací pytle, přikrývky a ochranné fólie od Správy státních hmotných rezerv (2,4 mil. Kč materiál, 245 tisíc přeprava) byla uhrazena z humanitárního rozpočtu MZV.  

 

Malawi a Mosambik: obě země postihly počátkem roku ničivé záplavy, na něž ČR reagovala okamžitou pomocí v hodnotě 3 mil. Kč, za kterou Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) zajistila dočasné přístřeší pro ty, kdo přišli o vlastní bydlení.

 

Nepál: v reakci na ničivé zemětřesení v Nepálu schválila vláda usnesením č. 314 z 27. dubna 2015 vyslání předsunutého zdravotnického týmu (traumatýmu ČR), který v zemi působil téměř měsíc; na tuto pomoc vláda vyčlenila 20 mil. Kč, jimiž byly uhrazeny náklady MV a MZd; MZV z humanitárního rozpočtu uhradilo náklady v hodnotě 546.921 Kč spojené s odbavením a ubytováním traumatýmu v Dillí při neplánovaném odklonu letu kvůli nedostatečné kapacitě letiště v Káthmándú.

 

Niger: v rámci dotačního řízení na pomoc zemím s komplexními problémy byl podpořen projekt Lékařů bez hranic zaměřený na poskytování základní zdravotní a nutriční péče matkám s dětmi do pěti let v okrese Magaria v Nigeru.

 

Palestinská autonomní území (PAÚ): prostřednictvím Úřadu OSN na pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) ČR částkou 3 mil. Kč podpořila obnovu obydlí v Gaze po předchozím konfliktu.  

 

Slovinsko: v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy poskytlo GŘ HZS na žádost slovinských úřadů zateplené stany s vybavením v hodnotě 0,4 mil. Kč (pomoc byla zároveň poskytnuta také do Makedonie a Slovinska, z celkových nákladů ve výši 2,6 mil. Kč hradily MZV a MV každé polovinu).

 

Srbsko: dotací ve výši 1,2 mil. Kč MZV podpořilo aktivity českých dobrovolníků, administrativně zaštítěné registrovanou organizací Člověk v tísni, kteří na srbských hranicích poskytovali uprchlíkům materiální pomoc a informace a zároveň spolupracovali s místními úřady na udržování pořádku v dočasných ubytovacích zařízeních.

 

Středoafrická republika (SAR): vzhledem k pokračujícímu konfliktu a jeho závažným humanitárním dopadům ČR v roce 2015 částkou 2 mil. Kč podpořila pokračování dotačního projektu organizace SIRIRI zaměřeného na poskytování zdravotní péče, léků, zdravotnického materiálu a pomůcek pro vysídlené obyvatelstvo na severu země.

 

Sýrie: v průběhu roku 2015 podpořila ČR z humanitárního rozpočtu MZV dva dotační projekty zaměřené na pomoc obyvatelstvu Sýrie při zajišťování zdravotní péče, léků, potravin i školní docházky (Člověk v tísni a Charita ČR, celkem 5 mil. Kč). Na výzvu ze zářijového zasedání Evropské rady bylo vyčleněno dalších 5 mil. Kč na potravinovou pomoc prostřednictvím WFP. Stejné organizaci byl adresován peněžní dar ve výši 15,8 mil. Kč schválený v listopadu usnesením vlády č. 887/2015. (Viz též Jordánsko, Libanon.)

 

Uganda: v dotačním řízení pro země s komplexními problémy byl dotací ve výši 2 mil. Kč podpořen projekt organizace CARE ČR zaměřený na budování přístřeší a hygienického zázemí pro uprchlíky z Jižního Súdánu v Ugandě (viz též Jižní Súdán a Etiopie).

 

Ukrajina: v souvislosti s konfliktem na Ukrajině byly z humanitárního rozpočtu MZV uvolněny prostředky na čtyři dotační projekty zaměřené na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu na východě země (Člověk v tísni, 5 mil. Kč, ČČK 4,99 mil. Kč) i vnitřně přesídleným lidem zejména v kolektivních ubytovacích centrech (ADRA 4 mil. Kč, DČCE 0,85 mil. Kč). V návaznosti na tyto projekty MZV v únoru 2015 zorganizovalo humanitární konvoj – vícenáklady na zajištění přepravy a úhradu materiálu poskytnutého SSHR činily 0,4 mil. Kč. Po účelovém navýšení humanitárního rozpočtu MZV z vnitřních nároků z nespotřebovaných výdajů o 7,3 mil. Kč byly navýšeny dotace na projekty organizací ADRA,  ČČK a Člověk v tísni, a dále byly částkou 3 mil. Kč podpořeny čtyři běhy ozdravných pobytů dětí z konfliktních oblastí v západních částech země, pořádané ukrajinskými neziskovými organizacemi (Plast – Národní skautská organizace, Iniciativa E+, Vostok SOS). Další aktivity na pomoc konfliktem postiženým civilistům, včetně tří ozdravných pobytů dětí v ČR, byly realizovány z prostředků schválených usnesením vlády z 12. března 2014 č. 167.

 

Západní Afrika: usnesením č. 152 ze 4. března 2015 vláda uvolnila 10 mil. Kč na další humanitární pomoc zemím Západní Afriky postiženým epidemií eboly. Tyto prostředky byly zahrnuty do humanitárního rozpočtu MZV a v souladu s uvedeným usnesením poskytnuty na podporu rodin postižených ebolou (úmrtí živitele) prostřednictvím Dětského fondu OSN (UNICEF) a na podporu Mise OSN pro rychlou reakci na ebolu (UNMEER) prostřednictvím Svěřeneckého fondu dárců, spravovaného Rozvojovým programem OSN (UNDP). 

 

Závěr

Česká republika v r. 2015 přispívala k záchraně lidských životů a zmírňování utrpení civilistů zejména v souvislosti s konflikty a nuceným vysídlením, ale i při záplavách, suchu či epidemii eboly, přičemž vedle okamžité účinné pomoci usilovala o posilování odolnosti postiženého obyvatelstva a zemí. Vzhledem k množství humanitárních potřeb bylo navrženo využití celého rozpočtu určeného na humanitární pomoc České republiky v zahraničí v původní výši 73 mil. Kč, který byl v průběhu roku účelově navýšen. Celkem tak bylo podpořeno 43 aktivit, což je nejvíce za dobu poskytování humanitární pomoci od roku 1995. Skutečné výdaje na humanitární pomoc ČR poskytnutou v roce 2015 do zahraničí činily 87.022.225,46 Kč (dále byla provedena vnější rozpočtová opatření v souhrnné výši 3.059.081 Kč na úhradu pomoci realizované v součinnosti s GŘ HZS), tj. 98,28 % disponibilních prostředků. Nevyčerpány zůstaly z objektivních důvodů (konec účetního roku na ZÚ) prostředky uvolněné usnesením vlády č. 45/2015 pro ZÚ Ammán a Erbíl na úhradu nákladů souvisejících s realizací programu MEDEVAC, které byly do rozpočtu MZV uvolněny až v říjnu 2015 a budou využity v roce 2016. 

HP ČR 2015 (DOC, 101 KB)

 


[1] Zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a      o změně souvisejících zákonů, v platnosti od 1. 7. 2010.

 

.