Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2016

 

V roce 2016 podpořila ČR z humanitárního rozpočtu MZV 38 projektů ve 25 zemích v celkové hodnotě téměř 100 mil. Kč.

Poskytování humanitární pomoci (dále HP) do zahraničí se řídí zákonem č. 151/2010 Sb.[1]. Podle tohoto zákona je Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zodpovědné za realizaci HP v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V souladu s usnesením vlády ze dne 13. června 2012 č. 413 je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout      o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč; o poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda. V roce 2016 nepřesáhla žádná ze schválených humanitárních aktivit, financovaných z humanitárního rozpočtu MZV, hodnotu 5 mil. Kč.

Účelem předkládaného materiálu je podat členům vlády informaci o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2016, včetně údajů o vývoji humanitárního rozpočtu. Informace je doplněna tabulkovým přehledem konečného čerpání rozpočtu na humanitární pomoc k 31. prosinci 2016.

 

 

Základní přehled o humanitární pomoci ČR v roce 2016

 

V souladu s definicí HP obsaženou v zákonu 151/2010 Sb. poskytovalo MZV z humanitárního rozpočtu na rok 2016 jak okamžitou pomoc zaměřenou na záchranu životů při katastrofách a zejména konfliktech a nuceném vysídlení, tak následnou pomoc při obnově základních životních podmínek postižených lidí a zemí. Součástí HP ČR byla rovněž pomoc při vleklých (komplexních) humanitárních krizích způsobených kombinací chudoby, nestability a klimatických vlivů a úsilí o snižování rizika katastrof a posilování odolnosti zranitelných zemí a regionů. V souladu se zákonem bylo poskytování humanitární pomoci průběžně konzultováno s MV – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (dále GŘ HZS), které se přímo podílelo na realizaci humanitární pomoci v Makedonii.

HP ČR byla v roce 2016 poskytována v duchu mezinárodních humanitárních principů lidskosti (cílem je záchrana lidských životů), nestrannosti (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti), neutrality (humanitární pomoc nestraní žádnému aktérovi konfliktů) a nezávislosti (pomoc se neřídí politickými ani jinými dílčími zájmy dárce ani příjemce), k nimž se ČR přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství (GHD).

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2016, kterou na počátku roku tradičně zpracovalo MZV, byla předložena Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, stejně jako její střednědobé vyhodnocení ze srpna 2016 (oba dokumenty jsou spolu s informacemi k jednotlivým HP aktivitám přístupné na www.mzv.cz/pomoc).

 

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2016 usnesením vlády ze dne 15. června 2015 č. 468 vyčleněna částka 73 mil. Kč v rámci rozpočtu MZV.

V průběhu roku byl tento rozpočet navýšen o celkem 30,5 mil. Kč na další pomoc Libanonu, na realizaci programu MEDEVAC[2] (zčásti z nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2015) i na pomoc Sýrii dle usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 588 o poskytnutí humanitární, rekonstrukční a rozvojové asistence Sýrii v období 2016 - 2019. V průběhu roku 2016 došlo na základě vnějšího rozpočtového opatření z kapitoly MZV do kapitoly MV ČR ke snížení rozpočtu o částku 1,28 mil. Kč na zajištění materiální humanitární pomoci Makedonii ze strany GŘ HZS.

Během roku 2016 bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno celkem 38 humanitárních projektů ve 25 zemích v souhrnné hodnotě 100 mil. Kč.

            Přes 70 % rozpočtu (celkem 73,5 mil. Kč) bylo vynaloženo na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty a vysídlením. Šlo zejména o konflikty v Iráku a Sýrii, Jižním Súdánu a Středoafrické republice, včetně jejich regionálních dopadů. ČR rovněž podpořila dlouhodobě vysídlené obyvatelstvo v Barmě/Myanmaru, afghánské uprchlíky v Íránu i Pákistánu a palestinské uprchlíky v Gaze.

            V souvislosti s přírodními katastrofami (20 mil. Kč / 21 % rozpočtu) byla podpořena obnova v Barmě/Myanmaru po záplavách a v Nepálu po ničivém zemětřesení z předešlého roku. Z nových krizí ČR zareagovala na záplavy v Makedonii a na Srí Lance, zemětřesení v Ekvádoru a sucho v důsledku jevu El Niňo v zemích jižní Afriky.

            Na programy pomoci zemím a regionům s komplexními a dlouhodobými humanitárními problémy zejména v subsaharské Africe s důrazem na potravinovou pomoc a výživu ČR vynaložila zbylých 6,5 mil. Kč.

             Na realizaci humanitární pomoci ČR v zahraničí se v roce 2016 podílely české i zahraniční nevládní organizace (64,6 % prostředků), mezinárodní humanitární organizace (15,6 %), místní úřady Ekvádoru, Řecka a Turecka (12,6 %), ZÚ ČR v Ammánu, Bejrútu, Kyjevě a Rabatu (5,4 %) a české úřady: MV – GŘ HZS, MO a SSHR (souhrnně 1,8 %).

 

 

Geografický přehled humanitární pomoci ČR realizované v roce 2016

Výčet je podán abecedně dle cílových zemí, zatímco tabulkový přehled obsažený v příloze je řazen chronologicky dle data schválení jednotlivých akcí.

 

Afghánistán/Pákistán: ČR poskytla 2,5 mil. Kč na pomoc nuceně repatriovaným afghánským uprchlíkům z Pákistánu v rámci asistenčního programu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

 

Afrika/Indie: organizace Omega Plus, která zajišťuje výrobu obvazů pro leprosália v Indii a Africe (mj. v Etiopii, Nigérii, Tanzanii, Ugandě a Zambii), získala dotaci ve výši 120.000 Kč na podporu distribuce vyrobených obvazů do cílových destinací.

 

Afrika jižní: 3 mil. Kč byly věnovány na naléhavou potravinovou pomoc pro suchem postižené obyvatelstvo Mosambiku, Zambie a dalších zemí jihoafrického regionu stiženého jevem El Niňo. Pomoc realizovat Světový potravinový program (WFP).

 

Barma/Myanmar: v dotačním řízení na obnovu po záplavách z předešlého roku byly poskytnuty dvě dotace po 2 mil. Kč, a to organizaci ADRA (obnova zdrojů obživy v Čchinském státě) a Středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE (dále DČCE, obnova a prevence v Rachinském státě).

 

Ekvádor: po jarním ničivém zemětřesení byl částkou 3 mil. Kč podpořen program místní asociace malých a středních podniků na obnovu drobných řemeslnických živností v provincii Manabi.

 

Etiopie: v dotačním řízení pro země s komplexními humanitárními problémy byl částkou 2 mil. Kč podpořen pokračující projekt organizace ADRA zaměřený na vybudování sanitárního zázemí pro uprchlíky z Jižního Súdánu v táborech na území Etiopie v oblasti Gambella. V návaznosti na potravinovou pomoc ze závěru roku 2015 byly 2 mil. Kč věnovány na projekt Charity ČR zaměřený na stabilizaci potravinové situace a výživy místního obyvatelstva po suchu způsobeném jevem El Niňo.

 

Geograficky neurčené: částkou 1 mil. Kč ČR podpořila koordinační roli Úřadu OSN pro humanitární záležitosti (OCHA), včetně jeho nezastupitelné role při sjednávání humanitárního přístupu do konfliktních oblastí. Rovněž 1 mil. Kč byl vložen do Ústředního fondu OSN pro reakci na humanitární krize (CERF), který rovněž spravuje OCHA; prostředky z něj pokrývají úvodní fázi reakce před zapojením bilaterálních dárců a také opomíjené a nedostatečně financované krize.

 

Indie: viz Afrika/Indie.

 

Irák: v dotačním řízení byly podpořeny dva projekty (2 x 2,5 mil. Kč) zaměřené na pomoc konfliktem postiženému a nuceně vysídlenému obyvatelstvu. Projekt Člověka v tísni se zaměřil na vzdělávání a psychosociální pomoc dětem v provincii Ninive, projekt Charity ČR na zajištění základních životních potřeb přesídleným rodinám v regionu hlavního města Bagdádu.

 

Írán: částkou 2,5 mil. Kč byl podpořen program Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na pomoc začleňování mládeže z řad afghánských uprchlíků do vzdělávání a získávání vlastních zdrojů obživy.

 

Jižní Súdán: v rámci dotačního řízení pro země s komplexními problémy byla udělena dotace ve výši 2 mil. Kč na projekt Člověka v tísni ve prospěch stabilizace zdrojů obživy obyvatelstva provincie Severní Bahr el Ghazal v reakci na konflikt a sucho. Zároveň byly podpořeny také dva projekty pomoci uprchlíkům z Jižního Súdánu v Etiopii a Ugandě (viz příslušné země).

 

Jordánsko: v dotačním řízení na pomoc uprchlíkům ze Sýrie byly částkou 2,5 mil. Kč podpořeny pokračující aktivity Diakonie ČCE v uprchlickém táboře Zátárí i na podporu uprchlíků v místních komunitách.

 

Libanon: částka 3,89 mil. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2015 byla vynaložena na zlepšení vybavení nemocnice Rayak, která poskytuje zdravotnické služby syrským uprchlíkům. Pomoc realizovala místní nezisková organizace APEAL v součinnosti se ZÚ ČR v Bejrútu.

 

Makedonie: v reakci na ničivé záplavy ČR poskytla materiální pomoc (generátory, čerpadla) ze zásob GŘ HZS, kterému byly refundovány materiální a logistické náklady ve výši 1,28 mil. Kč.

 

Nepál: v návaznosti na okamžitou pomoc po ničivé zemětřesení z roku 2015 byly prostřednictvím dotačního řízení podpořeny tři projekty obnovy po 2 mil. Kč. ADRA se zaměřila na obnovu základních zdrojů obživy ve venkovských zemědělských oblastech, Český červený kříž podpořil obnovu zdravotnické infrastruktury a Charita ČR rekonstrukci škol.

 

Pákistán: viz Afghánistán/Pákistán

 

Palestinská autonomní území (PAÚ): prostřednictvím Úřadu OSN na pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) ČR částkou 3 mil. Kč podpořila pokračující obnovu obydlí a zdrojů obživy v Gaze.

 

Řecko: v návaznosti na usnesení vlády č. 95 z 3. února 2016, ve znění UV č. 1044 z 23. listopadu 2016, byla z humanitárního rozpočtu MZV poskytnuta částka 5 mil. Kč na materiální potřeby řecké imigrační policie, resp. jí zřízených uprchlických center – viz též Turecko.

 

Srí Lanka: částkou 2,5 mil. Kč se ČR prostřednictvím projektu Člověka v tísni podílela na obnově sanitární infrastruktury po ničivých záplavách v oblasti hlavního města Kolombo.

 

Středoafrická republika (SAR): vzhledem k pokračujícím závažným humanitárním dopadům konfliktu ČR v roce 2016 částkou 2 mil. Kč podpořila pokračování dotačního projektu organizace SIRIRI zaměřeného na poskytování zdravotní péče, léků, zdravotnického materiálu a pomůcek pro vysídlené obyvatelstvo na severu země.

 

Sýrie: v dotačním řízení na pomoc obyvatelstvu Sýrie byly podpořeny tři projekty (celkem 7,5 mil. Kč). ADRA zajišťovala přístřeší pro vnitřně vysídlené rodiny ve venkovských oblastech kolem Damašku; Člověk v tísni pokračoval v přeshraniční potravinové a vzdělávací pomoci v oblastech Aleppo a Idlíb a Charita ČR v poskytování léků a mobilní zdravotní péče v Damašku a Idlíbu. Následně byla schválena materiální zdravotnická pomoc v hodnotě 3 mil. Kč pro Syrský arabský Červený půlměsíc (SARC), kterou realizoval Český červený kříž v součinnosti s MO (letecká přeprava). V návaznosti na usnesení vlády č. 588/2016 bylo na další humanitární pomoc Sýrii v r. 2016 vyčleněno 25 mil. Kč. Z nich byly celkem o 5 mil. Kč navýšeny dva běžící dotační projekty (ADRA, Člověk v tísni), byly realizovány další dodávky materiální pomoci zdravotnické a potravinové (ČČK, SSHR, MO) v souhrnné hodnotě 4,3 mil Kč a byly podpořeny další dotační projekty v oblasti zdravotní péče a hygieny (DČCE, Magna Děti v tísni, Řád svatého Lazara) i vody a sanitace (Charita ČR), v souhrnné výši 14 mil. Kč.    (Viz též Jordánsko, Libanon, Turecko.)

 

Turecko: v návaznosti na usnesení vlády č. 95 z 3. února 2016, ve znění UV č. 1044 z 23. listopadu 2016, byla z humanitárního rozpočtu MZV poskytnuta částka 5 mil. Kč tureckému azylovému úřadu AFAD na materiální potřeby syrských uprchlíků – viz též Řecko.

 

Uganda: v dotačním řízení pro země s komplexními problémy byl dotací ve výši 2 mil. Kč podpořen pokračující projekt organizace CARE ČR zaměřený na budování přístřeší a hygienického zázemí pro uprchlíky z Jižního Súdánu v Ugandě - viz též Jižní Súdán a Etiopie.

 

 

Závěr

Česká republika v r. 2016 přispívala k záchraně lidských životů a zmírňování utrpení civilistů zejména v souvislosti s konflikty a nuceným vysídlením, ale i při záplavách, suchu či zemětřesení. Vedle účinné okamžité pomoci MZV ČR usilovalo o zvyšování odolnosti postiženého obyvatelstva a snižování rizika dalších katastrof (DRR). Na tyto priority se ČR rovněž aktivně zaměřila na prvním Světovém humanitárním summitu v Istanbulu v květnu 2016.

Vzhledem k množství humanitárních potřeb MZV ČR úspěšně usilovalo o navýšení humanitárního rozpočtu ze 73 na více než 100 mil. Kč. Celkem bylo podpořeno 38 humanitárních aktivit ve 25 zemích v souhrnné hodnotě 100 mil. Kč (po odečtení vnějšího rozpočtového opatření na MV pak 98,89 mil. Kč), tj. více než 96 % rozpočtu. Nedočerpány zůstaly pouze prostředky na pomoc Sýrii dle UV 588/2016 a na realizaci programu MEDEVAC, které byly do rozpočtu MZV převedeny během posledního čtvrtletí 2016 a jejich zůstatek bude využit v roce 2017.

V rámci historicky prvního vyhodnocení (peer review) systému ZRS ČR ze strany Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, které rovněž proběhlo v roce 2016, byla ve vztahu k humanitární pomoci ČR kladně hodnocena zejména součinnost MZV s GŘ HZS a                s neziskovým humanitárním sektorem i zaměření na DRR a odolnost. Poskytnuta byla dvě systémová doporučení (koncentrace na menší počet teritoriálních i tematických priorit, větší propojení rozvojové a humanitární oblasti), na jejichž naplnění se MZV ČR zaměří v dalším období.

 


[1] Zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a       o změně souvisejících zákonů, v platnosti od 1. 7. 2010.

 

[2] V rámci humanitárního ukazatele rozpočtu MZV, ovšem mimo rozpočet na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí, byl alokován 1 mil. Kč na nákup vozidla pro účely programu MEDEVAC v Ammánu, z něhož bylo vyčerpáno 718.254,60 Kč.

přílohy

Humanitární pomoc ČR 2016 117 kB doc (Word dokument) 13.3.2017

.