Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rok 2006

 

(Archivní článek, platnost skončena 19.03.2020.)

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2006 vyčleněna částka ve výši 65 mil. Kč. Nad tento rámec byla usnesením vlády ze dne 2. srpna 2006 schválena částka 15 mil. Kč v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2006 vyčleněna ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa, účelová položka Humanitární pomoc, částka ve výši 65 mil. Kč. Nad tento rámec byla usnesením vlády ze dne 2. srpna 2006 schválena částka 15 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Humanitární pomoc financovanou z kapitoly Všeobecná pokladní správa poskytuje Česká republika "podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví" (usnesení vlády č. 153/1995). V souladu se Zásadami pro poskytování zahraniční spolupráce po vstupu ČR do EU (usnesení vlády ze dne 31. března 2004 č. 302) je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč pouze na základě posouzení konkrétní situace. O poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda.


Humanitární pomoc poskytnutá v roce 2006

Humanitární pomoc Vietnamu
Ministr zahraničních věcí schválil dne 18. ledna 2006 poskytnutí humanitární pomoci Vietnamu ve výši 5 mil. Kč na řešení problematiky ptačí chřipky. Pomoc byla realizována nákupem desinfekčních přípravků firmy Bochemie Bohumín v Hanoji prostřednictvím jejího místního zastoupení. Dne 25. května 2006 proběhlo v Hanoji oficiální předání této humanitární pomoci z rukou velvyslance ČR ve Vietnamu I. Žďárka ministrovi zemědělství a rozvoje venkova Vietnamu Cao Duc Phat.

Humanitární pomoc Afghánistánu
Vláda ČR schválila usnesením ze dne 25. ledna 2006 č. 90 poskytnutí humanitární pomoci Afghánistánu uvolněním částky 25 mil. Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, účelová položka Humanitární pomoc. Finanční prostředky byly určeny na následující pomoc:

· 15 mil. Kč na projekty humanitární obnovy zničených nebo poškozených objektů a zařízení s tím, aby byly projekty geograficky zaměřeny na oblasti rozmístění a působení sil a prostředků armádních a civilních složek ČR. Výběrové dotační řízení na projekty bylo vyhlášeno dne 20. února 2006. Podány byly projekty nevládních neziskových organizací BERKAT, o.s., Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., VARA, o.s. Projekty byly zaměřené na obnovu škol, zdravotnických zařízení a systému zásobování pitnou vodou. Expertní komise MZV rozhodla o přidělení dotace projektu o.p.s. Člověk v tísni, společnost při ČT, s názvem "Humanitární obnova zdravotnických zařízení v provincii Kábul a Badachšán". Dodatečně byl podpořen projekt o.s. BERKAT "Zdravé oči pro Afghánistán". Ke konci roku 2006 bylo v rámci projektu o.p.s. Člověk v tísni profinancováno 27% z přidělené dotace 14,4 mil. Kč, zbylá částka 10,6 mil. Kč byla vrácena do rozpočtu MZV k pokračování financování v roce 2007, kdy bude projekt ukončen. Čerpání dotace na projekt o.s. Berkat bylo ukončeno;

· 5 mil. Kč na projekty zaměřené na odminování postižených území se zvláštním zřetelem na oblasti působení jednotek Armády ČR. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany a vojenským kontingentem ČR v Afghánistánu byly navrženy k předložení projektů organizace HALO Trust Afghanistan a Afghan Technical Consultants (ATC). Na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí po předložení projektů byl vybrán projekt HALO Trust Afghanistan, jehož realizace je programována na období 1. 7. 2006 - 30.6.2007 v provinciích Kábul a Badachšán. Projekt je průběžně monitorován a jeho dosavadní řešení je v souladu se stanoveným účelem poskytnutí dotace;

· 5 mil. Kč jako příspěvek Dětskému fondu UNICEF za účelem pomoci obyvatelstvu postižených oblastí se zvláštním zřetelem na místa, kde je ČR již přítomna. Převod finančních prostředků z MZV na bankovní účet UNICEF se uskutečnil v dubnu 2006. Průběžnou informaci o realizaci projektu podala zástupkyně výkonného ředitele UNICEF R. Salah během jednání na MZV v říjnu 2006. Ukončení projektu se předpokládá v první polovině roku 2007.

Dále byla pro Afghánistán schválena v průběhu roku následující pomoc:

· Ministr zahraničních věcí schválil dne 10. listopadu 2006 poskytnutí humanitární pomoci Afghánistánu ve výši 3 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní zpráva, účelová položka Humanitární pomoc s tím, že tato částka byla použita jako finanční příspěvek UNICEF (Dětský fond OSN) na činnost jednoho odborníka ČR v Afghánistánu v rámci programu "Junior Professional Officer (JPO)" při realizaci humanitární pomoci prostřednictvím UNICEF. V prvním čtvrtletí roku 2007 bude vybrán ve výběrovém řízení vhodný uchazeč a s UNICEF budou dohodnuty konkrétní podmínky jeho práce v Afghánistánu. Přímá účast odborníků z ČR na poskytování humanitární pomoci v zahraničí pod hlavičkou významných mezinárodních organizací je jednou z perspektivních činností do budoucna.

· Ministr zahraničních věcí schválil dne 29. listopadu 2006 poskytnutí humanitární pomoci Afghánistánu ve výši 5 mil. Kč jako finanční příspěvek do fondu vytvořeného velením ISAF s určením na humanitární pomoc afghánskému obyvatelstvu bezprostředně po ukončení bojových operací ISAF. Fond byl zřízen v Kábulu pod patronátem velitele ISAF a humanitární pomoc, která bude jeho prostřednictvím poskytována, bude součástí plánování bojových operací. Jednotlivé humanitární projekty, které budou z jeho prostředků financovány, bude velitel ISAF konzultovat také s Vysokým civilním představitelem NATO pro Afghánistán. Fond nebude sloužit k financování dlouhodobějších civilních rekonstrukčních projektů. Příspěvek ČR do tohoto fondu umožní okamžitou humanitární pomoc civilnímu afghánskému obyvatelstvu postiženému v důsledku operací ISAF a bude rovněž vyjádřením alianční solidarity se zeměmi působícími na jihu Afghánistánu, které nesou hlavní tíhu bojových operací.

Humanitární pomoc Kambodži
Ministr zahraničních věcí schválil dne 10. února 2006 poskytnutí humanitární pomoci pro Kambodžu ve výši 5 mil. Kč v důsledku trvající dlouhodobá krize (dodávky potravin, zajištění zdravotnických a sociální potřeb pro postižené obyvatelstvo). Humanitární pomoc byla poskytnuta prostřednictvím kambodžské nevládní organizace Rainbow Gateway. Průběžná zpráva o realizaci byla zpracována ke 31. srpnu 2006, závěrečná zpráva bude hotova k 31. březnu 2007. Realizace projektu byla po celou dobu monitorována Velvyslanectvím ČR v Bangkoku.

Humanitární pomoc Angole
Ministr zahraničních věcí schválil dne 21. března 2006 poskytnutí humanitární pomoci Angole ve výši 2 mil. Kč v souvislosti s vypuknutím cholery v některých částech země. Humanitární pomoc byla poskytnuta jako finanční příspěvek na projekt Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) "Angola: Cholera", který byl zaměřen m.j. na zajištění nekontaminované vody pro domácnosti (desinfekci vody, distribuci prostředků na čištění vody domácnostem v postižených oblastech), aktivity podporující prevenci (spolupráce s místní komunitou a zdravotnickými centry, trénink dobrovolníků, zajišťování informovanosti lidí o hygieně a preventivních opatřeních proti choleře, identifikaci případů onemocnění cholerou, distribuci mýdla). Realizace projektu byla v roce 2006 ukončena.

Humanitární pomoc Tanzánii
Ministr zahraničních věcí schválil dne 13. března 2006 poskytnutí humanitární pomoci Tanzánii ve výši 3 mil. Kč v souvislosti se potravinovou krizí ve východní Africe. Pomoc byla poskytnuta prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Nairobi (příspěvek dětskému útulku v Msimbazi, 50 tis. Kč), a prostřednictvím Světového potravinového programu OSN (World Food Programme, 2.950.000 Kč). Příspěvek WFP byl pak rozdělen na poskytnutí okamžité potravinové pomoci (2.275.000 Kč) a dále na tzv. School Feeding Programme - jídlo pro děti ve školách (675.000 Kč). Tanzánie poděkovala za poskytnutou pomoc v červenci 2006.

Humanitární pomoc Indonésii
Ministr zahraničních věcí schválil dne 2. června 2006 poskytnutí finanční humanitární pomoci Indonésii ve výši 5 mil. Kč na odstraňování následků zemětřesení v oblasti města Yogyakarta na ostrově Jáva dne 27. května 2006. Z této částky byly 4 mil. Kč poskytnuty jako finanční dotace českým nevládním neziskovým organizacím, které v postižené oblasti poskytovaly bezprostřední humanitární pomoc, a to 2 mil. Kč Sdružení Česká katolická charita a 2 mil. Kč občanskému sdružení ADRA. Realizace obou projektů byla v roce 2006 ukončena. Zbývající částka 1 mil. Kč byla ponechána jako rezerva a byla použita na poskytnutí humanitární pomoci Srí Lance při pomoci uprchlíkům v důsledku vnitřního konfliktu (viz níže).

Humanitární pomoc Thajsku
Ministr zahraničních věcí schválil dne 19. května 2006 poskytnutí finanční humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč barmským uprchlíkům v Thajsku. Na základě doporučení velvyslanectví ČR v Bangkoku byla humanitární pomoc realizována prostřednictvím neziskové organizace Thailand Burma Border Consortium podporované EU a OSN. Projekt řešil tíživou situaci barmských uprchlíků ze státu Karen tím, že integroval tyto uprchlíky do existujících komunit a zajišťoval jim základní životní podmínky včetně zdravotní péče. Cílovou skupinou humanitární pomoci bylo 2500 uprchlíků v uprchlickém táboře Mae Ra Ma Luang. Realizace projektu byla v roce 2006 ukončena.

Humanitární pomoc Vietnamu
Dne 4. října 2006 schválil ministr zahraničních věcí poskytnutí humanitární pomoci Vietnamu v souvislosti s odstraňováním následků tropické bouře Xangsane ve výši 2,5 mil. Kč. Bylo rozhodnuto poskytnout humanitární pomoc prostřednictvím nevládní neziskové organizace ADRA, o.s., která v postižené provincii Thua Thien Hue (okres Phong Dien) realizuje humanitární projekt zahrnující výstavbu domů, opravy domů, opravy školy a zdravotnického zařízení, opravy systému dodávek vody a další přímou pomoc postiženým skupinám obyvatel. Projekt je realizován ve spolupráci s vietnamskou organizací ADRA a Aid Receiving Committee distriktu Phong Dien a jeho realizace bude ukončena v prvním pololetí roku 2007.

Humanitární pomoc Filipínám
· Ministr zahraničních věcí schválil dne 10. října 2006 poskytnutí humanitární pomoci Filipínám ve výši 600 tis. Kč v souvislosti s odstraňováním ropné skvrny po havárií tankeru Solar1 dne 11. srpna 2006 u pobřeží filipínského ostrova Guimaras. Filipíny požádaly dne 11. září 2006 prostřednictvím EK - Monitorovacího a informačního centra (MIC) mezinárodní společenství o humanitární pomoc. Žádost se týkala vyslání expertů se specializací biodegradace ropy po havárii tankeru. Po posouzení žádosti ze strany MV - GŘ HZS a dohodě s MZV byli do postižené oblasti vysláni dva experti na dobu 10 dní, kteří provedli řadu odběrů vzorků a analýz. Zpracované výsledky byly předány filipínské straně, která vysoce ocenila činnost expertů z ČR. Experti rovněž zpracovali závěrečnou zprávu, kterou má k dispozici MV - GŘ HZS a MZV. Z celkové částky 600 tis. Kč bylo vyčerpáno 250 tis. Kč, nevyčerpaná částka 350 tis. Kč byla použita na poskytnutí okamžité humanitární pomoci Filipínám v souvislosti s odstraňováním následků tajfunu Durian v listopadu 2006 (viz níže).

· Ministr zahraničních věcí schválil dne 5. prosince 2006 poskytnutí humanitární pomoci Filipínám ve výši 350 tis. Kč. Filipíny byly zasaženy dne 30. listopadu 2006 tajfunem Durian doprovázeným vichřicí dosahující rychlosti až 225 kilometrů v hodině a silnými lijáky. V důsledku tajfunu vznikly sesuvy půdy a závaly bahna. Nejhůře byly postiženy oblasti provincie Albay a provinční město Guinobatan jihovýchodně od Manily. Celkem bylo postiženo 800 tis. obyvatel. Dne 21. prosince 2006 předal velvyslanec ČR na Filipínách J. Ludva předsedovi Filipínského národního Červeného kříže, senátoru Richardu Gordonovi šek v hodnotě 350.000,- Kč jako příspěvek ČR obětem ničivého tajfunu. Předání se zúčastnili také představitelé místních médií.

Humanitární pomoc Srí Lance
Ministr zahraničních věcí schválil dne 29. listopadu 2006 poskytnutí humanitární pomoci Srí Lance ve výši 1,9 mil. Kč v souvislosti s vnitřním konfliktem v severní a východní části této země. Z těchto prostředků byla poskytnuta okamžitá pomoc vnitřním uprchlíkům v provincii Batticaloa (jedna z oblastí s největším počtem vysídlených osob). Pomoc ve formě distribuce balíčků s potravinami, léky, kuchyňskými, hygienickými potřebami a školními potřebami pro děti a dále ve formě psychosociální pomoci byla realizována Sdružením Česká katolická charita, které v dané lokalitě působí již od roku 2005 a jehož aktivity jsou v dané oblasti zaměřeny na rekonstrukci a rehabilitaci po přílivových vlnách tsunami z prosince 2004.

Humanitární pomoc Keni
Ministr zahraničních věcí schválil dne 29. listopadu 2006 poskytnutí humanitární pomoci Keni ve výši 3 mil. Kč v souvislosti s následky katastrofálního sucha ve východní Africe. Pomoc byla realizována prostřednictvím místní církevní organizace Missionary Community of Saint Paul the Apostle (MCSPA), která působí přímo v jedné z nejvíce postižených oblastí (oblast Turkana na severu země). V rámci projektu "Drought and famine in Turkana District, Nothern Kenya" byla poskytnuta potravinová pomoc a léky postiženému obyvatelstvu ve formě "potraviny za práci" a dále byly hloubeny povrchové zdroje vody. Realizace projektu bude pokračovat v roce 2007, projekt je monitorován Velvyslanectvím ČR v Nairobi.

Humanitární pomoc Etiopii
Ministr zahraničních věcí schválil dne 29. listopadu 2006 poskytnutí humanitární pomoci Etiopii ve výši 2 mil Kč v souvislosti s přetrvávající humanitární krizí v této zemi. Kritická situace v Etiopii byla v roce 2006 navíc ovlivněna rozsáhlými srpnovými záplavami na východě, severu i jihu země a přetrvávající nestabilitou okolních zemí (Somálsko, Eritrea, Súdán), jejímž důsledkem je mimo jiné i přítomnost uprchlíků na území Etiopie. Pomoc byla poskytnuta ve formě finančního příspěvku Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky OSN (UNHCR) na aktivity této organizace v Etiopii, které jsou zaměřeny na přímou pomoc uprchlíkům a asistenci etiopské vládě při řešení tohoto problému na území Etiopie. UNHCR je také významným partnerem ČR při poskytování humanitární pomoci prostřednictvím agencí OSN. Projekt je monitorován Velvyslanectvím ČR v Addis Abebě.

Humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě

Usnesením vlády ze dne 2.8.2006 č. 932 bylo schváleno z kapitoly Všeobecná pokladní správa, účelová položka Vládní rozpočtová rezerva, 15 mil. Kč, z čehož 7 mil. Kč na neodkladnou pomoc a 8 mil. Kč na postkonfliktní pomoc.
V rámci výběrového dotačního řízení ve finančním objemu 7 mil. Kč byly vybrány pro přidělení dotace dva projekty nevládních neziskových organizací: projekt předložený o.p.s. Člověk v tísni - společnost při ČT nazvaný "Cesta zpět: podpora návratu rodin vysídlených z jihu Libanonu" a projekt předložený o.s. ADRA s názvem" Obnova přístupu ke zdrojům pitné vody pro obyvatele oblasti Tyre". Řešení projektu o.p.s. Člověk v tísni bude pokračovat v 1. polovině roku 2007, projekt o.s. ADRA byl v roce 2006 ukončen.
Zbývající částka 8 mil. Kč byla uvolněna Ministerstvem financí do rozpočtu MZV a následně převedena na Velvyslanectví ČR v Bejrútu k zajištění realizace humanitární pomoci. Modality této pomoci budou navrženy ve spolupráci ZÚ Bejrút s libanonskou stranou, pomoc bude realizována v roce 2007.

Závěr
V roce 2006 poskytla vláda ČR prostřednictvím finančních prostředků převedených do rozpočtové kapitoly MZV humanitární pomoc do 11 zemí Asie a Afriky ve výši 80 mil. Kč. Z toho nejvíce byly finanční prostředky koncentrovány na pomoc Afghánistánu - celkem 33 mil. Kč.
ČR se při poskytování humanitární pomoci řídila zásadami obsaženými v principech tzv. Dobrého humanitárního dárcovství (Good Humanitarian Donorship - GHD), přijatými ve Stockholmu v roce 2003. K těmto principům se ČR v roce 2006 oficiálně přihlásila, a zařadila se tak mezi vyspělé poskytovatele humanitární pomoci v rámci EU i v celosvětovém měřítku.


Humanitární pomoc poskytnutá ČR do zahraničí v roce 2006

V tabulce jsou uvedeny oblasti, do kterých byla humanitární pomoc poskytnuta, příčiny (typy katastrof), období, ve kterém bylo o poskytnutí humanitární pomoci rozhodnuto, finanční závazky na poskytnutí humanitární pomoci vyčleněné ve státním rozpočtu v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa, účelová položka Humanitární pomoc, a uvolněné do rozpočtové kapitoly MZV (celkem 65 000 tis. Kč), a čerpání finančních prostředků do 31. 12. 2006 (celkem 65 000 mil. Kč, tj. 100% rozpočtované částky).

Oblast

Příčina

Období

Finanční závazek

(tis. Kč)

Čerpání

(tis. Kč)

Vietnam

ptačí chřipka

leden 2006

5 000

5 000

Afghánistán

dlouhodobá krize

leden 2006

25 000

25 000

Kambodža

dlouhodobá krize

únor 2006

5 000

5 000

Angola

epidemie cholery

březen 2006

2 000

2 000

Tanzánie

katastrofální sucho

březen 2006

3 000

3 000

Indonésie

zemětřesení

květen 2006

4 000

4 000

Thajsko

barmští uprchlíci

květen 2006

3 000

3 000

Vietnam

tropická bouře

říjen 2006

2 500

2 500

Filipíny

havárie tankeru

říjen 2006

250

250

Afghánistán

dlouhodobá krize

listopad 2006

3 000

3 000

Srí Lanka

dlouhodobá krize

listopad 2006

1 900

1 900

Keňa

katastrofální sucho

listopad 2006

3 000

3 000

Etiopie

dlouhodobá krize

listopad 2006

2 000

2 000

Afghánistán

dlouhodobá krize

listopad 2006

5 000

5 000

Filipíny

tropická bouře

listopad 2006

350

350

Celkem

65 000

65 000Nad rámec výše uvedených finančních prostředků ve výši 65 000 tis. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa, účelová položka Humanitární pomoc, schválila vláda dne 2. 8. 2006, č. usnesení 932 částku 15 000 tis. Kč na humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.

Libanon

konflikt na Blízkém východě

srpen 2006

15 000

15 000.