Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vědecká diplomacie

 

Úkoly vědecké diplomacie

Vědecká diplomacie (dále jen VeD) není novou činností. Její význam však dnes narůstá. Mezinárodní společenství stojí před zásadními a stále složitějšími výzvami, jež nejsou řešitelné bez společného postupu založeného na poznatcích a nových objevech (technologiích). V posledních dekádách navíc roste význam kvalitního vzdělávání, pokročilého výzkumu a technologií v ekonomickém, politickém a společenském životě národů. Předmětem výzkumu jsou též globální fenomény a hrozby (klimatické změny, energetická a potravinová bezpečnost, biodiverzita), jejichž výzkum je zásadní pro formulaci reakce na ně.

VeD se nevěnují pouze vědecké a technologické velmoci (tradiční i nově rozvinuté) sledující globální cíle. Své legitimní zájmy mají také země, které mají alespoň minimální ambice a mezinárodně uplatnitelné kapacity ve vzdělávání, výzkumu (základním a aplikovaném) a ve vývoji a inovacích produktů a služeb. Je zřejmé, že dlouhodobý rozvoj národních kapacit (a tedy v konečném důsledku prosperita země) není myslitelný bez efektivní integrace na mezinárodní scéně.

Cíle a kapacity VeD jsou aktuálně v různých zemích různé, neboť závisí na celé řadě faktorů. Vždy však využívají různých podob „vědecké diplomacie“ obvykle rozčleňované do taxonomie:

1) science in diplomacy (definování cílů zahraniční politiky na základě výzkumu - "evidence-based policy"),

2) science for diplomacy (využívání vědy jako nástroje k zlepšování mezinárodních vztahů a posilování vlivu a vytváření brandingu země),

3) diplomacy for science (podpora mezinárodní vědecké a technologické spolupráce)

Základní pilíře vědecké diplomacie

Činnost zahraniční služby ve VeD a její koordinace má několik úrovní:

 1. koordinační mechanismus napříč celým národním VVI systémem - mezirezortní řídící skupina zřízená při Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, MŠMT, MPO, MZV, GAČR, TAČR, AVČR); kompetence jednotlivých aktérů a jejich činnost jsou dány platnou legislativou a rozhodnutími;
 2. koordinační struktura na MZV, která je zajištěná skrze zvláštního zmocněnce pro vědeckou diplomacii;
 3. síť zastupitelských úřadů (dále ZÚ), která je řízena z ústředí MZV - v této síti působí celkem tři specializovaní „vědečtí diplomaté“ (scientific attachés, scientofic cousellors) v prioritních zemích a řada dalších diplomatů v zemích  s vyspělým VVI, jež mají "vědeckou diplomacii" ve svém portfoliu; plnění úkolů VeD je vždy řízeno vedoucího příslušného úřadu.

Úkoly vědeckých diplomatů

Úkoly VeD se dají rozčlenit dle řady hledisek. Význam jednotlivých témat a úkolů se mění dle stanovených priorit, nových příležitostí atd. Následující přehled je tudíž ilustrativní (a nehierarchický):

 • iniciování a asistence při sjednávání mezivládních smluv,ujednání a memorand, jež jsou rámcem pro bilaterální a vícestrannou spolupráci (top-down);
 • asistence při jednáních mezi agenturami podporujícími VVI;
 • asistence při formulaci multilaterálních programů VVI (CERN, ESA);
 • zprostředkování vzdělávací a výzkumné mobility;
 • zacílená prezentace a propagace;
 • networking na úrovni výzkumných a inovačních týmů (bottom-up);
 • vyhledávání nových možností spolupráce ve VVI a sdílení „best practices“;
 • multilaterální spolupráce (UN 2030 Agenda, UNESCO) mj. při řešení globálních problémů (klimatické změny, potravinová krize, degradace biodiverzity, udržitelná energetika);
 • adaptace na dopady „disruptivních“ technologií;
 • podpora zapojení českého VVI do evropských programů (Horizon 2020) a iniciativ (umělá inteligence).

přílohy

Curriculum vitae 198 kB docx (Dokument) 24.1.2020

Přehled nástrojů bilaterální spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu

Přehled existujících bilaterálních programů pro financování projektové spolupráce a vědecké mobility byl zpracován zvl. zm. pro vědeckou diplomacii ve spolupráci s MŠMT, AVČR, TAČR a GAČR dle… více ►

Česko-indická spolupráce ve výzkumu

Dne 13. prosince 2021 proběhla on-line diskuse o možnostech prohloubení spolupráce ve výzkumu a inovacích mezi ČR a Indií připravená MZV za účasti indického velvyslance v Praze a českého chargé… více ►

Specializovaní vědečtí diplomaté v české zahraniční službě

Od roku 2020 působí na strategicky významných místech a regionech v zahraničí celkem 4 specializovaní vědečtí diplomaté. Jejich rozmístění bylo umožňeno spoluprací mezi Ministerstvem zahraničí,… více ►

Kulatý stůl předních českých a britských vědců a expertů k bezpečnosti mezinárodní spolupráce ve výzkumu

thumb

Dne 30. listopadu 2020 proběhl virtuální kulatý stůl uspořádaný ve spolupráci MZV, UK Science and Innovation Network a britského velvyslanectví v Praze, jehož tématem byla výměna zkušeností a… více ►

Seoul Global Challenge 2021

Cílem mezinárodní soutěže Seoul Global Challenge 2021 je podpořit výzkum a inovativní technologie, které přispějí ke zlepšení životních podmínek obyvatel města. Soutěž se koná pod záštitou Seoul… více ►

Seznam nástrojů podpory bilaterální spolupráce ve výzkumu a inovacích

Z rozhodnutí řídící skupiny pro vědeckou diplomacii při Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace byl zpracován seznam nástrojů podpory bilaterální spolupráce spravovaných relevantními institucemi… více ►

2. Česko-izraelské inovační fórum o spolupráci v elektronizaci zdravotnictví

thumb

Dne 26. 10. 2020 se uskutečnilo v pořadí již druhé Česko-izraelské inovační fórum, tentokrát věnované využití digitálních technologií (telemedicína, umělá inteligence, big data) pro zefektivnění… více ►

MZV bude spolupracovat s britskou ambasádou při přípravě diplomatů v oblasti výzkumu a inovací

V návaznosti na předchozí kunzultace zmocněnce pro vědeckou diplomacii, P. Kaisera byla dopisem ministra zahraničních věcí, Tomáše Petříčka adresovaného vedoucímu britského velvyslanectvív Praze,… více ►

Česko-německo-holandský seminář k transferu technologií ve zdravotnickém výzkumu a vědách o živé přírodě

V Černínském paláci se dne 15. září 2020 konala konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“. Akci uspořádalo… více ►

Jednání řídící skupiny pro vědeckou diplomacii při Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace (18. srpna 2020)

Na dalším pravidelném jednání řídící skupiny při RVVI byl schválen dokument shrnující všechny nástroje podpory bilaterální spolupráce v základní a aplikovaném výzkumu zpracovaný zvláštním… více ►

Posilování kapacit české zahraniční služby ve vědecké diplomacii

Vedení MZV schválilo návrh zvláštního zmocněnce pro vědeckou diplomacii na další posilování kapacit české zahraniční služby pro podporu mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. V současné době… více ►

Výzkumná spolupráce EU při potlačování COVID-19

EU se shodla na akčním plánu reakce na COVID-19, který zahrnuje podporu klinického ověřování nové vakcíny a spolupráci ve výrobě potřebných pomůcek a inovací více ►

Multilaterální politika a věda

Pandemie koronaviru odhalila, že mezinárodnímu společenství chybí účinné mechanismy spolupráce. V prvních fázích krize se jako nejúčinnější ukázala „izolacionistická“ opatření, ta… více ►

Jednání řídící skupiny pro vědeckou diplomacii při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace (22. ledna 2020)

Na letošním prvním setkání řídící skupiny pro vědeckou diplomacii bylo projednáno personální obsazení pozic specializovaných vědeckých attachés, přípravy materiálu shrnujícího informace o… více ►

Zvláštní zmocněnec vedl českou delegaci na ministerském zasedání SEI k vědecké diplomacii

thumb

Dne 13. prosince se v severoitalském Terstu sešli ministři a další vysocí zástupci zodpovědní za výzkum, inovace a vyšší vzdělávání zemí Středoevropské iniciativy, aby projednali možnosti… více ►

Zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii vystoupil na 10th Danube Academies Conference

thumb

Ve dnech 30. a 31. října 2019 se uskutečnila Danube Academies Conference, kterou letos v Praze pořádala Akademie věd České republiky pod záštitou ministra zahraničí ve spolupráci European… více ►

.