Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Diskriminace při uplatňování restitučních nároků

 

Žádost ze dne 11. ledna 2018.

Výbor pro lidská práva OSN, na nějž se žadatelka obrátila v otázce diskriminace při uplatňování svých restitučních nároků, ve své Zprávě
č. CCPR/C/76/D/757/1997 ze dne 29. listopadu 2002 potvrdil, že žadatelka byla opakovaně diskriminována orgány veřejné moci České republiky. Výbor konstatoval porušení článku 26 a článku 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v souladu s článkem 2, § 3(a) uložil České republice povinnost poskytnout žadatelce účinný opravný prostředek, včetně možnosti podat nový nárok na restituci nebo kompenzaci.

Výbor konstatoval, že Česká republika by měla přezkoumat svou legislativu a své administrativní postupy, aby bylo zajištěno, že si budou všechny osoby rovny před zákonem a budou mít rovnou ochranu zákona. Dále Výbor uložil státní straně, aby ustanovila postupy, které by se zabývaly Závěry Opčního protokolu.

Výbor současně vyzval Českou republiku, aby Závěry Výboru zveřejnila a ve lhůtě 90 dnů od doručení Zprávy předala Výboru informace o opatřeních, která byla učiněna pro plnění jejích Závěrů.

Tímto Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí:

1. Veškeré komunikace mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Výborem OSN pro lidská práva (tedy zejména vzájemně
adresované dopisy, e-maily, dotazy, sdělení, vyjádření, stanoviska těchto orgánů atp.),

2. Veškeré komunikace mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a jinými mezinárodními a vnitrostátními orgány či dalšími
subjekty,

3. Veškeré dokumentace a písemností, které má Ministerstvo zahraničních věcí ČR k dispozici,

to vše, pokud se alespoň částečně týká stížnosti č. 757/1997 předložené Výboru OSN pro lidská práva podle Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a/nebo Zprávy Výboru OSN pro lidská práva č. CCPR/C/76/D/757/1997 ze dne 29. listopadu 2002; v období od 30. září 1996 k dnešnímu dni.

Žadatelka má za to, že jí požadované informace splňují kritéria požadovaná zákonem č. 106/1999 Sb., zejména že se nejedná o informace uvedené v § 7–11 zákona č. 106/1999 Sb., a nic nebrání tomu, aby jí byly požadované informace poskytnuty.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo následovně. Část požadovaných informací poskytuje ve formě příloh tohoto dopisu.

MZV dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odmítá žádost v části, ve které žadatelka požaduje poskytnutí veškeré komunikace mezi MZV a Výborem pro lidská práva OSN, veškeré komunikace mezi MZV a jinými mezinárodními a vnitrostátními orgány či dalšími subjekty a veškeré dokumentace a písemnosti, které má MZV k dispozici, týkající se stížnosti č. 757/1997 předložené Výboru OSN pro lidská práva podle Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a/nebo Zprávy Výboru OSN pro lidská práva č. CCPR/C/76/D/757/1997 ze dne 29. listopadu 2002, a to v období před rokem 2013.

V podrobnostech Vás odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č. j. 92677-I/2018-TO, které Vám zasíláme též ve formě přílohy.

 

.