Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotazy k RK MZV

 

Žádost ze dne 26. 2. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 26. 2. 2019, kterou požadujete poskytnutí následujících informací: „1) Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více. 2) Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky. 3) Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete. 4) Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018 z celkového počtu rozhodnutí o rozkladu. 5) Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl? 6) Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena? 7) Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise. 8) Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?“


MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.


1) Rozkladová komise ministra zahraničních věcí („RK MZV“) rozhoduje ve dvou nejméně pětičlenných senátech složených z externích odborníků a ze zaměstnanců MZV.


2) Externími odborníky, kteří zasedají v RK MZV, jsou prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě UK, Mgr. Ing. Dušan Uher, ředitel odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, JUDr. Josef Vedral, Ph.D., člen katedry správního práva na Právnické fakultě UK a odboru vládní legislativy na Úřadu vlády ČR, JUDr. Milena Valešková, zaměstnankyně odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a JUDr. Anna Márová, LL. M, advokátka a mediátorka. Zaměstnanci MZV, kteří zasedají v RK MZV, jsou JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D., ředitelka odboru právně legislativního, JUDr. Jaroslav Horák, vedoucí právního oddělení v odboru právně legislativním, Mgr. Martin Mužík, vedoucí koncepčně právního oddělení ve vízovém odboru, JUDr. Michal Koukal, Ph.D., referent vízového odboru a Mgr. Michal Bucháček, vedoucí internetové prezentace a komunikace s veřejností z tiskového odboru.

3) MZV profesními životopisy členů RK MZV nedisponuje.


4) Za rok 2018 ministr zahraničních věcí ani jednou nerozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen RK MZV.


5) Za rok 2018 nebyla ani jednou namítána podjatost člena RK MZV.


6) Zaměstnancům MZV, kteří jsou členové RK MZV, za toto členství nenáleží žádná zvláštní odměna. Externisté, kteří jsou členové RK MZV, vykonávají svou činnost na základě dohody o pracovní činnosti se sazbou 200 Kč/hod. Výkaz času stráveného nad přípravou na nadcházející RK MZV předkládají ke schválení MZV.


7) Statut a jednací řád RK MZV je přílohou této odpovědi.


8) K ustanovení zvláštního senátu dle § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doposud nedošlo. Zvláštní senát by byl v takovém případě ustanoven ad hoc.

přílohy

Statut a jednací řád RK MZV 375 kB pdf (Acrobat dokument) 8.3.2019

.