Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hlasování ČR ve VS OSN dne 15. 11. 2019

 

Žádosti z 18. 11,  19. 11. a 21. 11. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 18. 11. 2019, kterou požadujete poskytnutí informací týkajících se hlasování ČR ve VS OSN dne 15. 11. 2019.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Ad 1) Kdo konkrétně a na základě jakého usnesení pověřil našeho zástupce, aby takto hlasoval. Zástupce ČR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku hlasuje na základě instrukce ústředí MZV ČR, která je schvalována na politické úrovni MZV ČR.

Ad 2) V čem konkrétně spočívá neustále deklarovaná podpora Izraele ze strany Ceské republiky, když uvedená hlasování jsou v tak jasném rozporu s těmito deklaracemi. Zvláště tedy s nedávnými usneseními Poslanecké sněmovny CR. Ve vládou schválené koncepci české zahraniční politiky je Izrael označen za strategického partnera CR v regionu Blízkého východu, což potvrzuje mimo jiné i prohlášení vlády ČR z r. 2018. Toto partnerství s nadstandardní úrovní spolupráce ve všech oblastech společného zájmu se projevuje mj. i společným zasedáním vlád obou zemí. Mohu Vás ujistit, že naše bilaterální vztahy jsou vynikající a nic na nich nemění každoroční schvalování rezolucí ve Valném shromáždění OSN týkajících se izraelsko-palestinského konfliktu.

Ad 3) Obecně platná definice antisemitismu mimo jiné uvádí v postoji k Izraeli metodu 3D, kdy jedním „D” je dvojí metr. Jak se slučuje hlasování našeho zástupce v OSN s touto definicí. Resp. jaký postih čeká našeho zástupce, pakliže porušil tuto přijatou deklaraci. Pokud jde o usnesení PSP ČR týkající se antisemitismu, platí, že kritika Izraele podobná té, která je uplatňována také vůči jiným zemím, nemůže být považována za antisemitismus. I když tedy nelze považovat zmíněné rezoluce za vyvážené, nedomníváme se, že by jejich obsah byl antisemitský. Jasnou pozici k této otázce MZV ČR ostatně demonstrovalo zřízením postu zvláštního zmocněnce MZV pro holokaust a boj proti antisemitismu, od 1. listopadu 2019 se pak touto problematikou zabývá zvláštní zmocněnec pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Vůči zástupci CR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku není důvod přijímat žádné opatření.

Ad 4) Jaká opatření přijme MZV, aby zástupce ČR v OSN propříště takto neselhal a nehlasoval pro protiizraelské deklarace. Zástupce ČR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku hlasoval v souladu s instrukcí MZV ČR. Žádná opatření proto není nutné přijímat.

-------

Žádost ze dne 19. 11. 2019. MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Ad 1) Kdo konkrétně, koho a na základě jakého usnesení pověřil našeho zástupce v OSN, aby hlasoval, jak uvádím níže (následuje výčet rezolucí): Zástupce ČR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku hlasuje na základě instrukce ústředí MZV, která je schvalována na politické úrovni MZV.

Ad 2) V čem konkrétně spočívá neustále deklarovaná podpora Izraele ze strany Ceské republiky, když výše uvedená hlasování jsou v tak ostrém rozporu? Ve vládou schválené koncepci české zahraniční politiky je Izrael označen za strategického partnera CR v regionu Blízkého východu, což potvrzuje mimo jiné i prohlášení vlády ČR z r. 2018. Toto partnerství s nadstandardní úrovní spolupráce ve všech oblastech společného zájmu se projevuje mj. i společným zasedáním vlád obou zemí. Mohu Vás ujistit, že naše bilaterální vztahy jsou vynikající a nic na nich nemění každoroční schvalování rezolucí ve Valném shromáždění OSN týkajících se izraelsko-palestinského konfliktu.

Ad 3) Jaké budou vyvozeny důsledky pro našeho zástupce v OSN z tohoto hlasování? Zástupce CR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku hlasoval v souladu s instrukcí MZV ČR. Žádná opatření proto není nutné přijímat.

Ad 4) Obecně platná definice antisemitismu mimo jiné uvádí v postoji k Izraeli metodu 3D, kdy jedním „D”je dvojí metr. Jak se slučuje hlasování našeho zástupce v OSN s touto definicí, resp. jaký postih čeká našeho zástupce, pakliže porušil tuto přijatou deklaraci? Pokud jde o usnesení PSP ČR týkající se antisemitismu, platí, že kritika Izraele podobná té, která je uplatňována také vůči jiným zemím, nemůže být považována za antisemitismus. I když tedy nelze považovat zmíněné rezoluce za vyvážené, nedomníváme se, že by jejich obsah byl antisemitský. Jasnou pozici k této otázce MZV ČR ostatně demonstrovalo zřízením postu zvláštního zmocněnce MZV pro holokaust a boj proti antisemitismu, od 1. listopadu 2019 se pak touto problematikou zabývá zvláštní zmocněnec pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Vůči zástupci ČR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku není důvod přijímat žádné opatření.

Ad 5) Hlasovala ČR jako suverénní stát s vlastním pohledem na vývoj politiky ve světě, nebo hlasovala dle nějakého pokynu od některých orgánů EU? Zaráží mě neuvěřitelná jednotnost hlasování členských zemí EU a naší země, což doposud nebylo zvykem. Vyvolává to ve mě osobní obavu o to, jestli tedy Česká republiky, tedy naše země může mít vlastní názor. CR hlasuje na základě vlastního uvážení, nehlasuje na základě pokynů z Bruselu, ani odjinud. ČR při formulaci stanovisek pro hlasování vychází ze svých zahraničně politických zájmů, ze členství v EU a v mezinárodních organizacích, přičemž zohledňuje principy mezinárodního práva a širší zahraničně politický kontext. Jednotnost hlasování EU je výsledkem složitě dosažených kompromisů, které ne vždy mohou zcela uspokojit zájmy té které země. ČR se snaží dodržovat hlasovací jednotu a zachování společného postoje EU, přičemž v rámci svých možností rovněž vždy ze všech sil bojuje o vyváženost textů a realističtější pohled na věc. Zároveň to však neznamená, že se CR nemůže za určitých okolností odchýlit od společného unijního postoje.

-------

V žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené Ministerstvu zahraničních věcí ČR (dále MZV) dne 21. 11. 2019, se domáháte poskytnutí následujících informací:

  1. Kdo je osobou, či osobami, pověřenými k hlasování dne 15. listopadu 2019, jmenovitě v těchto bodech (následuje výčet bodů)
  2. Kdo, jmenovitě, rozhodl o tom jak má pověřený zástupce hlasovat.
  3. V případě existence písemných instrukcí, žádám o sdělení jednacích čísel dokumentů a jejich elektronickou kopii.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací:

  1. K bodu 1): Osobou pověřenou hlasováním dne 15. listopadu 2019 v uvedených bodech je zástupce ČR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku.
  2. K bodu 2): Zástupce ČR při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku hlasuje na základě instrukce ústředí MZV ČR, která je schvalována na politické úrovni MZV ČR.
  3. K bodu 3): Dle 15 zákona č. 106/1999 Sb. se proto žádost v rozsahu bodu 3) odmítá. V podrobnostech Vás odkazujeme na rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č.j. 144103-5-11/2019-TO ze dne 28. 11 2019, které zasíláme současně s tímto sdělením.
.