Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Plnění válečných reparací Německa vůči České republice na základě rozhodnutí čtyř vítězných mocností z rozkazu 1945

 

1. Jak se uskutečňuje plnění válečných reparací Německa vůči ČR na základě rozhodnutí čtyř vítězných mocností (SSSR, USA, Velké Británie a Francie) z  roku 1945? Žadatel poprosil poslat výňatek dohody v Postupimi v českém jazyce, pokud možno i v kopiích originálů jazykových mutací. Jmenovitě pouze tu pasáž, kde se vyjímá z reparací majetek odsunutých národností, tedy i Němců.

Jako účastník protiněmecké koalice a v souladu se závěry Postupimské dohody se Československo v r. 1945 podílelo na uzavření Pařížské dohody o reparacích od Německa a o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata. V československé Sbírce zákonů byla tato dohoda publikována pod číslem 150/1947 Sb. V části I. článek 6 odst. A stanovil, že „Každá signatární vláda si ponechá formou, jíž si sama zvolí, německý nepřátelský majetek ve své pravomoci, nebo bude jím disponovat způsobem, aby se nemohl vrátiti do německého vlastnictví nebo pod německou kontrolu, a odečte tento majetek od svého podílu na reparacích (a to čistou hodnotou bez dlužných daní, břemen a správních výloh, jiných věcných břemen váznoucích na určitých kusech majetku a zákonitých smluvních nároků proti bývalým německým vlastníkům tohoto majetku)“.

Text dohody je k dohledání v internetové Sbírce zákonů:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=150/1947&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy).

2. Jaká část byla Německu nařízena a kým?

Povinnost platit reparace byla Německu uložena na základě výše zmíněné Pařížské dohody o reparacích. Mezi 18 signatářskými státy byly mj. USA, Velká Británie, Francie a také Československo. Celková výše reparací, resp. výše reparací určená jednotlivým státům, je uvedena v části I. článku 1. Pařížské dohody.

3. Kolik je již a zda vůbec Německem ČR zaplaceno?

Výše československých reparačních nároků činila 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně. ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno 230,1 mil. Kč. Tuto informaci lze mj. také dohledat na internetových stránkách MZV:

 http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytnute_informace/nahrady_valecnych_skod.html

4. Kolik zbývá eventuálně doplatit?

Co se týká požadavku na vymáhání reparací, jež by byly určeny k nápravě škod způsobených i občanům tehdejšího Československa, považuje česká strana tuto otázku za uzavřenou a vyřešenou. Celková výše splacených reparačních nároků je uvedena výše. Objektivní mezinárodněpolitické skutečnosti po 2. světové válce zabránily realizaci dalších plateb, mj. proto, že ČSR a SRN spolu do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky. V průběhu 90. let se pak ČR a SRN dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Závazky obsažené v Česko-německé deklaraci z roku 1997 přitom obě strany od té doby důsledně dodržují.

5. Jaké jsou úmysly české vlády s naložením peněz z reparací?

V případě této otázky odkazujeme na informace uvedené v bodě 4).

6. Na kolik je ceněn a oceněn jeden život a usmrcení cca 330 000 zavražděných, umučených a popravených občanů tehdejší Československé republiky a jak jsou z těchto reparací odškodněni pozůstalí v ČR?

Hodnota ztraceného lidského života je zcela jistě značně subjektivní záležitostí. Rádi bychom nicméně v této souvislosti upozornili na skutečnost, že se německá strana v posledních letech pokusila vůči české společnosti alespoň zmírnit způsobené křivdy, a to formou právně sice nevynutitelných, přesto však v poměrně značném rozsahu vyplácených humanitárních gest (humanitární projekt obětem nacismu; odškodnění nuceně nasazených; důchody za práci v nacistických ghettech).

7. Jaké jsou paralely v nárocích a plnění reparací Polsku, eventuálně jiným postiženým státům útoky Německa ve 2. sv. válce? (Jugoslávie atd.)

MZV ČR nedisponuje informacemi o plnění reparací ostatním státům vč. Polska či Jugoslávie. Dle dostupných informací však není seriózní debata o reparacích na pořadu dne v žádném z těchto států.

8. Kde a jak je možné získat úplný seznam včetně kontinuálního timingu z jednání Bohuslava Sobotky s Angelou Merkelovou během setkání letos na Úřadu vlády a kdo je vynutil a inicioval?

Vzhledem k tomu, že se jedná o setkání premiéra ČR, je třeba se v této věci obrátit na Úřad vlády ČR.

 

.