Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Počet pracovníků na pozicích GK, CDA a EK

 

Žádost ze dne: 29.4.2021

Dotaz:

Sdělte prosím jméno, příjmení a datum narození všech osob ve funkci za období od 1. 1. 2017 až doposud, jak jsou tyto osoby vyjmenovány níže, ve smyslu přílohy č. 1 Metodického pokynu FAÚ č. 7 Finančního analytického úřadu ze dne 9. října 2020 určeného povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. 1 – tzv. Opatření vůči politicky exponovaným osobám:

1) všichni velvyslanci ČR,

2) všichni generální konzulové ČR,

3) všichni chargé d’affaires ČR,

4) všichni čeští poslanci Evropského parlamentu,

5) všichni čeští členi Evropské komise,

6) všichni čeští soudci Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného

mezinárodního soudu,

7) všichni zástupci České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO), OECD, WTO,  EUROPOL, MOV a OBSE (dále jen „Politicky exponované osoby“).

8) sdělte prosím, kde lze kompletní soupis či seznam Politicky exponovaných osob, jak jsou tyto definovány výše, nalézt (včetně údaje o jejich datu narození) a to tak, aby k těmto datům bylo možno přistupovat přes rozhraní API, resp. XML rozhraní či jiného rozhraní pro vyhledání subjektů a zpřístupnění jejich veřejných údajů ze zdrojových registrů.

Odpověď k bodu 1, 2 a 3

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informace v části požadavku na jméno a příjmení všech osob ve funkci velvyslance ČR, generálního konzula ČR a chargé d´affaires ČR za období od 1.12017 až doposud. MZV informaci poskytuje ve formě tabulky (viz příloha). V rozsahu, ve kterém se domáháte přiřazení dat narození u všech těchto osob, MZV žádost odmítlo dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s poukazem na  čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále „Listina“), čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

Odpověď k bodu 4, 5, 6 a 7

MZV nemůže poskytnout informaci o požadovaných osobách, neboť tyto nejsou jejími zaměstnanci. Povinný subjekt nemá k dispozici požadované informace a jedná se tak dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o neexistující informaci.

 

Odpověď k bodu 8

MZV nemá k dispozici Kompletní soupis či seznam Politicky exponovaných osob.

Tazatelem zmiňovaný zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ani Metodický pokyn Finančního analytického úřadu ze dne 9. října 2020 vytváření takovéhoto seznamu neukládá. 

.