Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Žádost ze dne 24. 1. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 24. 1. 2019, kterou požadujete poskytnutí následujících informací:

a) Kolik občanů České republiky ke dni podání této žádosti vykonává trest odnětí svobody uložený jim soudy cizích států (dále jen „třetí státy“) na území třetích států, tj. nevykonávají takto uložený trest odnětí svobody na území České republiky?

b) V jakých konkrétních třetích státech vykonávají jednotlivé osoby dle odst. a) uložené tresty odnětí svobody?

c) Za jaké trestné činy, resp. jejich odpovídající skutkové podstaty dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákoník (dále jen ,,TZ 1961“). nebo zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen ,,TZ_2009“), byly jednotlivé osoby dle odst. a) ve třetích státech k trestu odnětí svobody odsouzeny?

d) Jaké výměry trestu odnětí svobody byly soudy třetích států uloženy jednotlivým osobám dle odst. a)?

e) Kolik občanů České republiky dle odst. a) bylo vydáno třetími státy k výkonu trestu odnětí svobody uloženého soudy třetích států do České republiky ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci?

f) Za jaké trestné činy, resp. jejich odpovídající skutkové podstaty dle TZ 1961 nebo TZ 2009, byly jednotlivé osoby dle odst. e) v třetích státech k trestu odnětí svobody odsouzeny?

g) Jaké výměry trestů odnětí svobody byly soudy třetích států uloženy jednotlivým osobám dle odst. e)?

h) Došlo v jednotlivých případech popsaných v odst. e) k přizpůsobení trestů odnětí svobody uložených soudy třetích států? Pokud ano, jakým konkrétním způsobem byly jednotlivé tresty odnětí svobody přizpůsobeny?

i) V jakém roce byly jednotlivé osoby dle odst. e) k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky vydány?

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací.

K Vašim otázkám ohledně problematiky odsouzených občanů České republiky v zahraničí Vám sdělujeme, že konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR vede statistiku o počtech zadržených občanů ČR v zahraničí. Musíme ale podotknout, že tato čísla nemohou být kompletní z důvodu, že orgány cizích států nás podle Vídeňské úmluvy o konzulárních informují pouze v případě, pokud o to uvedený státní příslušník požádá.

Tuto klauzuli najdete ve vyhlášce č. 32/1969 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, v článku 36, bodu 1b).

V příloze Vám dále zasíláme statistické údaje, které jsou dostačující k odpovědi na Vaše otázky pod body a), b) a c). Na listu 1 jsou uvedeny údaje o počtech zadržených osob podle zastupitelských úřadů a zemí. V tabulce nejsou uvedeny zastupitelské úřady, které nehlásily žádného zadrženého občana ČR. Na listu 2 jsou souhrnné počty zadržených občanů ČR v zahraničí za poslední roky. Údaje z roku 2018 zatím nejsou zpracovány.
V rozsahu, ve kterém se domáháte odpovědí na body d) až i) MZV žádost odmítlo dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V podrobnostech Vás odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. 103046-4-II/2019-TO, které zasíláme doporučeně písemnou cestou.

přílohy

Statistiky 333 kB xls (Excel tabulka) 8.2.2019

.