Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o ZÚ Bratislava

 

Žádost ze dne 19. 2. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 19. 2. 2019, kterou požadujete poskytnutí následujících informací: 1. Která osoba v rámci působnosti ZÚ ČR v Bratislavě stanovuje pravidla, za nichž jsou zájemci oprávněni sjednávat termín k osobnímu podání žádosti o pobytové oprávnění. 2. Která osoba v rámci působnosti ZÚ ČR v Bratislavě stanovuje kapacitu příjmu žádostí o pobytová oprávnění, které v každém kalendářním měsíci ZÚ ČR v Bratislavě přijme a podle jakých konkrétních pravidel. V jaký okamžik se stanovuje kapacita náběru žádostí o pobytová2oprávnění na následující kalendářní měsíc v případě, kdy dojde k vyčerpání stanovené kapacity pro příjem žádostí o pobytová oprávnění. 3. Jaká byla na ZÚ ČR v Bratislavě v měsících listopad 2018, prosinec 2018, leden 2019 a únor 2019 stanovena kapacita pro příjem žádostí o:- zaměstnaneckou kartu- o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny- o povolení k trvalému pobytu- o dlouhodobá víza4. Jaká je stanovena kapacita pro příjem žádostí pro březen 2019 o:- zaměstnaneckou kartu- o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny- o povolení k trvalému pobytu- o dlouhodobá víza5. V případě, kdy dojde k vyčerpání kapacity pro stanovení termínů pro osobní podání žádostí o pobytová oprávnění, od kterého konkrétního dne jsou zájemci o pobytová oprávnění, oprávněni opětovně sjednávat termín k osobnímu podání žádosti o pobytová oprávnění. 6. V týdnu od 18. 2. není možné, aby se zájemci o termín k osobnímu podání žádosti o pobytové oprávnění objednali způsobem výše uvedeným, neboť je telefonní linka nedostupná a z důvodu onemocnění v rodině pracovnice, která telefonické žádosti o sjednání termínu vyřizuje, nebude podle sdělení pracovnice ZÚ ČR v Bratislavě možné se způsobem uvedeným výše do konce týdne (22.2.2019) objednat k podání žádostí o pobytová oprávnění. Vzhledem k tomu, že výše uvedený postup shledávám za protiústavní, neboť odporuje právu na spravedlivý proces zakotvenému v čl 36/1 LPS, žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 možné sjednat na ZÚ ČR v Bratislavě termín k osobnímu podání žádosti o pobytové oprávnění tak, aby nedošlo k porušení práv zájemců zakotvených v čl. 36/1 LPS.“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Ad 1) Pravidla sjednávání schůzek pro osobní podání žádosti o vízum (v souladu s § 169f zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR) stanoví vedoucí konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě.  Tato pravidla jsou jednotná po všechny zájemce o sjednání termínu k podání žádosti na zastupitelském úřadu v Bratislavě.

Ad 2) Kapacita zastupitelského úřadu pro podání žádostí závisí na personálních a tedy i kapacitních možnostech zastupitelského úřadu a je stanovena vedoucím konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Informace o objednávání, včetně kapacity zveřejňuje zastupitelský úřad na svých webových stránkách.

Ad 3) Je nutno uvést, že činnost ZÚ Bratislava je primárně zaměřena na konzulární činnost pro občany České republiky. Kapacita ZÚ Bratislava pro podání žádosti o pobytové oprávnění v měsících listopad až únor 2019 byla stanovena na 20 žádostí týdně (tj. cca 80 žádostí měsíčně, dle počtu pracovních dnů určených pro objednávání v měsíci) pro všechny druhy dlouhodobých pobytových titulů. Nejsou stanoveny zvláštní sloty pro jednotlivé druhy pobytového oprávnění.

Ad 4) Kapacita ZÚ Bratislava pro podání žádostí na měsíc březen 2019 je stanovena na 32 žádostí týdně (tj. cca 128 žádostí měsíčně, dle počtu pracovních dnů určených pro objednávání v měsíci) pro všechny druhy dlouhodobých pobytových titulů. Nejsou stanoveny zvláštní sloty pro jednotlivé druhy pobytového oprávnění.

Ad 5) V současné době zastupitelský úřad v Bratislavě nabízí termíny sjednání schůzky pro podání žádostí nejdéle na 60 dnů předem. V případě vyčerpání termínů na toto období je žadatel na telefonní lince informován o datu příštího objednávání.  Zpravidla se jedná o další pracovní den objednávání, tj. v případě vyčerpání kvóty v pondělí probíhá následující objednávání v úterý. V případě změny je žadatel informován na webových stránkách úřadu a také přímo telefonicky při žádosti o sjednání termínu. Z důvodu zamezení jakýchkoliv pochybností zastupitelský úřad na svých webových stránkách tento systém podrobněji popíše.

Ad 6) V době od 18.02.2019 do  došlo k mimořádné situaci na zastupitelském úřadu v Bratislavě v důsledku pracovní neschopnosti většiny pracovníků  konzulárního a vízového oddělení a  bylo tedy nutné pozastavit objednávání žadatelů. O této skutečnosti byla veřejnost informována prostřednictvím úřední desky a webových stránek úřadu a to ihned poté, jakmile se úřad o nutnosti omezení své činnosti dozvěděl. Současně ZÚ výše zmíněnými způsoby informoval veřejnost, že od 25.2.2019 bude vízový úsek opět registrovat žadatele o pobytová oprávnění.  Tím pádem nedošlo k žádnému výpadku termínů pro podání žádostí, neboť dne 25.2.2019 se objednávalo v navazujících termínech tak, aby byla využita celá kapacita ZÚ pro podávání žádosti.

Tento postup nelze označit za protiústavní a porušující čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, mimo jiné i z toho důvodu, že jak uvedl Nejvyšší správního soudu v bodě 14 rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Azs 312/2017 „správní úřad při výkonu své pravomoci v zahraničí nemá stejné technické a personální možnosti jako správní úřady na území České republiky“. Zároveň odkazujeme na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 3 A 131/2018, kdy  soudní orgán posuzoval skutkově obdobný případ a na základě závěrů uvedených v bodech 26, 31 a 32 rozsudku lze konstatovat následující. Ačkoliv ze zákona mají cizinci právo podat žádost o pobytové oprávnění, nelze z tohoto oprávnění dovozovat, že v každý okamžik musí být žadatelům o stanovení termínu vyhověno, zejména v případě velkého zájmu žadatelů. Jestliže byli žadatelé informováni o skutečnosti, že sice v týdnu od 18.2.2019 není možné z kapacitních důvodů objednávání termínů k podání žádosti, ale objednávacího systému lze využít znovu v týdnu od 25.2.2018, neznamená to, že žadatelé byli zbavení možnosti podání žádosti. Ze závěrů Městského soudu v Praze je logicky třeba dovodit skutečnost důležitou pro činnost zastupitelského úřadu, že v každém okamžiku nemusí být žadatelům umožněno objednat si termín k podání žádosti, neboť všechny termíny určené pro podání žádosti byly řádně objednány.

.