Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přeprava lidských pozůstatků

 

Žádost ze dne 21. 5. 2018.

Žádám MZV podle zák. č. 106/1999 Sb. o poskytnutí této informace (s odkazem na zprávu MZ ČR v příloze):

  • Jak uplatňuje MZV ČR  svoji kompetenci – udělení souhlasu v případě úmrtí fysické osoby – občana  nečlenského státu tzv. Berlínské úmluvy ze dne 10.02.1937 (vyhl. č. 44/1938 Sb.) a tzv. Štrasburské dohody ze dne 26.10.1973 (Oznámení č. 22/2012 Sb. m. s.) a § 9 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a …,
  • jakou formu (správní rozhodnutí – opatření – stanovisko etc.) takové rozhodnutí MZV má,
  • jaké podklady MZV požaduje předložit pro vydání/vystavení takové listiny.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Přeprava lidských pozůstatků, na kterou se vztahují mezinárodní smlouvy, jimž je Česká republika vázána, se provádí způsobem upraveným těmito smlouvami. Průvodní list k přepravě lidských pozůstatků, potřebný podle příslušné mezinárodní smlouvy, vydává krajská hygienická stanice.

Dojde-li na území České republiky k úmrtí cizího státního příslušníka státu, který příslušnou mezinárodní smlouvou není vázán, je pro přepravu těla zemřelého nutný souhlas diplomatické mise nebo konzulárního úřadu příslušného k zastupování zájmů daného státu v České republice, a to na základě předložení dokladu o úmrtí a potvrzení o tom, že proti přepravě není námitek z hlediska trestněprávního nebo zdravotního, zejména že osoba, která má být přepravována, nebyla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí.

Konzulární odbor MZV na repatriaci těl zemřelých v České republice, kteří mají být mezinárodně přepravovány do cílové země , která neratifikovala ani jednu z příslušných mezinárodních dohod, spolupracuje se zastupitelskými úřady cizího státu pouze v případě, nesídlí-li tyto úřady na území ČR. Obdobně jako MZV napomáhá matričním úřadům ČR při oznámení úmrtí úmrtním listem zastupitelskému úřadu cizího státu v ČR, není-li tento úřad na jeho území. V ostatních případech, je-li zastupitelský úřad na našem území, je povinností provozovatele pohřební služby obrátit se přímo na zastupitelský úřad cizího státu se žádostí o povolení převozu těla zemřelého.

S ohledem na výše uvedené a v souvislosti s dotazem proto sdělujeme, že ve věci udělení souhlasu v případě úmrtí fyzické osoby – občana nečlenského státu tzv. Berlínské úmluvy a Štrasburské dohody MZV žádnou kompetenci neuplatňuje, žádné rozhodnutí v této věci nevydává, a tudíž nepožaduje předložení žádných podkladů.

.