Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příspěvkové organizace MZV

 

Žádost ze dne: 2.3.2021

„1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.

3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

9. Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?“

sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo
a rozhodlo o poskytnutí informací.

 

Odpověď:

odpověď k bodu 1

Diplomatický servis

Václavské nám. 49, 111 21 Praha 1

IČ 00000175

 

 

Česká centra

Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1

IČ 48546038

 

Kancelář účasti ČR na Všeobecné výstavě EXPO

Rytířská 31, 110 00 Praha 1

IČ 68378637

 

Zámek Štiřín

Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice

IČ 62933906

 

Bližší údaje o příspěvkových organizacích lze nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/organizace_v_pusobnosti/index.html

 

odpověď k bodu 2

Povinným subjektem nebyla ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb. založena žádná právnická osoba.

 

odpověď k bodu 3

Povinným subjektem nebyla založena žádná právnická osoba, která nespadá pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.

 

odpověď k bodu 4

V roce 2020 byla uzavřena pouze 1 smlouva na vertikální spolupráci:

Název: Rámcová smlouva o poskytování informačních a komunikačních služeb

Dodavatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace, se sídlem Václavské náměstí  49/816, 111 21 Praha 1, IČO: 00000175

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Ministerstvo zahraničních věcí předpokládá příspěvek na provoz na rok 2021 ve prospěch Diplomatického servisu ve výši 65 mil. Kč.

odpověď k bodu 5

V roce 2020 nebyla uzavřena žádná smlouva na horizontální spolupráci, která by jinak splnila kritéria nadlimitní veřejné zakázky.

odpověď k bodu 6

3 nejvýznamnější zakázky, které byly zadány v roce 2020. Za nejvýznamnější zakázky žadatel považuje nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že za veřejnou zakázku se považuje rovněž koncese na služby dle § 2 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), a to i v případě, kdy Ministerstvo zahraničních věcí nehradí koncesionáři žádnou část úplaty za poskytované služby.

  1. Název: Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá víza v Ruské federaci

Veřejná zakázka byla zadávána v NEN, dle § 129 ZZVZ.

Dodavatel: VF Worldwide Holdings Ltd., Plot, No. JLT-PH1-G2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE, IČO: DMCC 97249

Předpokládaná hodnota koncese: 1 164 548 580 Kč

 

  1. Název: Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR

Dodavatel: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681

Skutečná hodnota zakázky: 222 542 140 Kč bez DPH

Veřejná zakázka byla zadávána v NEN, dle § 56 ZZVZ

  1. Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání v rámci REŽIMU UKRAJINA

Veřejná zakázka byla zadávána v NEN, dle § 129 ZZVZ.

Dodavatel: VF Worldwide Holdings Ltd., Plot, No. JLT-PH1-G2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE, IČO: DMCC 97249

Předpokládaná hodnota koncese: 102 560 000 Kč

 

odpověď k bodu 7

Ministerstvo zahraničních věcí využívá k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. také na právní služby na základě výzvy k podání nabídky, Národní elektronický nástroj (NEN).

Skutečně uhrazenou cenu za konzultační, právní a poradenské služby, s uvedením konkrétních poskytovatelů právních služeb, uveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí na webové stránce:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/poradci_a_poradni_organy.html

odpověď k bodu 8

Povinnému subjektu není nadřízena žádná organizační složka státu.

odpověď k bodu 9

Organizační struktura je uveřejněna na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí:

Organizační struktura ministerstva | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Tabulka s počty zaměstnanců jednotlivých sekcí, odborů a oddělení je součástí přílohy.

odpověď k bodu 10

Internetová adresa profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-14353456/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-14353456

.