Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum agentury STEM – Rusko

 

Žádost ze dne: 16.2.2021

Dotaz:

Materiál, který vznikl na základě níže odkazované smlouvy a rovněž sdělení důvodu, proč byl zadán: https://www.hlidacstatu.cz/Detail/13682836 ?“

Odpověď:

Vzhledem k rostoucí asertivitě Ruské federace v zahraniční politice zadalo MZV společnosti STEM v rámci širší smlouvy vytvoření mj. monotématického průzkumu veřejného mínění a hlubší analýzy postojů české společnosti na toto téma. Cílem bylo získat data mj. o tom, zda a jak Češi vnímají vztahy mezi zeměmi, která dílčí témata považují za důležitá nebo problematická, zda chápou význam sankcí či provázanost tuzemských demokratických hodnot s prosazováním ochrany lidských práv v zahraničí.

Data jsme využili v rámci průběžné aktualizace diplomatické strategie
v bilaterálních vztazích. Poskytla také cenné poznatky pro zlepšení komunikace jednotlivých kroků MZV v rámci česko-ruských vztahů.

6. Reparace Německo

Dotaz:

Po ukončení druhé světové války byla stanovena Pařížskou reparační dohodou Německu povinnost platit válečné reparace. Žádám Vás tímto o zaslání/sdělení informací o výši reparací pro Československou republiku a jakým způsobem byla částka v korunách stanovena včetně fotokopií právních dokumentů toto stanovujících.“

 

Odpověď:

 

Česká republika se jako nástupnický stát Československa nikdy nevzdala nároku na válečné reparace, které byly vymezeny v pařížské Dohodě o reparacích od Německa, dojednané dne 21. prosince 1945, jejíž smluvní stranou bylo i tehdejší Československo.

Text dohody naleznete online např. zde:

https://www.zakony.cz/zakony/2020/1/zakon-150-1947-Sb-dohoda-o-reparacich-od-nemecka-o-zalozeni-mezispojeneckeho-reparacniho-uradu-a-o-vraceni-menoveho-z-SB1947150

V této souvislosti je dále relevantní politický závazek z Česko-německé deklarace
o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997. V části IV. této deklarace oba státy prohlásily, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými
a právními otázkami pocházejícími z minulosti. V tomto duchu obě strany od té doby důsledně postupují.

 

Neexistuje obecná mezinárodní právní úprava, která by stanovila způsob a výši úročení reparačních nároků. Dále neexistuje právní úprava, která by určovala, v jaké měně a v hodnotě z jakého roku by měla být vyjadřována výše válečných škod, resp. výše nároku na reparace.

Na pařížské konferenci o reparacích byl československou stranou uplatněn nárok ve výši 11,6 miliard USD v hodnotě z r. 1938. Dle výsledné dohody (část I., článek 1 – Německé reparace) má každá ze signatárních zemí dohody nárok na reparace dvou kategorií:

•          kategorie A, zahrnující všechny druhy německých reparací vyjma ty, které jsou zahrnuty v kategorii B

•          kategorie B, zahrnující všechno průmyslové a jiné provozní zařízení odvezené z Německa, jakož i námořní obchodní lodě a plavidla pro vnitrozemskou dopravu

„Tabulka podílů“ přisuzuje Československu podíl 3% v kategorii A a 4,3%
v kategorii B. 

Československý nárok tedy nebyl vyjádřen konkrétní absolutní částkou, ale procentuálním podílem na reparacích získaných všemi signatárními zeměmi, za jehož základ byly vzaty nároky uplatněné jednotlivými účastnickými zeměmi.

Pro informaci doplňujeme, že Československo se na pařížské konferenci v r. 1945 rozhodlo neuplatnit nárok na náhradu válečných škod ve výši 285 miliard Kč
(v hodnotě z r. 1938) nad rámec výše uvedené uplatněné částky.

MZV bohužel nedisponuje jinými než výše uvedenými informacemi o výši reparačního nároku.

K Vašemu závěrečnému dotazu bychom rádi upozornili na skutečnost, že závěrečný dokument z Postupimské konference konané ve dnech 17. července až 2. srpna 1945
i informace k tzv. Pařížské dohodě o reparacích od Německa z ledna 1946 jsou uveřejněny na webových stránkách MZV ČR pod následujícím odkazem:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/druha_svetova_valka_a_jeji_dusledky/dokumenty/parizska_dohoda_o_reparacich.html

.