Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V4 - fond

 

Žádost ze dne 2.2.2021

Žádost ze dne 2.2.2021

Dotaz:

„obracím se na vás s žádostí o poskytnutí informace ve smyslu § 4 odst. 1 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jistě není třeba vysvětlovat, proč se obracím na Ministerstvo zahraničních věcí, které je věcně příslušné k této problematice dané kompetenčním zákonem. Zároveň je český ministr zahraničních věcí zástupcem České republiky v nejvyšším orgánu mezinárodní organizace Visegrad Fund, a to Conference of Ministers of Foreign Affairs (dále již jen „Konference ministrů zahraničních věcí“) ve smyslu čl. 6 Statutu Visegrad Fund.

1. Konkrétně vás žádám o zaslání jmenného seznamu osob zasedajících v orgánu Council of Ambassadors (dále již jen „Rada vyslanců“). Tato informace není překvapivě na oficiálních webových stránkách této mezinárodní organizace spolufinancované českými daňovými poplatníky uvedena.

2. Dále vás žádám o informaci, kdy naposledy došlo k volbě členů orgánu Rady vyslanců, a na základě jakého mechanismu dochází k obměně orgánu Rady vyslanců a na základě jakého vnitřního předpisu se tak děje?

3. Dále vás žádám o informaci, proč mezinárodní organizace Visegrad Fund na svých oficiálních webových stránkách nemá zveřejněny výroční zprávy za následující roky: 2013, 2014, 2016, 2017 a 2019, ačkoliv je povinností orgánu Rady vyslanců předkládat Konferenci ministrů zahraničí ke schválení ve smyslu čl. 18 Statutu Visegrad Fund? Jak k dané situaci bude přistupovat český ministr zahraničí, který je zástupcem ČR v nejvyšším orgánu této mezinárodní organizace?

4. Dále vás žádám o zaslání aktuálního jednacího řádu Rady vyslanců.

5. Dále vás žádám o zaslání informace, jakou smluvní odměnou jsou členové Rady vyslanců finančně ohodnocováni za svou činnost. Na základě jakého rozhodnutí či vnitřního předpisu se tak činí?

Předem děkuji za poskytnuté informace.“

 

Odpověď:

ad 1  - Rada velvyslanců je výkonným řídícím orgánem Mezinárodního visegrádského fondu a zasedá dle potřeby několikrát ročně. Jejími členy jsou velvyslanci zemí V4, kteří jsou vedoucími zastupitelských úřadů v zemi, která v daném kalendářním roce předsedá Konferenci ministrů Mezinárodního visegrádského fondu. ČR tedy pro letošní rok zastupuje v Radě velvyslanců velvyslanec ČR na Slovensku pan Tomáš Tuhý. Maďarsko velvyslanec Tibor Petö, Polsko velvyslanec Krzysztof Strzalka a Slovensko národní visegrádský koordinátor, kterým je pracovník  MZVEI Slovenska pan Gabriel Szöke. V případě potřeby mohou být velvyslanci zastoupeni na zasedání svými zástupci z příslušného zastupitelského úřadu, předsednická země jiným pracovníkem daného MZV.

ad 2 – Členové Rady velvyslanců nejsou voleni, ale jsou do této funkce jmenováni z titulu své funkce jako vedoucí zastupitelských úřadů v příslušné zemi působnosti, která je v té době předsednickou zemí MVF. Rotace předsednictví ve fondu MVF je odlišná od předsednictví ve V4 skupině (VII/2020 - VI/2021 Polsko). V r. 2020 bylo předsednickou zemí MVF Polsko, v r. 2021 je to Slovensko.

ad 3 - Mezinárodní visegrádský fond nemá povinnost zveřejňovat na svých webových stránkách výroční zprávy. Podrobné informace o aktivitách MVF včetně statistik jsou zveřejněny na webových stránkách MVF www.visegradfund.org. Všechny výroční zprávy MVF byly nicméně řádně předloženy MZV zemí V4 a následně jimi odsouhlaseny. Na základě Vašeho podnětu a v rámci zvýšení transparentnosti ale zvážíme, po konzultaci s MZV ostatních zemí V4, doporučit sekretariátu MVF, aby zveřejnil na svých webových stránkách chybějící výroční zprávy (2013, 2014, 2016 a 2017), event. jejich výtahy, bez informací interního charakteru. (Zpráva za rok 2019 zveřejněna byla, zpráva za rok 2020 je ještě ve stádiu finalizace).

ad 4 - Vzhledem k tomu, že členové Rady velvyslanců MVF jsou zaměstnanci příslušných ministerstev zahraničních věcí zemí V4, má jednací řád MVF charakter interního dokumentu, který není zveřejňován. Jeho obsah vychází z příslušné pasáže Statutu MVF.

ad 5 - Účast na zasedání Rady velvyslanců je součástí pracovních povinností velvyslanců, případně jejich zástupců, a není nijak honorována.

.