Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VISAPOINT – informace k podání žádosti

 

1. Na oficiálních webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí je k registraci v systému VISAPOINT uvedeno:

„Pro jaké typy pobytových oprávnění je systém VISAPOINT využíván?

Systém VISAPOINT může být využíván pro registraci k podání žádostí o všechny pobytové tituly (tj. schengenská víza, dlouhodobá víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt a u přenosu pobytového povolení do nového cestovního dokladu). Některé zastupitelské úřady využívají systém Visapoint pouze pro některé typy pobytových oprávnění, resp. jen pro některé účely pobytu. Při provedení registrace je na první straně formuláře žádosti („Výběr zastupitelského úřadu/generálního konzulátu“) kolonka „Účel pobytu“. Po jejím rozkliknutí se zobrazí nabídka pobytových oprávnění, na které je možné se na daném zastupitelském úřadu registrovat.“

Z uvedeného vyplývá, že systém VISAPOINT může být využíván k registraci podání žádosti o pobytové tituly. Z jazykového výkladu plyne, že je volbou žadatele o pobytové oprávnění, zda zvolí registraci v systému VISAPOINT a sjedná si k podání žádosti o pobytové oprávnění schůzku na příslušném konzulárním úřadě na konkrétní den a hodinu nebo využije úředních hodin konzulárního úřadu a svoji žádost o příslušné pobytové oprávnění podá v předem určených dnech a stanovených úředních hodinách.

Na uvedené webové stránce MZV je však dále také uvedeno naprosto odlišné stanovisko:

„Je možné podat žádost bez předchozí registrace v systému VISAPOINT?

Na zastupitelských úřadech, kde byl již spuštěn systém internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění, není možné podat žádosti u národních pobytových titulů (dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu) bez předchozí registrace v systému. Výjimkou je fakultativní registrace u přenosu pobytového povolení do nového cestovního dokladu a u schengenských víz či u rodinných příslušníků občanů EU. Upozorňujeme, že výjimky z registrace nejsou v zásadě povolovány.“

Na kterých konkrétních zastupitelských úřadech ČR je umožněna žadateli o pobytové oprávnění – národní pobytové tituly, volba registrace v systému VISAPOINT nebo alternativa podání žádosti o národní pobytový titul bez sjednání schůzky v systému VISAPOINT.

Na základě jakého konkrétního ustanovení a zákona je dána povinnost podání žádosti o národní pobytový titul pouze prostřednictvím registrace v systému VISAPOINT, tak je uvedeno na výše citovaných webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

2. Dovoluji si požádat o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení toho, jakým způsobem postupovat v případě, kdy je stanovena povinnost podání žádosti o pobytové oprávnění po předchozí registrace v systému VISAPOINT, a žádost o národní pobytový titul (trvalý či dlouhodobý pobyt) je podávána způsobem stanoveným v ust. § 36 odst. 4 z.č. 500/2004 Sb., tedy prostřednictvím telefaxu, dálnopisu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného podpisu.

3. Konkrétně žádám o informaci, s ohledem na osobní účast při podání žádosti danou ust. § 169 odst. 14 z.č. 326/1999 Sb., jakým způsobem lze žádost podanou způsobem dle ust. 36 odst. 4 z.č. 500/2004 Sb. v příslušné lhůtě doplnit, neboť systém VISAPOINT s takovou variantou nepočítá, a to přesto, že správní řád takový postup umožňuje, tedy konkrétně žádám o sdělení, zda je nutná i k potvrzení žádosti podané postupem dle § 36 odst. 4 z.č. 500/2004 Sb., a to do 5 dnů od jejího podání telefaxem, dálnopisem nebo veřejnou datovou sítí bez použití zaručeného podpisu, registrace v systému VISAPOINT nebo lze využít příslušných úředních hodin dotčeného zastupitelského úřadu.

ad 1. Informace na webových stránkách MZV

Informace poskytnuté na webových stránkách MZV nejsou v rozporu. U první informace je uvedeno, pro jaká pobytová oprávnění může být systém Visapoint na zastupitelských úřadech využíván. Nejedná se však o využívání závislé na vůli žadatele o pobytové oprávnění, ale o využívání systému ze strany jednotlivých zastupitelských úřadů. Na těchto úřadech může být systém využíván pro všechny či jen některé pobytové tituly. S ohledem na mylný původní předpoklad pisatele je tudíž i mylný „jazykový výklad“.

S ohledem na uvedené nejsou citované informace na webových stránkách v rozporu, neboť zatímco jedna obecně hovoří o možnostech využívání systému Visapoint, druhá, v reakci na dotazy veřejnosti, specifikuje konkrétní využití systému pouze v případě pobytových oprávnění delších než 90 dnů a u rodinných příslušníků občanů EU a přenosu pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu.

ad 2. Povinnost osobního podání žádosti dle § 169 odst. 14

Při podání žádosti o pobytová oprávnění musí žadatel splnit zákonem stanovené podmínky. Takovou podmínkou je též povinnost osobního podání žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu dle ustanovení § 169 odst. 14 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (cizinecký zákon), k jejíž realizaci slouží úřední hodiny zastupitelského úřadu, které jsou stanoveny zastupitelským úřadem. Pro jednotlivé úkony v rámci výkonu konzulárních funkcí mohou být úřední hodiny rozděleny. Pro některé z těchto úkonů, konkrétně pak pro podání žádostí o dlouhodobá víza, povolení k dlouhodobému a povolení k trvalému pobytu, je některými zastupitelskými úřady stanovena povinnost předchozí registrace termínu (konkrétní hodiny návštěvy) v rámci příslušné části úředních hodin v systému Visapoint. Je-li zákonem stanovena povinnost podat žádost osobně na zastupitelském úřadu, lze ji vykonat pouze v úředních hodinách. Systém Visapoint není tudíž nic jiného než elektronické úřední hodiny zastupitelského úřadu.

Při absenci zákonné úpravy úředních hodin (a tudíž nemožnosti stanovit v cizineckém zákoně odchylky od správního řádu) je Visapoint rezervačním systémem k osobnímu podání žádostí na zastupitelském úřadě v úředních hodinách rovným, přímým a nediskriminačním způsobem.

ad 3. Podání žádosti

Ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovuje, že účastník řízení má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu může jako podpůrce napomáhat při rozhodování.

Ustanovení § 169 cizineckého zákona stanovuje výjimky ze správního řádu. Jednou z těchto výjimek je povinnost osobního podání žádosti dle věty první § 169 odst. 14 cizineckého zákona. S ohledem na povinnost osobního podání žádosti je u zastupitelského úřadu, kde byl již spuštěn systém Visapoint, povinná registrace, tj. sjednání termínu podání žádosti v rámci úředních hodin zastupitelského úřadu. Vzhledem k uvedenému povinnost osobního podání vylučuje podání dle § 37 odst. 4 správního řádu.

V případě, že zastupitelský úřad z moci úřední nebo na žádost upustí od osobní přítomnosti žadatele při podání žádosti dle věty druhé § 169 odst. 14 cizineckého zákona, žadatel se následně neregistruje k osobnímu podání žádosti v systému Visapoint. V takovémto případě je možné podání žádosti o upuštění od osobního podání spojené se žádostí o pobytové oprávnění dle § 37 odst. 4 správního řádu v souladu se splněním dalších podmínek podání stanovených cizineckým zákonem.

.