Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza Chicago

 

Žádost ze dne: 2.3.2021

„Generálním konzulátem České republiky v Chicagu nám bylo dne 2. 3. 2021 sděleno, že tento „dle nedávné instrukce Ministerstva zahraničních věcí“ může přijímat poštou bez odůvodnění některé žádosti o dlouhodobé vízum a o dlouhodobá pobytová oprávnění.

Obdobným způsobem pak tyto případy, kdy ze strany státních příslušníků vyjmenovaných zemí není vyžadováno osobní podání u žádosti o dlouhodobé vízum od 1. 2. 2021, vymezují i samotné stránky Generálního konzulátu České republiky v Chicagu

(https://www.mzv.cz/chicago/en/consular_information/long_term_residence_permit/information_about_a_possibility_to.html), tyto ovšem již nijak neoznačují
a neodkazují na konkrétní „instrukci“, popřípadě prováděcí předpis Ministerstva zahraničních věcí. Ty přitom nejsou ani dohledatelné na samotných stránkách MZV či Generálního konzulátu.

S ohledem na tyto skutečnosti Vás tedy žádáme o poskytnutí takového dokumentu, který by výše uvedené výjimky upravoval, popřípadě o zaslání odkazu na webové stránky, kde by bylo možné takové opatření či instrukci Ministerstva zahraničních věcí ČR samostatně dohledat.“

Odpověď:

Možnost podat žádost o dlouhodobé pobytové oprávnění bez udání důvodů cizincem a bez jeho osobní přítomnosti (pozn.: pouze v případě přesně vymezených typů žádostí a pouze pro státní příslušníky těch zemí, na které se nevztahuje povinnost odevzdat otisky prstů při podání žádosti) vychází ze Zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky
v aktuálním znění, konkrétně z § 169d odst. 3, který zní jako celek následovně:

 „Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti osobního podání žádosti upustit, pokud současně s doručením žádosti cizinec doloží důvody pro upuštění od povinnosti osobního podání žádosti. Řízení je v případě podle věty první zahájeno dnem, kdy žádost došla zastupitelskému úřadu. Neupustí-li zastupitelský úřad v případě podle věty první od povinnosti osobního podání žádosti, řízení o žádosti usnesením zastaví. Zastupitelský úřad může od povinnosti osobního podání žádosti upustit také bez uvedení důvodů cizincem, jsou-li mu důvody pro toto upuštění známy z jeho úřední činnosti, nebo může učinit na své úřední desce prohlášení, že od povinnosti osobního podání žádosti upouští pro určitý druh žádostí o pobytová oprávnění podaných v budoucnu, a to zejména v případech, pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu.“

V souladu s výše uvedeným zveřejnil nedávno GK Chicago na své úřední desce umístěné na webu informaci, že od 1. 2. 2021 je určitým žadatelům o určitá pobytová oprávnění umožněno podávat žádosti bez osobní přítomnosti.

.