Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízový proces při řízení o schengenských vízech

 

K žádosti o informace týkající se vízového procesu při řízení o schengenských vízech sdělujeme následující:

1) jsou podle Vás finanční prostředky potvrzené bankou a ověřené státním úřadem (cizinecká policie) dobrým předpokladem pro NEzamítnutí žádosti z tohoto konkrétního důvodu?

Finanční prostředky, jako jednu z náležitostí k žádosti o schengenské vízum, dokládá primárně osoba žadatele dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“[1]), v platném znění. Výše finančních prostředků je dále stanovena v § 13 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Dostatečné finanční prostředky lze též doložit pozváním ověřeným službou cizinecké policie (dále jen „ověřené pozvání“). Pokud je originál ověřeného pozvání doložen se žádostí zastupitelskému úřadu ČR a obsahuje-li v dané věci příslušný závazek zvoucí osoby, je brána podmínka doložení dostatečných finančních prostředků k pobytu na území za splněnou.

Ověřené pozvání může tedy být jedním z podpůrných dokladů předkládaných k posouzení žádosti dle čl. 21 vízového kodexu. Stejně jako v případě ostatních podpůrných dokladů se z povahy věci nemůže jednat o listinu, na základě níž by bylo automaticky vízum uděleno, resp., která by zastupitelský úřad zbavovala povinnosti žádost před rozhodnutím, dle vízového kodexu, posoudit.  

2) jestli je v mezi body zamítnutí nejistota ohledně obživy a nákladů cizince, jaký podpůrný dokument krom prokázání finančních prostředků pro maximální délku pobytu (maximální dle pozvání, nikoli zamýšlenou dle žádosti o víza, která může být výrazně menší) je doporučený k dodání ambasádě?

Finanční prostředky lze z pohledu cizince doložit např. výpisem z účtu, kterým daná osoba disponuje. Prokázání finančních prostředků lze taktéž doložit prostřednictvím ověřeného pozvání (viz bod 1).

Ve Vietnamu byl dále schválen harmonizovaný seznam dokladů[2], který je závazný pro všechny státy Schengenu (dále jen „harmonizovaný seznam“) a jejich zastupitelské úřady v této zemi. Dle harmonizovaného seznamu je nutné finanční prostředky, pokud je žadatel v schengenském prostoru sponzorován a/nebo ubytován v soukromí doložit následujícími způsoby:

doklad žadatele o sponzorství / ubytování v soukromí pomocí formuláře daného státu (oficiální pozvání služby cizinecké policie),

  • originál zvacího/garančního dopisu,
  •  kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu sponzora/hostitele,
  • kopie povolení k pobytu v případě, že je sponzor/hostitel cizinec,
  • pokud nejsou finanční prostředky sponzora/hostitele doloženy jinak, výpisy z bankovního účtu, na kterých je uveden obrat za poslední tři měsíce.

3) jsou podle Vás nájemní smlouvy potvrzené notářem a ověřené státním úřadem (cizinecká policie) dobrým předpokladem pro NEzamítnutí žádosti z důvodu neurčitosti bydlení?

Udělování schengenských víz, včetně doložení vyžadovaných náležitostí, se řídí vízovým kodexem, dle jehož jednotlivých článků zastupitelské úřady v rámci vízového řízení postupují. Ubytování je možné, stejně jako finanční prostředky, doložit prostřednictvím ověřeného pozvání služby cizinecké policie. V takovémto případě je požadavek na doložení ubytování brán za splněný (viz bod 1). 

4) jestli je v mezi body zamítnutí nejistota ubytování cizince, jaký podpůrný dokument krom prokázání bydlení je doporučený k dodání ambasádě?

V příloze č. 2 vízového kodexu (Příkladmý seznam podpůrných dokladů) je uvedeno, že ubytování lze doložit pozváním od zvoucí osoby, pokud ubytování žadateli o vízum poskytuje, nebo pomocí dokladů z ubytovacího zařízení či jinými vhodnými doklady o předpokládaném ubytování.

Dle harmonizovaného seznamu lze doložit ubytování hotelovou rezervací, pronájmem dočasného bydlení, rezervací ubytování na koleji nebo při ubytování u rodiny či přítele dokladem o soukromém ubytování (pozvánkou) od hostitele.

5) jsou podle Vás probíhající studium žadatele dobrým předpokladem pro NEzamítnutí žádosti z důvodu nenavrácení žadatele do vlasti?

Čl. 14 odst. 1 písm. d) vízového kodexu stanovuje cizinci povinnost ve vízovém řízení u pobytů nepřesahujících 90 dnů doložit informace, které umožňují posoudit záměr žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o něž žádá.    

6) jestli je v mezi body zamítnutí nejistota ohledně návratu cizince před expirací víz, jaký podpůrný dokument krom prokázání současné utilizace je doporučený k dodání ambasádě?

Na shora uvedený čl. 14 vízového kodexu navazuje příloha č. 2 vízového kodexu, kde je uveden příkladmý seznam dokladů umožňující posouzení žadatelova záměru opustit území členských států. Jedná se např. o rezervaci jízdenky pro zpáteční či okružní cestu, doklad o finančních prostředcích v zemi bydliště, doklad o zaměstnání, výpisy z účtu, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující integraci v zemi pobytu, rodinné vazby a pracovní vztahy.

Dle harmonizovaného seznamu je nutné dále doložit v souvislosti s doklady prokazujícími integraci v zemi pobytu záznam registrace domácnosti. Tento doklad musí být z nedávné doby (ne starší tří měsíců) a musí být ověřen příslušným místním orgánem a přeložen (soudně ověřený překlad) do jednoho z úředních jazyků velvyslanectví nebo konzulátu, kde je žádost podána, nebo do jiného jazyka, který velvyslanectví nebo konzulát akceptuje.

7) je pozvání ty samé osoby několika osobami vhodný prostředek pro lepší pozici žadatele?

V případě žádosti o schengenské vízum je jedna zvoucí osoba, která žadateli zašle ověřené pozvání se závazkem ve věci ubytování a/nebo finančních prostředků, dostačující. Nicméně cizinecký zákon či vízový kodex neupravují možnost zaslání více ověřených pozvání na jeden termín návštěvy pro jednu zvanou osobu. S ohledem na uvedené je možné k jedné žádosti doložit neomezený počet ověřených pozvání od různých zvoucích subjektů.

8) je několikanásobné neúspěšné žádání o víza horší pro pozici žadatele?

Dle čl. 21. odst. 9 vízového kodexu nevede předchozí zamítnutí víza automaticky k zamítnutí nové žádosti. Každá žádost o schengenské vízum je posuzována individuálně, na základě všech informací, které jsou k dispozici. Relevanci takovýchto zjištění lze spatřovat např. v případě, že předchozí žádost byla zamítnuta jiným schengenským státem. Zastupitelský úřad v takovémto případě zjistí důvod záporného rozhodnutí o žádosti a v samotném řízení ověřuje, zda netrvají nadále příčiny, na základě kterých nebylo vízum uděleno.  

9) je pro turistické vízum vhodnější žádat o jeden vstup než o dva a více z hlediska šance na schválení?

Při rozhodnutí o udělení či neudělení schengenského víza není počet vstupů rozhodující. Pokud cizinec žádá o schengenské vízum pro více vstupů, zastupitelský úřad posuzuje, zda vízum celkově udělí a zvlášť posoudí, jestli žadatel splňuje podmínky pro udělení víza pro více vstupů dle čl. 24 odst. 2 vízového kodexu. V případě, že žadatel tyto podmínky nesplňuje, zastupitelský úřad mu může, pokud žádosti vyhoví a hodlá vízum udělit, vyznačit vízum jen pro jeden vstup.

10) jaký typ víza je vhodný pro žadatele, který je pozýván partnerem, se kterým momentálně nesdílí domácnost?

V případě schengenského víza, kde je žadatelem partner zvoucí osoby, se ve formuláři „Žádost o udělení schengenského víza“ zaškrtne kolonka v bodě 21. „Návštěva rodiny nebo přátel“.

11) je student VŠ posuzován jako potencionálně závadná osoba, u které jsou obavy ohledně návratu do své země?

Každý žadatel o schengenské vízum dokládá dle čl. 14 vízového kodexu informace, které umožňují posoudit záměr žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza. Žádost o schengenské vízum je posuzována dle všech doložených náležitostí a případného pohovoru se žadatelem. Doložení studia v zemi původu lze přijmout jako podpůrný dokument, nicméně se nejedná o jedinou skutečnost, kterou zastupitelský úřad před rozhodnutím o schengenském vízu posuzuje.

12) má ambasáda za pravděpodobné, že žadatel z "třetí země",  který je v posledním ročníku VŠ a má šanci na vysokoškolský titul, zahodí vzdělání, a nedostuduje, jenom aby okamžitě zůstal ve vysoce moderním českém státě, kde se změní na nekvalifikovaného příživníka?

K tomuto bodu žádosti nebude odpověď v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta, neboť se nejedná o informace, nýbrž o dotaz na názory pracovníků MZV.

13) má zvoucí osoba, která je pouze občan EU s přechodným pobytem v ČR, horší hodnověrnost, než zvoucí osoba, která je občan ČR s trvalým pobytem nebo občanstvím?

Při ověřeném pozvání cizince není národnost či občanství zvoucí osoby, která dlouhodobě pobývá v ČR, směrodatné.

14) je sňatek se žadatelkou na území cizího státu dobrý prostředek na zvýšení šance na získání víz?

V případě, že na území ČR hodlá cestovat rodinný příslušník občana EU, který tohoto občana následuje či doprovází, dokládá oproti klasické žádosti o schengenské vízum pouze cestovní doklad, vyplněnou žádost, fotografii a doklady prokazující existenci občana EU, rodinnou vazbu, resp. výkon práva volného pohybu osob.  Jedná se tedy do jisté míry o zvláštní režim, tak jak to předpokládá čl. 1 odst. 2 písm. a) vízového kodexu. Konkrétní informace k tomuto účelu schengenského víza jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz) v kapitole „Vstup a pobyt“.  

15) je z pohledu státu efektivní, kdy partneři řeší získaní víz sňatkem, a neumožní se jim svobodné vyzkoušení soužití na území obou států a to z pohledu sňatkových podvodů?

K tomuto bodu žádosti nebude odpověď v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta, neboť se nejedná o informace, nýbrž o dotaz na názory pracovníků MZV.

16) ve kterých případech ambasáda přistupuje k doplnění informací žadatelem dle článku 21, odsek 8 vízového kodexu?

Čl. 21 odst. 8 vízového kodexu stanovuje možnost zastupitelského úřadu předvolat žadatele k pohovoru a požadovat dodatečné doklady. Je na zvážení příslušného zastupitelského úřadu, zda a v jakých případech se žadatelem provede pohovor či si dožádá dodatečné doklady k žádosti o schengenské vízum. Postup zastupitelského úřadu nelze v této věci generalizovat, jedná se o správní uvážení v každém jednotlivém řízení. 

17) je možná konstruktivní schůzka s pracovníkem ambasády nebo MZV ČR, kde by jediná odpověď nebyla "nejste účastník řízení"?

Účastníkem řízení ve věci schengenských víz je žadatel. Žadatelem nemůže být občan EU, resp. ČR. Osobní údaje účastníka řízení jsou chráněny. Bez doložení plné moci obsahující explicitní projev vůle žadatele v takové věci, nelze konkrétní informace o jakémkoliv vízovém řízení třetí osobě poskytnout. O problematice osobních údajů žadatele je pojednáno přímo v závěru formuláře žádosti o schengenské vízum (příloha č. 1 vízového kodexu), tzn. v prohlášení žadatele. Ohledně poskytnutí obecných informací lze k veřejně přístupným informacím, v případě MZV publikovaným na webové stránce: www.mzv.cz, v sekci „Vstup a pobyt“, telefonicky či e-mailem oslovit pracovníky odboru konzulárních koncepcí a metodiky Ministerstva zahraničních věcí (tel. 224 18 25 36, KKM@mzv.cz). Taktéž lze v dané věci kontaktovat pracovníky příslušného zastupitelského úřadu.

18) berou pracovníci posuzující žádost o víza ohled na informace zvoucí osoby formou emailů, skenů dokumentů a telefonátů, nebo se to omezí na pozvání?

Vízový proces se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech. Tato právní norma stanovuje vyžadované náležitosti k žádosti o udělení schengenského víza i možnost provést se žadatelem pohovor. Na základě těchto skutečností je dle čl. 21 odst. 7 následně žadateli sděleno rozhodnutí zastupitelského úřadu, tj. zda vízum bylo či nebylo uděleno.

.