Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost Transprency International - Česká republika

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s., požádala o následující informace:

Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem informačních systémů.

Sdělení:

a) Jaké formální kroky předcházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního systému, tedy informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení nebo učinil povinný subjekt přímou objednávku ke konkrétnímu poskytovateli?

b) Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících tyto konkrétní informační systémy (např. byl zaměstnancům rozeslán dotazník, nebo jim byla umožněna jiná forma hlasování) před uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně povinnému subjektu informační systémy poskytovány.

Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány.

Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům byla přímá objednávka zaslána.

Pokud se týká požadovaných informací, uvádíme následující:

Zaprvé, jako kopie dvou posledních smluv, jež MZV uzavřelo s  poskytovatelem informačních systémů, v příloze tohoto dopisu přikládáme kopii Dodatku č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí nevýhradní licence k užití právního informačního sytému LexData/Beck-online ze dne 3.1. 2003 ve znění dodatků  č. 1 až 8, a kopii Dodatku č. 10 ke Smlouvě o poskytnutí nevýhradní licence k užití právního informačního sytému LexData/Beck-online ze dne 3.1. 2003, ve znění dodatků č.1 až 9.

Zároveň přikládáme kopii původní smlouvy s poskytovatelem informačního systému, kterou MZV ČR uzavřelo se společností Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., dne 2. ledna 2003 (Smlouva o poskytnutí nevýhradní licence k užití právního informačního sytému LexData), a všechny dodatky k této smlouvě.

Zadruhé, Smlouva s Nakladatelstvím C. H. Beck, s.r.o., byla uzavřena před účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Z pohledu aktuálně platných předpisů vztahujících se k zadávání veřejných zakázek zadavatel zvolil formu přímého zadání, ke které by byl, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, v souladu s obecnou výjimkou dle § 18 odst. 5 ZVZ oprávněn i v současné době. Jelikož s dodavatelem byla v návaznosti na jednání uzavřena smlouva, nevystavovalo MZV objednávku.

Vlastní preference a požadavky zaměstnanců jsou zjišťovány prostřednictvím rozeslání spisu na všechny útvary MZV, které informační právní systém potřebují ke své činnosti. Další postup odboru zajišťujícího vlastní zadání plnění požadovaných služeb vychází z výsledku šetření, resp. připomínek a požadavků jednotlivých útvarů MZV.

Zatřetí, dotaz třetí a čtvrtý s ohledem na informace již sdělené v části druhé odpovědi považujeme za bezpředmětné.

.