українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Současná pravidla vízové činnosti konzulárního oddělení

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech níže, nezasílejte, nebudou zpracovány.
 

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení vízové činnosti, proto je zbytečné se na to dotazovat. Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Základní pravidla

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany.

 • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, přichází si vyzvednout udělené vízum, případně žádá o přenos pobytového oprávnění. Upozorňujeme, že registrovat se k obdržení víza musí i žadatelé, kteří ještě před uzavřením konzulátu obdrželi výzvu, aby se dostavili k vyznačení víza (podmínky a způsob registrace – viz níže).

 • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn.

 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v prostorách konzulátu nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje.

 • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce, jež je umístěna na přijímacím okénku.

 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

Upozorňujeme, že v případě, že žádost bude podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován).

 • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 • Podat žádost o schengenské vízum lze pouze prostřednictvím českých vízových center, avšak pouze na základě předchozí registrace.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

Kategorie žadatelů, kteří mohou podat žádost

A. Občané Ukrajiny žijící na Ukrajině:

 • žádost za účelem zaměstnání/sezónního zaměstnání bez omezení účelu

Registrace pro podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza

B. Občané třetích zemí s povolením dlouhodobého či trvalého pobytu v Ukrajině, jedoucí za účelem výdělečné činnosti: žádost může být podána pouze s pracovním povolením vydaným za účelem sezónního zaměstnání nebo pro výkon druhů práce taxativně uvedených v níže uvedených seznamech

Registrace pro podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza.

Denní limit pro počet přijímaných žádostí o schengenská víza za účelem zaměstnání je stanoven na 500 žádostí.

C. Ostatní žadatelé - pouze s Českou republikou uznávaným certifikátem o očkování

Občané Ukrajiny, kteří nejsou držiteli bioemetrického pasu, a cizinci s povoleným dlouhodobým/trvalým pobytem na území Ukrajiny se mohou od 30. srpna 2021 registrovat k podání žádosti o schengenské vízum za jakýmkoliv účelem, avšak pouze za předpokladu, že jsou držiteli certifikátu o očkování vydaného třetím státem, který Česká republika uznává (seznam certifikátů uznávaných Českou republikou) a očkování bylo provedeno následujícím vakcínami: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna) a Janssen.

Od 11.9.2021 je možné přijímat i žádosti o schengenská víza nezletilých osob, které na cestě do České republiky doprovázejí očkovanou osobu.

Registrace pro prodávání žádostí o krátkodobá víza.

Důrazně doporučujeme neprovádět registraci bez požadovaného certifikátu o očkování, neboť bez tohoto dokumentu nebude žádost o schengenské vízum ve vízovém centru přijata ke zpracování. Upozorňujeme, že při podání žádosti ve vízovém centru je ten žadatel, který předkládá k žádosti o schengenské vízum certifikát o očkování, povinen předložit jednak certifikát v elektronické formě (QR kód), jednak jeho vytištěný printscreen. 

D. Registrace pro rodinné příslušníky či partnery občana EU nebo občana ČR,  pracovníky servisu kritické infrastruktury, diplomaty a úředníky mezinárodních organizací - žadatel zasílá dokumenty prokazující jeho status na emailovou adresu konzulárního oddělení velvyslanectví consulate_kyiv@mzv.cz a do předmětu zprávy uvede „Rodinný příslušník občana EU/pracovník servisu kritické infrastruktury/diplomat/úředník mezimárodní organizace“.

Informace pro žadatele, kteří udělené schengenské vízum nemohli z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro cestu do ČR využít, nebo jejichž žádost o schengenské vízum byla z téhož důvodu zastavena.

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • Žádosti se podávají přímo na konzulárním oddělení, Bohdana Khmelnitskoho 58,Kyjev.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 • Typy přijímaných žádostí:

 • Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017)

  • registrace: Registrace k podávání žádostí o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání byla přerušena z důvodu vyčerpání všech termínů dostupných do října 2021, její obnovení bude oznámeno na webových stránkách.

 • Žádosti o zaměstnaneckou kartu k zaměstnavateli, který podniká v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a v oblasti zemědělství a potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (budou přijímány od 15. 6. 2020)

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným,  v případech, kdy se jedná o manžele, registrované partnery či nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; k žádosti o registraci je nutné přiložit sken pobytového oprávnění nositele sloučení

 • Žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným v ostatních případech; jestliže žadatel k žádosti o registraci přiložil vytištěný printscreen certifikátu o očkování, který Česká republika uznává (seznam certifikátů uznávaných ČR), přičemž očkování musí být provedeno následujícími vakcínami: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna) a Janssen, bude žadateli udělen přednostní termín. Upozorňujeme, že při podání žádosti na konzulárním oddělení je žadatel následně povinen předložit certifikát v elektronické formě (QR kód).
 • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádosti o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků;

  • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail), u žádosti o registraci pro manžela či nezletilé dítě uveďte v předmětu žádosti výslovně, že se váže k vědeckému pracovníkovi.

 • Žádosti o modrou kartu a o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí žadatelů o modrou kartu;

  • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail), u žádosti o registraci pro manžela či nezletilé dítě uveďte v předmětu žádosti výslovně, že se váže k žadateli o modrou kartu; žadatel o modrou kartu může své nezletilé děti zahrnout do své žádosti o registraci (včetně uvedení a zaslání všech požadovaných údajů a podkladů ohledně nezletilých dětí¨), žádost o registraci manžela žadatele o modrou kartu je třeba zaslat samostatně

 • Žádosti v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti v rámci Programu klíčový a vědecký personál

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti za účelem studia v rámci Režimu STUDENT a v rámci Režimu Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro zahraniční studenty ze třetích zemí

  • registrace: žadatel se neregistruje, nýbrž vyčká, až se s ním spojí konzulát.

 • Žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt za účelem studia

 • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity/ostatní

  • registrace odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail). Jestliže žadatel k žádosti o registraci přiloží vytištěný printscreen certifikátu o očkování, který Česká republika uznává (seznam certifikátů uznávaných ČR), přičemž očkování musí být provedeno následujícími vakcínami: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna) a Janssen, bude žadateli udělen přednostní termín. Upozorňujeme, že při podání žádosti na konzulárním oddělení je žadatel následně povinen předložit certifikát v elektronické formě (QR kód).

 • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem kulturním a sportovním 

 • Žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu pro krajany (týká se krajanů s potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě)

 • Žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu pro krajany (týká se krajanů, kteří budou současně žádat o vydání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě a kterým již byl stanoven termín k současnému podání těchto žádostí) - žadatelse dostaví v termínu, který mu již byl v minulosti přidělen

 • Žadatelé o přenos pobytového oprávnění

  • bez registrace: každý pracovní den od 9 do 12.30 hod.

 • Konzulát bude týdně přijímat maximálně 180 žadatelů o víza nad 90 dnů a povolení k pobytu.

   

  VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

  Schengenská víza

 • Vyzvednutí ve vízovém centru v termínu určeném vízovým centrem na základě předchozí registrace, nebo doručení kurýrem (v případě, že si žadatel při podání žádosti ve vízovém centru tuto dobrovolnou placenou službu zvolil).

 • Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • K vyzvednutí uděleného víza již není nutné se předem registrovat. Žadatel se musí kterýkoliv pracovní den v době od 8.30 do 12.00 hodin dostavit na konzulární oddělení a mít s sebou doklady uvedené ve sdělení konzulárního oddělení o vyhovění žádosti, které obdržel emailem.

 • V případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je každý žadatel povinen před vyznačením víza do cestovního pasu předložit mj. řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován)

  • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

   • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

   • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR,

   • úhradу zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (netýká se povolení k dlouhodobému pobytu);

   • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (netýká se povolení k dlouhodobému pobytu).

 • Do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 

 • Tato povinnost se týká i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu.

Upozornění pro cesty do ČR

Další informace:

 • Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

 

 

přílohy

prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020