українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Současná pravidla vízové činnosti konzulárního oddělení

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech níže, nezasílejte, nebudou zpracovány.
 

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení vízové činnosti, proto je zbytečné se na to dotazovat. Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Základní pravidla

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany.

 • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, přichází si vyzvednout udělené vízum, případně žádá o přenos pobytového oprávnění. Upozorňujeme, že registrovat se k obdržení víza musí i žadatelé, kteří ještě před uzavřením konzulátu obdrželi výzvu, aby se dostavili k vyznačení víza (podmínky a způsob registrace – viz níže).

 • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn.

 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v prostorách konzulátu nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje.

 • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce, jež je umístěna na přijímacím okénku.

 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

Upozorňujeme, že v případě, že žádost bude podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován).

 • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 • Podat žádost o schengenské vízum lze pouze prostřednictvím českých vízových center, avšak pouze na základě předchozí registrace.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

Kategorie žadatelů, kteří mohou podat žádost

Občané Ukrajiny žijící na Ukrajině:

 • žádost za účelem zaměstnání/sezónního zaměstnání bez omezení účelu

Registrace pro podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza bude obnovena dne 20. října 2020 a bude probíhat novým způsobem.

Stanovená kvóta je od 16. 11. 2020 denně 400 žádostí.

 • Občané třetích zemí s povolením dlouhodobého či trvalého pobytu v Ukrajině, jedoucí za účelem výdělečné činnosti:

Registrace pro podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza bude obnovena dne 20. října 2020 a bude probíhat novým způsobem.

 • sezonní zaměstnanci, tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb.);

 

 

 

 

 

 • rodinní příslušníci či partner občana EU nebo občana ČR,  pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

S ohledem na nutnost dodržení protiepidemických opatření je denní limit pro počet přijímaných žádostí o schengenská víza stanoven na 400 žádostí.

Informace pro žadatele, kteří udělené schengenské vízum nemohli z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro cestu do ČR využít, nebo jejichž žádost o schengenské vízum byla z téhož důvodu zastavena.

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • Žádosti se podávají přímo na konzulárním oddělení, Bohdana Khmelnitskoho 58,Kyjev.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 • Typy přijímaných žádostí:

 • Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017)

  • registrace: Registrace k podávání žádostí o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání v roce 2021 bude zahájena dne 29. prosince 2020 v 9.00 hod. ukrajinského času.

 • Žádosti o mimořádná pracovní víza

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti o dlouhodobé vízum neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti o zaměstnaneckou kartu k zaměstnavateli, který podniká v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a v oblasti zemědělství a potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (budou přijímány od 15. 6. 2020)

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká

  • registrace: – bude zahájena 3. 7. 2020 v 10:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování)

 • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území - odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

 • Žádosti o povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území – odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

 • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinnýmodesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

 • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádosti o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků;

  • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail), u žádosti o registraci pro manžela či nezletilé dítě uveďte v předmětu žádosti výslovně, že se váže k vědeckému pracovníkovi.

 • Žádosti o modrou kartu a o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí žadatelů o modrou kartu;

  • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail), u žádosti o registraci pro manžela či nezletilé dítě uveďte v předmětu žádosti výslovně, že se váže k žadateli o modrou kartu; žadatel o modrou kartu může své nezletilé děti zahrnout do své žádosti o registraci (včetně uvedení a zaslání všech požadovaných údajů a podkladů ohledně nezletilých dětí¨), žádost o registraci manžela žadatele o modrou kartu je třeba zaslat samostatně

 • Žádosti v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti v rámci Programu klíčový a vědecký personál

  • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

 • Žádosti za účelem studia v rámci Režimu STUDENT a v rámci Režimu Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro zahraniční studenty ze třetích zemí

  • registrace: žadatel se neregistruje, nýbrž vyčká, až se s ním spojí konzulát.

 • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia mimo Režim STUDENT

  • registrace – bude zahájena 28. 7. 2020 v 11:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování). Registrace probíhá odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

 • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity (účel ostatní)

  • registrace – s účinností od 5. 10. 2020 neprobíhá, neboť podle platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR není možné žádost podat. Žádosti doposud objednaných žadatelů, kteří již obdrželi termín k podání žádosti po 5. 10. 2020, nemohou být podle platného ochranného opatření podány. Žadatelé budou o odložení jejich termínu a dalším postupu ohledně jejich registrace vyrozuměni emailem.

 • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia mimo Režim STUDENT

 • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem kulturním a sportovním (budou přijímány od 15. 6. 2020)  

  • registrace: od 10. 6. 2020 od 9:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování) odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

 • Žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu pro krajany (týká se krajanů s potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě)

 • Žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu pro krajany (týká se krajanů, kteří budou současně žádat o vydání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě a kterým již byl stanoven termín k současnému podání těchto žádostí)

 • Žadatelé o přenos pobytového oprávnění

  • bez registrace: každý pracovní den od 9 do 12.30 hod.

 • Konzulát bude týdně přijímat maximálně 180 žadatelů o víza nad 90 dnů a povolení k pobytu.

   

  VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

  Schengenská víza

 • Vyzvednutí ve vízovém centru v termínu určeném vízovým centrem na základě předchozí registrace, nebo doručení kurýrem (v případě, že si žadatel při podání žádosti ve vízovém centru tuto dobrovolnou placenou službu zvolil).

 • Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • K vyzvednutí uděleného víza již není nutné se předem registrovat. Žadatel se musí kterýkoliv pracovní den v době od 8.30 do 12.00 hodin dostavit na konzulární oddělení a mít s sebou doklady uvedené ve sdělení konzulárního oddělení o vyhovění žádosti, které obdržel emailem.

 • V případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je každý žadatel povinen před vyznačením víza do cestovního pasu předložit mj. řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován)

  • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

   • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

   • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR,

   • úhradу zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (netýká se povolení k dlouhodobému pobytu);

   • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (netýká se povolení k dlouhodobému pobytu).

  • Do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 

  • Tato povinnost se týká i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu.

POKRAČOVÁNÍ V PŘERUŠENÝCH ŘÍZENÍCH

S účinností od 1. 6. 2020 bude pokračováno v řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před pozastavením vízové činnosti, tj. před 14. 3. 2020.

 

Upozornění pro cesty do ČR:

 • Do ČR mohou vstoupit pouze ty kategorie cizinců uvedené v platném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • V souladu s výše uvedeným ochranným opatřením každý cizinec, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tedy i na Ukrajině, je povinen

I.  před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz ;

II.        předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

III.       bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

IV.       výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné hygienické stanici (nebude-li jí test předložen do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude osobě nařízeno karanténní opatření). Do doby předložení výsledků tohoto testu nebude cizinec moci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.

V.         do doby předložení výsledku testu nebo po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu 10 dní platí  zákaz volného pohybu a povinnost nosit roušku.

Nově se tedy příjezd na území hlásí předem, tj. před samotným vstupem na území, a to vyplněním elektronického formuláře přes internet a oznámení o provedení tohoto ohlášení se vytištěné předloží při hraniční/pobytové kontrole

Další informace:

 • Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

 

 

přílohy

prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020