українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny ve vízové praxi a nový způsob hlášení příjezdu do ČR

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 18. 9. 2020 zavádí novou povinnost vyplnit před odjezdem do ČR webový formulář, zpřísňuje zákaz volného pohybu osob a zavádí některé nové možnosti cestování.

Vláda ČR Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září 2020 rozhodla s platností od 21. září 2020 o následujících změnách:

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, osoby, které tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, týká se tedy i Ukrajiny, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

I.          před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz ;

II.        předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

III.       bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Nově se tedy příjezd na území hlásí předem, tj. před samotným vstupem na území, a to vyplněním elektronického formuláře přes internet a oznámení o provedení tohoto ohlášení se vytištěné předloží při hraniční/pobytové kontrole.

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

Zákaz volného pohybu

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID 19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Umožnění vstupu na území ČR cizincům, kteří mají trvalý partnerský vztah s občany EU s přechodným pobytem nad 90 dnů a bydlištěm v ČR

V souladu s ustanovením bodu I./4. písm. j) nového ochranného opatření budou nově ze zákazu vstupu na území ČR vyjmuti i cizinci, kteří mají prokazatelný trvalý partnerský vztah s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR. Jedná se o rozšíření výjimky ze zákazu vstupu doposud platné pouze pro trvalé partnery občanů ČR, týká se však pouze těch partnerů občanů EU, kteří mohou cestovat do ČR na základě bezvízového styku. Podobně jako občané ČR musí i občané EU, kteří splňují podmínku držby přechodného pobytu nad 90 dnů nebo trvalého pobytu v ČR a kteří chtějí, aby za nimi mohl na území ČR přicestovat jejich trvalý partner, sepsat četné prohlášení o partnerském vztahu, prokázat trvalý partnerský vztah a za svého partnera přijmout závazky, pokud jde o zajištění jejich ubytování a zdravotní péče na území ČR, jakož i jejich návratu zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území. Čestné prohlášení a doklady o trvalém vztahu se zasílají na na e-mail VO1@mzv.cz a v případě vyhovění žádosti jim následně MZV ČR vystaví potvrzení, kterým se cizinec prokáže při vstupu na území ČR. Informace k postupu jsou na webových stránkách MZV ČR (relevantní je ta část informace, která se týká partnerů, kteří nepotřebují vízum).

Některé další informace vycházející z dříve přijatých ochranných opatření

Schengenská víza

 • v případě, že žádost bude podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován);
  • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 
 • nově lze přijímat na ZÚ Kyjev krátkodobá víza za účelem zaměstnání bez omezení účelu. Jedná se pouze o ŽOV, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, a pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí, stanovený, Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví; tento počet činní aktuálně 100 ŽOV denně.

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

 • v případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován)
  • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, vyučování, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 
  • bude se to týkat i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu
 • Nebudou vyznačována schválená víza za účelem jiné vzdělávací aktivity, kulturním a sportovním u žádostí podaných po 15. 6. 2020.
 • Budou přijímány i žádosti o trvalý pobyt krajanů a žádosti o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Dva PCR testy na území ČR

 • Do doby předložení výsledků testu nebude cizinec moci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí
  • Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní.
 • Všem cizincům, na které se vztahuje bod I. 11. ochranného opatření (účel zaměstnání, studenti, vyučující), je nově uložena povinnost se po 14-ti dnech od vstupu na území ČR podrobit druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2; to neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;

přílohy

prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020