українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinnosti spojené s příjezdem do ČR, dílčí změny ve vízové praxi

(Archivní článek, platnost skončena 11.02.2021 / 10:45.)

Před odjezdem do ČR je třeba vyplnit webový formulář, po příjezdu absolvovat RT-PCR test.

Platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici

Všechny osoby, včetně občanů ČR, (s výjimkou osob stanovených v bodu I.2 a) - f) platného ochranného opatření, např. děti mladší 5 let, řidiči mezinárodní dopravy, diplomaté),   které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, týká se tedy i Ukrajiny, jsou podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

I.          před vstupem na území ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář - viz www.prijezdovyformular.cz;

II.        předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

III.       do 5 dnů od vstupu na území ČR se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu (občané EU a občané třetích zemí s dlouhodobým/trvalým pobytem v EU si mohou test, ne starší 72 hodin, přivézt z jiné země EU).

IV.       výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné hygienické stanici (nebude-li jí test předložen do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude osobě nařízeno karanténní opatření). Do doby předložení výsledků tohoto testu nebude cizinec moci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.

V.         do doby předložení výsledku testu, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření  mají tyto soby omezený volný pohyb na cesty nezbytně nutné (cesty do zaměstnání, k lékaři, nákup potravin apod.)

Příjezd na území se tedy hlásí předem, tj. před samotným vstupem na území, a to vyplněním elektronického formuláře přes internet a oznámení o provedení tohoto ohlášení se vytištěné předloží při hraniční/pobytové kontrole.

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

Umožnění vstupu na území ČR cizincům, kteří mají trvalý partnerský vztah s občany EU s přechodným pobytem nad 90 dnů a bydlištěm v ČR

V souladu s ustanovením bodu I./4. písm. j) nového ochranného opatření budou nově ze zákazu vstupu na území ČR vyjmuti i cizinci, kteří mají prokazatelný trvalý partnerský vztah s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR. Jedná se o rozšíření výjimky ze zákazu vstupu doposud platné pouze pro trvalé partnery občanů ČR, týká se však pouze těch partnerů občanů EU, kteří mohou cestovat do ČR na základě bezvízového styku. Podobně jako občané ČR musí i občané EU, kteří splňují podmínku držby přechodného pobytu nad 90 dnů nebo trvalého pobytu v ČR a kteří chtějí, aby za nimi mohl na území ČR přicestovat jejich trvalý partner, sepsat četné prohlášení o partnerském vztahu, prokázat trvalý partnerský vztah a za svého partnera přijmout závazky, pokud jde o zajištění jejich ubytování a zdravotní péče na území ČR, jakož i jejich návratu zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území. Čestné prohlášení a doklady o trvalém vztahu se zasílají na na e-mail VO1@mzv.cz a v případě vyhovění žádosti jim následně MZV ČR vystaví potvrzení, kterým se cizinec prokáže při vstupu na území ČR. Informace k postupu jsou na webových stránkách MZV ČR (relevantní je ta část informace, která se týká partnerů, kteří nepotřebují vízum).

Některé další informace vycházející z dříve přijatých ochranných opatření

Schengenská víza

 • v případě, že žádost bude podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován);
  • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 
 • lze přijímat na ZÚ Kyjev krátkodobá víza za účelem zaměstnání bez omezení účelu. Jedná se pouze o ŽOV, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, a pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí, stanovený, Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví; tento počet činní aktuálně 400 ŽOV denně.

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

 • v případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován)
  • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, vyučování, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 
  • bude se to týkat i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu
  • u dlouhodobých víz se vyžaduje závazek zajištění ubytování po celou dobu pobytu na území, zajištění zdravotní péče a její  úhrada, zajištění návratu zpět do země původu
  • u dlouhodobého pobytu se vyžaduje závazek zajištění ubytování po celou dobu pobytu na území a zajištění zdravotní péče
 • Nebudou vyznačována schválená víza za účelem jiné vzdělávací aktivity. 
 • Dne 9.11.2020 vstoupila v platnost další aktualizace ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, v souladu s ní lze vydávat dlouhodobá víza za účelem studia či dlouhodobá víza pro převzetí povolení k pobytu za účelem studia jen v tom případě, že se jedná o studium v akreditovaném studijním programu na vysoké škole dle § 64 písm. a) zákona o pobytu cizinců a dále žádosti podané v rámci programu "Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince".

  U ostatních žádostí, podaných za účelem jiného typu studia, nelze až do odvolání vízum vydat. Tyto žádosti však mohou být nadále přijímány.

PCR test na území ČR

 • Do doby předložení výsledků testu nemůže cizinec na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.
  • Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní.