українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobých víz a povolení k pobytu

Dlouhodobá víza

Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR dle určené platnosti víza.

Pojištění musí krýt náklady na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě úmrtí spojených s převozem tělesných ostatků cizince, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného, ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.  Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů musí být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území  ČR nebo u pojišťovny, která je oprávněná takové pojištění provozovat v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popř. v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. 

Současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění cizinec předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na požádání cizinec předloží doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

Dlouhodobé pobyty

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povoleného pobytu je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR (nikoliv pouze na dobu platnosti příslušného dlouhodobého víza).

Pojištění musí krýt náklady na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě úmrtí spojených s převozem tělesných ostatků cizince, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného, ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek. Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů musí být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území  ČR nebo u pojišťovny, která je oprávněná takové pojištění provozovat v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popř. v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.

Současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění cizinec předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na požádání cizinec předloží doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty nebo modré karty či dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do nástupu do zaměstnání (dle pracovní smlouvy či např. dohody o hostování), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Trvalé pobyty

Držitelé povolení k trvalému pobytu v České republice jsou zdravotně pojištěni podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a jsou tedy pojištěnci v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu se tudíž požaduje doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to na dobu od vstupu cizince do Schengenského prostoru do okamžiku převzetí rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu na území ČR (tímto úkonem se stanou cizinci účastníky systému veřejného zdravotního pojištění).