українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum – základní informace

Základní informace o zpracování žádostí o dlouhodobá víza

V České republice je dle příslušného zákona (č. 2/1969 Sb.) ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR. Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a na stránkách imigračního portálu.

Řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza je upraveno zákonem o pobytu cizinců (zákon číslo 326/1999 Sb.). Tento zákon stanoví, že se na výkonu vízové a pobytové agendy podílejí orgány Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Úplné znění zákona lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz  je v kompetenci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

O dlouhodobé vízum (vízum typu D) žádá cizinec, který hodlá pobývat na území ČR za konkrétním účelem po dobu delší než 90 dnů.

K podání žádosti o dlouhodobé vízum je od dosažení 12 let věku nutná osobní přítomnost žadatele (v případě žadatele, který nedosáhl věku 15 let, také jeho zákonného zástupce). Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Žádost se podává na úředním tiskopisu žádosti o dlouhodobé vízum. Na formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza je třeba nalepit jednu fotografii pasového formátu s aktuální podobou žadatele. Žádost je třeba vyplnit elektronicky nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. Je třeba uvést všechny údaje, které jsou v žádosti požadovány. Při podání žádosti prosíme o současné předložení obálky se zpáteční adresou žadatele a nalepenou poštovní známkou a dále o předložení kopií všech doložených dokumentů a kopií stránky s údaji o žadateli a stránky s místem hlášeného pobytu v ukrajinském vnitřním pase.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je třeba předložit všechny zákonem požadované náležitosti. Požadované náležitosti nelze dokládat později. V případě nepředložení všech zákonem požadovaných náležitostí přímo při podání žádosti je žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Cestovní doklad, matriční doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Zastupitelský úřad může vést pohovor v českém či ruském jazyce, záznam z pohovoru však bude vždy vyhotoven v českém jazyce. Pokud českému či ruskému jazyku nerozumíte, doporučujeme Vám obstarat si tlumočníka.

Za přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza vybere zastupitelský úřad příslušný správní poplatek. Správní poplatek lze zaplatit pouze v měně EURO. Od správního poplatku je osvobozeno přijetí žádosti cizince, který nedosáhl věku 6 let, a dále žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia a vědeckého výzkumu.

Po přijetí žádosti a všech dokladů zasílá zastupitelský úřad žádosti o dlouhodobá víza k vyřízení do České republiky. Na území ČR vede řízení o žádosti odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, který rozhoduje o každé žádosti jednotlivě. Výsledek rozhodnutí o žádosti je odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR sdělen zastupitelskému úřadu, který žadatele o vízum vyrozumí o výsledku řízení a v kladném případě vyznačí dlouhodobé vízum do cestovního dokladu.

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum činí v závislosti na účelu pobytu 60–90 dnů, ve zvlášť složitých případech 120 dnů.

Vízum se vydává na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejdéle však na 1 rok.

Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění pro celou dobu pobytu na území ČR.

Platné vízum typu D umožňuje pobyt jak v ČR, tak i v jiných zemích schengenského prostoru. Maximální doba pobytu v schengenském prostoru mimo ČR je omezena na devadesát dnů v jakémkoliv šestiměsíčním období.