українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční prostředky k žádosti o dlouhodobé vízum

Cizinec žádající o dlouhodobé vízum za jakýmkoliv účelem (s výjimkou účelu podnikání – viz níže) je povinen doložit, že disponuje 15násobkem částky existenčního minima s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území ČR (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima.

Existenční minimum je 2 200,- Kč.

Příklad:

Cizinec žádá o dlouhodobé vízum na 6 měsíců pobytu. 15násobek částky existenčního minima je 33 000,- Kč (15 x 2 200,- Kč). Žadatel hodlá pobývat v ČR 6 celých měsíců, to znamená, že k částce 33 000,- Kč je třeba přičíst sumu 22 000,- Kč (první měsíc se nepočítá, zbývá 5 měsíců x 4 400,- Kč jakožto dvojnásobek existenčního minima). Ve výsledku tak takový cizinec musí doložit, že disponuje částkou minimálně 55 000,- Kč či ekvivalentem této částky v jiné směnitelné měně (např. v USD, EUR či UAH).

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu v poloviční výši.

Místo vlastních finančních prostředků může cizinec doložit doklad potvrzující zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo doklad potvrzující, že služby budou poskytnuty bezplatně, či jiný doklad o finančním zajištění (např. potvrzení o grantu).  

V případě žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání musí žadatel doložit fixní částku ve výši minimálně 110 000,- Kč.

Finanční prostředky nelze předložit v hotovosti. Standardně každý zletilý cizinec je povinen předložit výpis z účtu na své jméno, ze kterého vyplývá, že může během svého pobytu v ČR disponovat s peněžními prostředky v požadované výši. V případě, že účet je veden nikoliv u české, ale u jiné, např. ukrajinské banky, musí žadatel rovněž doložit platnou mezinárodně uznávanou platební kartu k tomuto účtu. Výpis z účtu zároveň nemusí znít na jméno cizince, jestliže cizinec prokáže (např. mezinárodní platební kartou), že má oprávnění s účtem disponovat.

Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6-násobek existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.