українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mimořádné pracovní vízum

S účinností od 1. 12. 2019  vláda České republiky schválila usnesením č. 752/2019 Sb. ze dne 30. 10. 2019 Program mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny, určený pro pracovníky do zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Žádost o mimořádné pracovní vízum může být podána pouze žadatelem zařazeným do Programu mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny.

Gestorem programu je Ministerstvo zemědělství ČR, garanty programu jsou Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR.

V rámci Programu mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny byla stanovena kvóta 1 500 žádostí o dlouhodobé vízum ročně (125 žádostí měsíčně). Do programu mohou být zařazeni pouze občané Ukrajiny.

Žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti o dlouhodobé vízum neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

Žadatel je povinen podat žádost osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k podání žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza
  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • originál povolení k zaměstnání, které musí být vydáno pro činnosti uvedené v nařízení vlády č. 291/2019 Sb.

  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti. Velvyslanectví České republiky v Kyjevě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Tento doklad nepředkládají žadatelé, kteří ještě nedosáhli věku 15 let. Výpis z rejstříku trestů Ukrajiny se předkládá v plné verzi.

Cestovní doklad a povolení k zaměstnání v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je třeba předložit všechny zákonem požadované náležitosti. Požadované náležitosti nelze dokládat později. V případě nepředložení všech zákonem požadovaných náležitostí přímo při podání žádosti je žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Zastupitelský úřad může vést pohovor v českém či ruském jazyce, záznam z pohovoru však bude vždy vyhotoven v českém jazyce. Pokud českému či ruskému jazyku nerozumíte, doporučujeme Vám obstarat si tlumočníka.

Při podání žádosti je nutné uhradit správní poplatek. Poplatek lze uhradit pouze v měně EURO.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů, dále prosíme o kopii stránky s údaji o žadateli a stránky s místem hlášeného pobytu v ukrajinském vnitřním pase (má-li žadatel nový typ ukrajinského občanského průkazu - ID kartičku, předloží s ní zároveň potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině).

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum činí 90 dnů. Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání dlouhodobého víza) zašle zastupitelský úřad vyrozumění zaměstnavateli.

Po kladném vyřízení žádosti, před vyznačením víza, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva týkající se pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. V případě pojištění uzavřeného na Ukrajině, nebo jinde v zahraničí, cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. K pojištění je třeba na požádání předložit také doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění je třeba uzavřít na dobu od začátku platnosti víza do doby, než se na žadatele bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. 

Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR podle místa Vašeho hlášeného pobytu, konkrétně oddělení pobytových agend, za účelem splnění ohlašovací povinnosti.

Mimořádné pracovní vízum se uděluje nejdéle na 1 rok, dobu jeho platnosti nelze prodloužit a taktéž nelze na základě pobytu na toto vízum na území ČR požádat o jiný typ dlouhodobého pobytového oprávnění.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte Ministerstvu vnitra ČR hlásit případné změny vašich údajů.

 

 

přílohy

foto_vzor_UA_web 652 KB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2011