українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace k podání žádosti

Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti.  Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná.

S účinností od 27. 11. 2017 se žadatelé registrují k podání žádosti o pobytové oprávnění odesláním žádosti o registraci na
e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz.

Žadatelé zařazení do Programu mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny se k podání žádosti neregistrují, vyčkají, až budou ohledně stanoveného termínu k podání žádosti o dlouhodobé vízum kontaktováni svým zaměstnavatelem.

Roční kvóta žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání byla stanovena na 24 žádostí, z toho 12 žádostí v rámci Programu klíčový a vědecký personál. Žadatelé zařazení do Programu klíčový a vědecký personál se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou kontaktováni konzulárním oddělením. Kvóta je rovnoměrně rozdělena do 12 měsíců, tzn. že je přijímána 1 žádost měsíčně na základě objednání e-mailem a 1 žádost měsíčně v rámci Programu klíčový a vědecký personál. Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání mimo Program klíčový a vědecký personál zatím není možné podle platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR podávat, a proto neprobíhá ani emailová registrace k jejich podání.

Povinné náležitosti žádosti o registraci

A. Žádost o registraci je třeba zaslat na e-mailovou adresu: visa_kiev@mzv.cz

B. V žádosti o registraci je třeba v níže uvedeném pořadí uvést následující údaje:

  1. jméno a příjmení žadatele (latinkou, jak je uvedeno v cestovním pasu žadatele)
  2. datum narození žadatele
  3. číslo cestovního dokladu žadatele
  4. e-mail žadatele
  5. telefon žadatele
  6. účel žádosti

Při registraci

- žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem zdravotním, kulturním se registrují, tedy v bodě 6 uvedou „Dlouhodobé vízum“

- osoby žádající za účelem studia jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem studia"

- osoby žádající za účelem jiné vzdělávací aktivity jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity", registrace nyní neprobíhá, žádost není možné podat

- osoby žádající za účelem rodinným jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem rodinným" . Upozorňujeme, že v současné době mohou tuto žádost podat pouze manželé, registrovaní partneři a nezletilé dítě cizince, který v ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

- osoby žádající za účelem sezónního zaměstnávání  jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání "

- osoby žádající za účelem sportovním jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem sportu"

- osoby žádající za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace (zácvik) jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace "

- osoby žádající za účelem podnikání jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem podnikání", registrace nyní neprobíhá, žádost není možné podat

C. K žádosti o registraci je třeba přiložit:

  1. kopii datové stránky cestovního pasu žadatele s fotografií a osobními údaji ve formátu pdf, a zároveň
  2. kopii dokladu potvrzujícího účel pobytu ve formátu pdf, u účelu rodinného je třeba zaslat i kopii pobytového oprávnění nositele sloučení v ČR

Bez výše uvedených údajů a příloh je žádost o registraci považována za neplatnou a nebude přijata ke zpracování.

E-mailové žádosti o registraci k podání žádosti o pobytové oprávnění budou řazeny do jedné nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do e-mailové schránky zastupitelského úřadu.

Do pořadí doručených e-mailů zastupitelský úřad nemůže žádným způsobem zasahovat. Stanovený termín podání žádosti o pobytové oprávnění zastupitelský úřad žadateli sdělí na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. Doporučujeme tento e-mail vytisknout a mít k dispozici při podání žádosti.

Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude zastupitelský úřad odpovídat. V případě zrušení termínu na základě požadavku žadatele nebo nedostavení se žadatele ve stanoveném termínu je třeba zaslat zcela novou žádost o registraci.

Každý žadatel musí zaslat samostatnou žádost o registraci. Výjimka platí pro nezletilé děti, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění společně se zákonným zástupcem. Takové děti lze objednat v rámci jedné e-mailové žádosti. Bude-li žádost nezletilého dítěte podávána samostatně, musí být za účelem jeho registrace odeslána samostatná žádost.

Upozorňujeme, že e-mailová adresa  visa_kiev@mzv.cz pro registraci k podání žádosti slouží pouze k tomuto účelu. Na jakékoliv jiné žádosti, zaslané na adresu sloužící k registraci, nebude brán zřetel a nebudou zodpovězeny.

Týdenní počet slotů k podání žádosti:

Dlouhodobé vízum – 44

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání - 16

Dlouhodobé vízum za účelem sportu - 2

Dlouhodobé vízum za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace (zácvik) - 3

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání - 2 žádosti měsíčně (1 v rámci Programu klíčový a vědecký personál, 1 na základě objednání emailem na adrese - nyní neprobíhá).

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum: PO - PÁ od 9:00 do 12:30 hod а од 13!30 до 16.30 hod.

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem sportovním PO, PÁ od 9:00 do 12:30 hod.

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace (zácvik): PO, ČT, PÁ od 9:00 do 12:30 hod (nyní neprobíhá).

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání - poslední PÁ v měsíci od 9:00 do 12:30 hod.

Pravidla místní příslušnosti

Upozorňujeme, že žadatelé jsou při registraci povinni respektovat pravidla místní příslušnosti, kdy konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě standardně přijímá pouze ty žadatele, kteří mají povolení k pobytu v jeho konzulárním obvodu (oblasti - Vinická, Žitomirská, Kyjevská, Kirovohradská, Mykolajivská, Oděská, Poltavská, Sumská, Chmelnycká, Čerkaská, Černihovská, Doněcká, Dněpropetrovská, Záporožská, Luhanská, Charkovská a Chersonská, dále město Sevastopol a Autonomní republika Krym).

Žadatelé s povolením k pobytu v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR ve Lvově (oblasti -  Volyňská, Ivano-Frankovská, Lvovská, Zakarpatská, Rivenská, Ternopilská a Černivecká) se mohou registrovat a podávat příslušné žádosti pouze na tomto úřadě.

Výjimky z pravidel místní příslušnosti pro žadatele o zaměstnaneckou kartu

1) ) Žadatelé o zaměstnanecké karty, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, mohou podat svou žádost i na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

Tito žadatelé mají dvě možnosti, jak podat žádost na Generálním konzulátě ČR ve Lvově:

a) oni i jejich zaměstnavatel budou zařazeni do Režimu Ukrajina – v tomto případě se k podání žádosti neregistrují, nýbrž vyčkají, až budou sami kontaktováni Generálním konzulátem ve Lvově,

b) nebo podají žádost ve stanovených úředních hodinách GK Lvov.

Rodinní příslušníci těchto žadatelů mohou rovněž podávat své žádosti na Generálním konzulátě ČR ve Lvově bez ohledu na místo svého pobytu na Ukrajině, ale pouze na základě řádné registrace.

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijímá ty žadatele o zaměstnanecké karty, kteří jsou zařazeni do výše uvedených facilitačních projektů, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

2) Žadatelé o pobytová oprávnění za jinými účely než zaměstnanecká karta (např. sloučení rodiny, studium, podnikání, vědecký výzkum, modrá karta atd.) se nadále řídí existujícími pravidly místní příslušnosti, tudíž žádají v Kyjevě nebo ve Lvově dle svého místa pobytu, a to na základě řádné registrace.