українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem kulturním

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za kulturním účelem je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat za kulturním účelem po dobu delší než 3 měsíce.

K podání žádosti o dlouhodobé vízum je od dosažení 12 let věku nutná osobní přítomnost žadatele (v případě žadatele, který nedosáhl věku 15 let, také jeho zákonného zástupce). Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza
  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm)
  • originál dokladu prokazujícího kulturní účel. Takovým dokladem může být například potvrzení fyzické nebo právnické osob vyvíjející na území ČR kulturní aktivity.
  •  o zajištění prostředků k pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například výpis z účtu vedeného na jméno žadatele spolu s platební kartou vydanou k tomuto účtu. Výše částky, kterou je třeba doložit, je závislá na počtu měsíců, pro něž je vízum požadováno. U žadatelů, kteří dosáhli věku 18 let, činí potřebná částka 55 000 CZK na 6 měsíců, nebo 81.400 CZK na rok, nebo ekvivalent této částky v cizí měně podle platného směnného kurzu. Žadatelé, kteří ještě nedosáhli věku 18 let, předkládají finanční prostředky v poloviční výši. Dále lze doložit i jiný doklad o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky v požadované výši nebo že má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem na území. Další informace k zajištění prostředků k pobytu na území ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti. Velvyslanectví České republiky v Kyjevě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.Tento doklad nepředkládají žadatelé, kteří ještě nedosáhli věku 15 let. Výpis z rejstříku trestů Ukrajiny se předkládá v plné verzi.
  • v případě, že žadatel nedosáhl věku 18 let, je třeba předložit souhlas rodičů (originál), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost, nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit. Podpis na souhlasu nemusí být úředně ověřen. Žadatel je tedy povinen připojit k žádosti souhlas obou rodičů, v případě souhlasu pouze jednoho z rodičů, doloží doklad, z něhož je zřejmé, že žadatel má pouze jednoho z rodičů např. rodný list, úmrtní list druhého rodiče, rozsudek soudu, ze kterého bude patrné výhradní svěření do péče jednoho z rodičů/zbavení rodičovských práv jednoho z rodičů.

Cestovní doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je třeba předložit všechny zákonem požadované náležitosti. Požadované náležitosti nelze dokládat později. V případě nepředložení všech zákonem požadovaných náležitostí přímo při podání žádosti je žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Zastupitelský úřad může vést pohovor v českém či ruském jazyce, záznam z pohovoru však bude vždy vyhotoven v českém jazyce. Pokud českému či ruskému jazyku nerozumíte, doporučujeme Vám obstarat si tlumočníka.

Při podání žádosti o tento typ víza je nutné uhradit správní poplatek. Poplatek lze uhradit pouze v měně EURO.  Od správního poplatku je osvobozeno přijetí žádosti cizince, který nedosáhl věku 6 let.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů, dále prosíme o kopii stránky s údaji o žadateli a stránky s místem hlášeného pobytu v ukrajinském vnitřním pase (má-li žadatel nový typ ukrajinského občanského průkazu - ID kartičku, předloží s ní zároveň potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině), a dále prosíme o obálku se zpáteční adresou a o poštovní známku.

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum za kulturním účelem činí 90 dnů, ve zvlášť složitých případech 120 dnů.

Vízum se vydává na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejdéle však na 1 rok.

Po kladném vyřízení žádosti, před vyznačením víza, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva týkající se pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. V případě pojištění uzavřeného na Ukrajině, nebo jinde v zahraničí, cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. K pojištění je třeba předložit také doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění je třeba uzavřít pro celou dobu povoleného pobytu. Pojištění se nevyžaduje, pokud je žadatel účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud žadatel prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

přílohy

foto_vzor_UA_web 652 KB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2011