українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem podnikání je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat za účelem podnikání po dobu delší než 3 měsíce.

K podání žádosti o dlouhodobé vízum je nutná osobní přítomnost žadatele.  Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná a nebude přijata. 

Roční kvóta žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání byla stanovena na 24 žádostí, z toho 12 žádostí v rámci Programu klíčový a vědecký personál. Žadatelé zařazení do Programu klíčový a vědecký personál se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou kontaktováni konzulárním oddělením. Kvóta je rovnoměrně rozdělena do 12 měsíců, tzn. že je přijímána 1 žádost měsíčně na základě objednání e-mailem a 1 žádost měsíčně v rámci Programu klíčový a vědecký personál.

Kvóta pro podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání byla na rok 2020 již naplněna a z tohoto důvodu  nemůže být termín k podání této žádosti již přidělen.

Objednávání k podání žádosti o dlouhodobé vízum na r. 2021 bude zahájeno na přelomu roku 2020/2021.

Přesný termín a čas zahájení objednávání na r. 2021 budou v prosinci 2020 v dostatečném předstihu uveřejněny na této webové stránce, doporučujeme Vám proto tuto stránku v daném období sledovat.

Upozorňujeme, že na žádosti zaslané před stanoveným datem a hodinou nebude brán zřetel a konzulární oddělení na ně nebude reagovat.

Náležitosti k žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza

  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.

  • 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm)

  • originál dokladу o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence. U cizince, který hodlá podnikat na základě živnostenského zákona jako osoba samostatně výdělečně činná, půjde o výpis z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona. Dokladem o účelu pobytu podnikání může být rovněž výpis z obchodního rejstříku, ale například i doklad o zápisu do seznamu, který je podmínkou výkonu nezávislého povolání.

             Je-li žadatel statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva, bude dokladem o účelu     pobytu výpis z obchodního rejstříku, ze kterého vyplývá jeho postavení statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva.

  • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například výpis z účtu vedeného na jméno žadatele spolu s platební kartou vydanou k tomuto účtu. Potřebná částka je 110.000 CZK, nebo ekvivalent této částky v cizí měně podle platného směnného kurzu. Další informace k zajištění prostředků k pobytu na území ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které je gestorem vstupu a pobytu cizinců v ČR.

  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti. Velvyslanectví České republiky v Kyjevě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Výpis z rejstříku trestů Ukrajiny se předkládá v plné verzi.

Cestovní doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého nebo slovenského jazyka.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je třeba předložit všechny zákonem požadované náležitosti. Požadované náležitosti nelze dokládat později. V případě nepředložení všech zákonem požadovaných náležitostí přímo při podání žádosti je žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Zastupitelský úřad může vést pohovor v českém či ruském jazyce, záznam z pohovoru však bude vždy vyhotoven v českém jazyce. Pokud českému či ruskému jazyku nerozumíte, doporučujeme Vám obstarat si tlumočníka.

Při podání žádosti je nutné uhradit správní poplatek. Poplatek lze uhradit pouze v měně EURO.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů, dále prosíme o kopii stránky s údaji o žadateli a stránky s místem hlášeného pobytu v ukrajinském vnitřním pase (má-li žadatel nový typ ukrajinského občanského průkazu - ID kartičku, předloží s ní zároveň potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině), a dále prosíme o obálku se zpáteční adresou a o poštovní známku.

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání činí 90 dnů, ve zvlášť složitých případech 120 dnů.

Vízum se vydává na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejdéle však na 1 rok.

Po kladném vyřízení žádosti, před vyznačením víza, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva týkající se pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. V případě pojištění uzavřeného na Ukrajině, nebo jinde v zahraničí, cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. K pojištění je třeba předložit také doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění je třeba uzavřít pro celou dobu povoleného pobytu. Pojištění se nevyžaduje, pokud je žadatel účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud žadatel prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

 

přílohy

foto_vzor_UA_web 652 KB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2011