українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání

Tuto žádost lze podat výlučně pro výkon zaměstnání v následujících činnostech: 01 - Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 02 - Lesnictví a těžba dřeva, 55 - Ubytování, 56 - Stravování a pohostinství, 93 - Sportovní, zábavní a rekreační činnost

Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná a nebude přijata.

K žádosti o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se předkládá:

  • vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza
  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • originál povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, případně je povinen uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky o takové povolení požádal,

  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.
  • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,

  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti.Velvyslanectví České republiky v Kyjevě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Výpis z rejstříku trestů Ukrajiny se předkládá v plné verzi.

Cestovní doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je třeba předložit všechny zákonem požadované náležitosti. Požadované náležitosti nelze dokládat později. V případě nepředložení všech zákonem požadovaných náležitostí přímo při podání žádosti je žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Zastupitelský úřad může vést pohovor v českém či ruském jazyce, záznam z pohovoru však bude vždy vyhotoven v českém jazyce. Pokud českému či ruskému jazyku nerozumíte, doporučujeme Vám obstarat si tlumočníka.

Při podání žádosti je nutné uhradit správní poplatek. Poplatek lze uhradit pouze v měně EURO.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů, dále prosíme o kopii stránky s údaji o žadateli a stránky s místem hlášeného pobytu v ukrajinském vnitřním pase (má-li žadatel nový typ ukrajinského občanského průkazu - ID kartičku, předloží s ní zároveň potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině), a dále prosíme o obálku se zpáteční adresou a o poštovní známku.

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání činí 60 dnů. Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání dlouhodobého víza) vás zastupitelský úřad ČR, na kterém jste podali žádost, kontaktuje.

Po kladném vyřízení žádosti, před vyznačením víza, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva týkající se pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. V případě pojištění uzavřeného na Ukrajině, nebo jinde v zahraničí, cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. K pojištění je třeba na požádání předložit také doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění je třeba uzavřít na dobu od začátku platnosti víza do doby, než se na žadatele bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. 

Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR podle místa Vašeho hlášeného pobytu, konkrétně oddělení pobytových agend, za účelem splnění ohlašovací povinnosti.

Na základě dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání jste oprávněn pobývat na území po dobu, která ej jako doba platnosti uvedena ve vízu. Pokud stále trvá účel pobytu a doba platnosti dlouhodobého víza je kratší než 6 měsíců, je možné prodloužit dobu platnosti a dobu pobytu na dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, avšak maximálně tak, aby celková doba pobytu cizince na území nepřesáhla 6 měsíců.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů. Změnu podmínek, na základě kterých vám bylo dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání vydáno, jste povinen hlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.

přílohy

foto_vzor_UA_web 652 KB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2011