українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta nebo krádež cestovního pasu

Pokud občan během svého pobytu v zahraničí pozbyde cestovní pas, a to ať už z důvodu jeho ztráty nebo krádeže, je povinen toto neprodleně ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu, který mu rovněž vydá tzv. cestovní průkaz pro návrat do ČR. Tatáž povinnost platí i v případě, že aktuální cestovní doklad pozbyde svou platnost – takový doklad je nutné zastupitelskému úřadu ihned odevzdat.

Procedura vydání cestovního průkazu trvá cca několik hodin. Pokud žadatel disponuje platným občanským průkazem, lze cestovní průkaz vydat na počkání.

Žádost o vydání cestovního průkazu může podat pouze občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před pracovníkem zastupitelského úřadu v příslušné rubrice tiskopisu žádosti. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Náležitosti k žádosti o vydání cestovního průkazu:

  1. řádně vyplněná žádost žádost (PDF, 2 MB)
  2. doklad totožnosti, a není-li z něj zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR (pozn.: pokud občan žádným jiným dokladem nedisponuje, zastupitelský úřad provede prověření na základě údajů poskytnutých občanem),
  3. 2 identické fotografie -  bílé pozadí, 3,5 x 4,5 cm,
  4. policejní protokol o ztrátě či krádeži cestovního pasu (je-li k dispozici)
  5. uhrazení správního poplatku ve výši 400,- Kč (úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku; pokud žadatel na základě předložení policejního protokolu prokáže, že o cestovní pas přišel bez vlastního zavinění, vydá se cestovní průkaz bezplatně)

 

Cestovní průkaz pro nově narozeného občana

Je-li dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, v případě vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině stačí, pokud je předložen cizozemský matriční doklad opatřený náležitými ověřeními (razítkem ukrajinského notáře) a úředním překladem do českého jazyka.