українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky - odklad hlasování

Prezident ČR vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32 a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března a sobotu 28. března 2020. Na ZÚ ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Sdělujeme, že se hlasování v původním termínu 27. a 28. března 2020 (I. kolo voleb) a 03. a 04. dubna 2020 (případné II. kolo voleb) z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky neuskuteční. Nový termín konání těchto voleb zatím nebyl stanoven. O novém termínu hlasování v těchto doplňovacích volbách do Senátu budeme informovat.

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb proběhnev pátek a sobotu 3. a 4. dubna 2020.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích.  Na ZÚ ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádají o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb, tj. 26. února 2020.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu České republiky hlasování v zahraničí. Při volbách do Senátu Parlamentu ČR je možné hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, tj. spadajícím do volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 20. března 2020, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 25. března 2020 do 16.00 hod.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 12. března 2020, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.  Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR. 

Podrobnější informace o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedené webové  stránce Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-32-teplice.aspx