česky  english 

rozšířené vyhledávání

Narození dítěte v zahraničí

Zápis narození, k němuž došlo v cizině, se provádí na zvláštní matrice vedené Magistrátem města Brna (dále jen „zvláštní matrika“). Žádost o tento zápis a vystavení českého rodného listu je možno podat i na Zastupitelském úřadě ČR v Kuala Lumpur.
 

K zápisu narození dítěte je potřeba předložit:

 1. Žádost o zápis narození (pdf, 37 kb)
 2. Superlegalizovaný malajsijský rodný list s ověřeným překladem do českého jazyka (informace o superlegalizaci naleznete v sekci Ověřovací agenda),
 3. Doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení (více informací v části Matriční agenda),
 4. Doklad o státním občanství ČR rodiče dítěte
 5. Český rodný list rodiče dítěte (občana ČR)
 6. Doklady totožnosti žadatele / rodičů dítěte
 7. Případně Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru; v takovém případě je třeba vyplnit následující formulář: Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (pdf, 37 kb)
 8. U dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů; malajsijský oddací list musí být superlegalizován a opatřen ověřeným překladem do českého jazyka (informace o superlegalizaci naleznete v sekci Ověřovací agenda),
 9. U dětí narozených mimo manželství je nutné prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními (§51-62) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění a předložit:
 • je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
 • je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
 • je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a pro určení otce dítěte nelze použít první domněnku určení otcovství (“Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce dítěte manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, co její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné”), je třeba, aby rodiče vyplnili žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, jehož součástí je dohoda o příjmení dítěte (tento zápis se činí před ZÚ Kuala Lumpur); matka přikládá rodný list.

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Malajsijské doklady musejí být superlegalizovány (informace o superlegalizaci naleznete v sekci Ověřovací agenda) a opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce.

Správní poplatky

Při podání žádosti je potřeba uhradit odpovídající správní poplatky dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb, v platném znění, jejichž celková výše se liší případ od případu. V úvahu připadají zejména následující poplatky:

150 c) superlegalizace cizí veřejné listiny pro Zvláštní matriku v Brně - 300 Kč
151 b) ověření opisu, kopie, fotokopie pro Zvláštní matriku v Brně - 150 Kč za každou započatou stranu
151 d) ověření překladu pro Zvláštní matriku v Brně - 150 Kč za každou započatou stranu
159 a) vydání osvědčení o státním občanství ČR - 300 Kč

163 přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně - 200 Kč

Poplatky jsou vybírány buď v hotovosti v MYR dle aktuálně platného směnného kurzu, nebo bezhotovostně (platební kartou) v CZK.
 

 

 

 

přílohy

Zadost_o_zapis_narozeni 36 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2010

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 69 KB PDF (Acrobat dokument) 28.6.2014