عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady České republiky

Zastupitelský úřad přijímá žádosti o vydání cestovního pasu a cestovního průkazu.

Cestovní pas (biometrický) pas

Jedná se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. K jeho pořízení je nezbytná osobní přítomnost žadatele. Je potřebné se předem telefonicky objednat.

Pokud nemáte platný český občanský průkaz ani platný český pas, je potřeba nejprve požádat o vydání nového  OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ  ČR. Při podání žádosti o cestovní pas nesmí být toto osvědčení starší než 1 rok.

Děti narozené v zahraničí musí mít ČESKÝ RODNÝ LIST vydaný ZVLÁŠTNÍ MATRIKOU v Brně.
Osoby, které uzavřely sňatek v zahraničí, musí mít ČESKÝ ODDACÍ LIST vydaný ZVLÁŠTNÍ MATRIKOU v Brně. V případě, že manželství bylo rozvedeno, musí být na oddacím listu poznámka o rozvodu.

 
Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní doklad.

Dříve učiněné zápisy dětí do cestovních dokladů již nejsou platné.

Do čipu biometrického pasu se ukládají osobní údaje, fotografie a otisky prstů.

Snímání otisků prstů se provádí na místě při podání žádosti, a to osobám starším 12 let.

Očekává se, že každý žadatel starší 5 let se dokáže při podání žádosti vlastnoručně podepsat.

Místo podání žádosti
 
Velvyslanectví ČR slouží k vydávání cestovních dokladů zejména pro osoby, které žijí dlouhodobě v zahraničí.
V České republice jsou orgány příslušné vydání pasu  Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele, resp. podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice.
Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud ho nelze zjistit, vydá biometrický pas Magistrát města Brna.
Vydaný biometrický pas bylo do roku 2016 možné převzít pouze u úřadu, kde byla žádost podána, nyní existuje možnost převzetí u úřadu na území ČR, který cestovní pas vydal. Tuto volbu je však třeba udělat při zadávání žádosti o vydání pasu.
 

Územní a časová platnost

Biometrický pas platí pro cesty do všech států světa.
Doba platnosti je:
5 let pro občany mladší 15 let,
10 let pro občany starší 15 let.
Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.


Zákonné lhůty pro vydání

30 dnů, je-li žádost podána v ČR,
120 dnů, je-li žádost podána na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

Poznámka: vyřízení v praxi trvá přibližně 1 měsíc.

 
K žádosti o vydání pasu je zapotřebí předložit:

Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu – v zásadě se předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR. Pokud nastaly změny v osobních údajích, bude požadováno jejich doložení (předloží se opravený rodný list, oddací list provdaných žen, které změnily příjmení, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.)
Pokud žadatel nedisponuje žádným platným českým dokladem totožnosti, prokáže se cizozemským osobním dokladem a předloží české matriční doklady (rodný list, oddací list, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.). Za této situace je potřeba nejprve vyžádat osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší než 1 rok (viz informace o státním občanství ČR).
Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let – příp. opatrovníkem apod. (osobní doklad totožnosti zákonného zástupce, osobní doklad a rodný list nezletilého a za absence osobního dokladu i osvědčení o státním občanství)
1 fotografie o rozměru 5 x 5 cm (fotografie se během podání žádosti skenuje)

Vzhledem k tomu, že se fotografie během podání žádosti zpracovává výpočetní technikou, je její kvalita velmi důležitá pro bezproblémové přijetí žádosti. Šablonu fotografie doporučujeme vytisknout a předat ji fotografovi.

Šablona s požadovanými parametry fotografie


Fotografie musí mít hladký povrch, může být v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazuje občana v předním čelném pohledu a ukazuje jeho hlavu a horní část ramen. Ústa musí být zavřená. Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti.

Pohled přes rameno nebo pootočená hlava nejsou přípustné. Výška obličejové části hlavy (vzdálenost od očí k bradě) je minimálně 13 mm. Vzdálenost mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je minimálně 2 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré popř. světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby (obočí, oči, nos, ústa, brada a celkový tvar obličeje).

K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku.
V úředních hodinách volejte na telefonní čísla +965/22529018 - spojovatelka, +96522529015 - KO/víza, nebo piště e-mailem na  kuwait@embassy.mzv.cz.
 
Poplatek za vydání
Poplatek se hradí až při vyzvednutí hotového cestovního dokladu v kuvajtských dinárech  podle aktuálního příslušného kursu položky 157a (1200 Kč za dospělého a 400 Kč za dítě). Šeky ani platební karty nepřijímáme.
 

Cestovní průkaz (náhradní cestovní doklad)

Cestovní průkaz se vydává při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí a nově narozeným českým občanům v zahraničí. Maximální délka platnosti cestovního průkazu je 6 měsíců.

Rovněž českému občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Maximální délka platnosti cestovního průkazu je 6 měsíců.
Ztrátu či odcizení cestovního dokladu je nutno neprodleně osobně oznámit místní policii - doklad hlášení se připojuje k žádosti o cestovní doklad.
Žádost se podává osobně a je potřebné se předem telefonicky objednat. Při objednávání nám současně oznamte následující údaje o žadateli potřebné k ověření jeho totožnosti:

jméno,
příjmení,
rodné příjmení,
datum a místo narození,
rodné číslo,
adresa trvalého pobytu v ČR.

Cestovní průkaz se vydává po ověření státního občanství ČR a totožnosti žadatele.

K žádosti o vydání cestovního průkazu se přikládají 2 pasové fotografie.

Poplatek se hradí při převzetí dokladu v hotovosti v kuvajtských dinárech odpovídající aktuálnímu kurzu dle položky. Šeky ani platební karty nepřijímáme.
V naléhavých případech mimo pracovní dobu využijte nouzovou linku +965/69908135.


Novorozeně

V případě podávání žádosti o cestovní průkaz pro nově narozeného českého občana, je zapotřebí mít k jeho zápisu alespoň cizozemský rodný list s vyšším ověřením (v případě Kuvajtu a Kataru superlegalizace). Při žádosti o cestovní průkaz se paralelně žádá o zápis občana do Zvláštní matriky a vydání Osvědčení o občanství České republiky a o vydání Rodného listu, který bude obsahovat rodné číslo novorozence. Pro vydání cestovního průkazu v tomto případě není ještě rodné číslo nově narozeného občana k dispozici. Jeho identita se prokazuje použitím dokladů rodičů a rodným listem vydaným v zemi narození.

K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku.
V úředních hodinách volejte na telefonní čísla +965/22529018 - spojovatelka, +96522529015 - KO/víza, nebo piště e-mailem na  kuwait@embassy.mzv.cz.
 

 
 
 
 

přílohy

ePasy_Sablona 67 KB PDF (Acrobat dokument) 14.1.2010