česky  español 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace pro cizince

Občané Peru nepodléhají vízové povinnosti pro krátkodobé a nevýdělečné pobyty v schengenském prostoru do 90 dnů. Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty - do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů - pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečné činnosti.
Občané Ekvádoru mají pro krátkodobé cesty do zemí Schengenu vízovou povinnost.
Občané Peru a Ekvádoru podléhají vízové povinnosti, pokud má doba jejich plánovaného pobytu překročit období 90 dnů nebo je účel pobytu jiný než nevýdělečný.
 

Podání žádosti o vízum

K podání žádosti o vízum pro občany Peru a Ekvádoru je příslušné Velvyslanectví ČR v Limě. Při podání žádosti o vízum je nutná osobní přítomnost žadatele, který se musí osobně dostavit na velvyslanectví za účelem zahájení vízového procesu.

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů.

Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní vízum. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Předkládá se:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek – 80 EUR
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty 
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR /schengenského prostoru (rezervace letenek)
 • cestovní zdravotní pojištění

Informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.

Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem. Žádost o udělení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu se podává vždy a pouze osobně na Velvyslanectví ČR.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušném oddělení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra požádá o vydání průkazu povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Náležitosti žádosti:

 • formulář
 • cestovní doklad (pas)
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel pobytu
  • ubytování
  • finanční prostředky
 • cestovní zdravotní pojištění
 • rejstřík trestů domovské země s apostilní doložkou

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Na úřední dokumenty se může vztahovat požadavek na vyšší ověření.

Rozhodnutí o vízu

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu.

Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.

Nová informace k pojištění

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.

 

Jde o následující změny:

 

1) rozšíření pojistného krytí v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na rozsah komplexní zdravotní péče,

 

2) ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,

 

3) tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

 

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče platným po celou dobu pobytu a sjednaným s jinou pojišťovnou než VZP a.s. (tuto pojistnou smlouvu předkládá zastupitelskému úřadu před vyznačením víza); je však povinen sjednat si nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče u Pojišťovny VZP a.s..

 

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt dne 2. 8. 2021 a později před vyznačením víza zastupitelskému úřadu předkládá:

 

 • na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než VZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u Pojišťovny VZP a s.).

   

 • nebo na celou dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP a.s.. Pojistnou smlouvu v rozsahu komplexní péče uzavřenou s jinou pojišťovnou na celou délku pobytu lze předložit pouze za předpokladu, že daná pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na ZÚ Lima - 7. a 8. října 2021, 14 - 21 hod

thumb

Dne 28. 12. 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/… více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelském úřadu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. Voličem je… více ►

Konzulární sekce: pozastavení přijímání žádostí o víza

thumb

Od 27. dubna 2021 aktuálně dle nového Ochranného opatření až do 31. srpna 2021, velvyslanectví ČR v Limě pozastavuje přijímání žádostí o víza. více ►

Na konzulátu nově možno hradit poplatky platební kartou

thumb

Od 3. 5. 2021 je možno na konzulární sekci Velvyslanectví České republiky v Limě hradit konzulární úkony platební/kreditní kartou. více ►

Nizozemsko/KLM: od 23.1. zákaz letů z jihoamerických států

Nizozemsko zavádí s platností od 23. 1. 2021 zákaz osobní letecké přepravy do Nizozemska z UK, JAR, Kapverd a následujících zemí Jižní Ameriky: Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana,… více ►

Informace pro cizince: povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů v ČR

Informujeme o povinnosti cizinců v ČR absolvovat od 1. 1. 2021 adaptačně-integrační kurz. více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Omezení volného pohybu osob v ČR

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Částečné znovuotevření konzulárního úseku

Informujeme, že je částečně obnoven provoz konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Limě v omezeném režimu. více ►

Vízová a pobytová agenda na ZÚ Lima nadále pozastavena

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Přijímání nových žádostí o vízum a úhrady poplatků

Ačkoli postupy pro opětovné zahájení činnosti vízového úseku ZÚ Lima jsou předčasné a termíny nejasné, předběžně uvádíme následující informace. více ►

Aktualizujeme: Povinnost Čechů oznamovat návrat do ČR končí 11. 5. 2020

Vláda uložila s účinností ode dne 7. 4. 2020 po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi,… více ►

Aktualizujeme: Doporučení ZÚ Lima pro české turisty v Peru a Ekvádoru

Informace s ohledem na situaci uzavření hranic Peru a Ekvádoru a následného postupu. Kdo má zájem o návrat do ČR, ať kontaktuje naše velvyslanectví. více ►

Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu v ČR: Doporučujeme návrat z rizikových zemí

Česká vláda vyhlásila nouzový stav v ČR. Zde naleznete praktické informace a odpovědi na často kladené otázky. více ►

Pozastavení vízových řízení na zastupitelském úřadu ČR v Limě

Vláda České republiky přijala dne 12. 3. 2020 krizové opatření, kterým, mimo jiné, zastavuje přijímání žádostí o schengenská víza a dlouhodobá pobytová oprávnění na všech zastupitelských úřadech České republiky. více ►

SITUACE V PERU: Prezident vyhlásil nouzový stav, 15 denní povinnou karanténu a uzavřel hranice. Nejsou povoleny žádné lety

Prezident Peru Martín Vizcarra vyhlásil v projevu k národu dne 15. 3. nouzový stav, který zahrnuje povinnou celostátní karanténu na 14 dní a úplné uzavření hranic. více ►

Mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. více ►

Předkládání rejstříku trestů

Velvyslanectví ČR v Limě žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům, aby spolu se svými žádostmi předkládali doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož jsou občanem a dále… více ►

Uzavírání manželství na ZÚ

Zákon připouští možnost uzavření manželství na zastupitelském úřadě v zahraničí. Této možnosti mohou občané ČR využít ve výjimečných případech. více ►

Příští zastávka: Česká republika - informace pro cizince k dlouhodobému pobytu v ČR

Ministerstvo vnitra ČR vydalo pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují dlouhodobý pobyt v ČR, infomační film a brožuru „Příští zastávka ČR“. více ►

UPOZORNĚNÍ NA CESTY - platnost pasu minimálně 6 měsíců pro vstup do Peru

V souladu s odstavcem a) článku 24 Nařízení legislativního dekretu o migraci schváleného Nejvyšší vyhláškou č. 0072017-IN Peru, která vstoupila v platnost dne 25. 3. 2017, všichni cizí státní příslušníci, kteří chtějí cestovat do Peru, musí mít… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Podpis bezvízové dohody mezi EU a Peru

thumb

Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty - do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů - pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za… více ►

Zákon o státním občanství ČR

thumb

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Zákon opouští princip jediného státního občanství a naopak se přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro státní občany ČR. V nové právní… více ►

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí

drozd

Informace o aplikaci, která českým občanům umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí více ►

Ztráta nebo krádež cestovního dokladu a vystavení náhradního cestovního průkazu

Informace pro turisty jak postupovat při ztrátě nebo krádeži cestovního dokladu více ►