česky  español 

rozšířené vyhledávání

Uzavření manželství na ZÚ Lima

Zákon připouští možnost uzavření manželství na zastupitelském úřadě v zahraničí. Této možnosti mohou občané ČR využít ve výjimečných případech.

Podmínkou pro uzavření sňatku na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl českým občanem a uzavření manželství nebránily zákonné překážky manželství. V případě sňatku mezi státním občanem ČR a cizincem je nutné doložit, že uzavření manželství nebrání mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a že právní řád třetího státu, jehož je jeden ze snoubenců státním občanem, budou považovat manželství takto uzavřené za platné – pokud je Váš snoubenec/snoubenka cizincem, se svou žádostí doložte potvrzení vystavené zastupitelským úřadem země, jíž je snoubenec/snoubenka občanem, že manželství uzavřené na zastupitelském úřadě ČR bude ze strany daného státu uznáno za platné.  Žádost o provedení svatebního obřadu občané adresují vedoucímu zastupitelského úřadu na lima@embassy.mzv.cz

O uzavření sňatku na velvyslanectví ČR v Limě je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu. Správní poplatek činí 5000 Kč.

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě se řídí českým právním řádem, tj. zákonem č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém.

Před zastupitelským úřadem nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci. Rovněž uzavření registrovaného partnerství před ZÚ není možné (viz §2 zákona č. 115/2006 Sb. a §2 zákona č. 301/2000 Sb.).

V případě souhlasu vedoucího zastupitelského úřadu ČR s uskutečněním obřadu musí snoubenci splnit následující podmínky:

Před uzavřením manželství na ZÚ je nutno předložit tyto doklady v prvopise či opise:

 • rodný list
 • doklad totožnosti (např. pas či OP)
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • potvrzení o místě trvalého či přechodného pobytu a rodinném stavu vydané příslušným obecním úřadem (např. OP)
 • pokud se nejedná o první manželství dotyčné osoby rozsudek o rozvodu či úmrtní list
 • potvrzení o právní způsobilosti ke sňatku (vydá matrika v místě bydliště)
 • žádost o zápis uzavření manželství

partner/ka cizí národnosti předloží:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li  cizím státem vydáván, (ne starší 6 měsíců),
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Doklady lze předkládat v úředně ověřených kopiích.

Zastupitelský úřad po uzavření sňatku vystavuje snoubencům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do obdržení oddacího listu. Protokol o uzavření manželství je zasílán na Zvláštní matriku v Brně, která následně vystaví oddací list a zašle jej na požadovanou adresu.

Pokud se jedná o sňatek českého občana s cizincem a příslušný snoubenec/snoubenka nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti České republiky, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře (příslušného pracovníka zastupitelského úřadu), a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících).

Více informací k uzavírání manželství českých občanů v zahraničí, příp. na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí můžete nalézt na Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

 

přílohy

žádost o zápis uzavření manželství 47 KB DOC (Word dokument) 15.6.2022

Dotazník 202 KB PDF (Acrobat dokument) 15.6.2022