česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Parlamento Checo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na ZÚ Lima - 7. a 8. října 2021, 14 - 21 hod

Dne 28. 12. 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Informace Ministerstva vnitra ČR k volbám naleznete zde: Úvodní strana - Volby (mvcr.cz)

HLASOVÁNÍ NA ZÚ LIMA BUDE PROBÍHAT 7. - 8. ŘÍJNA 2021 VŽDY OD 14 - 21 HOD

KONEC PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ DNE 29.SRPNA 2021

V PŘÍLOZE SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH STRAN A JEJICH ČÍSELNÁ OZNAČENÍ 

Volby budou probíhat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Čeští občané pobývající dlouhodobě na území Peru či Ekvádoru se mohou voleb zúčastnit, pokud byli předem zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Limě.

Čeští občané pobývající v teritoriu krátkodobě se mohou voleb zúčastnit za podmínky, že si nechají na místně příslušném obecním úřadě v ČR vystavit tzv. voličský průkaz, který předloží volební komisi spolu s platným dokladem o státním občanství ČR. Rovněž občané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Limě mohou písemně (do 23. 9. 2021) nebo osobně (do 6. 10. 2021) požádat o vydání voličského průkazu, pokud hodlají volit v jiném místě.


Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

HLASOVÁNÍ NA VELVYSLANECTVÍ ČR V LIMĚ BUDE PROBÍHAT 7. - 8. ŘÍJNA 2021, každý den od 14 do 21 hodin.

 

  • HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

 

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

 

  • Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ V PŘÍLOZE

 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na konzulát: consulate_lima@mzv.cz

přílohy

Zákon 189/2021Sb. 353 KB PDF (Acrobat dokument) 27.5.2021

Informace o způsobu hlasování 207 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2021

Číselné označení hlasovacích lístků 661 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2021

Seznam zaregistrovaných stran 54 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2021